Nyhetsmagasinet Syre Nummer 152 tisdag, 4 april 2017

Glöd

Prioritera inte bort förorterna

Radar

Vårarna allt varmare i Sverige

Energi

Billigt, snabbt och nyttigt grönt på Youtube

Radar

Förbjudna ämnen i många handtag

Glöd – Ledare

Prioritera inte bort förorterna

I Göteborg är simkunnigheten sämst i förorterna i Östra Göteborg och Angered, enligt en undersökning från 2014 gjord av Göteborgs stad. Skolverket lyfter i rapporten ”Redovisning av regeringsuppdrag om idrott och hälsa” att ett stort hinder för utveckling av simkunnighet i fattiga områden som dessa är bristande tillgång till simhallar. I Östra Göteborg, alltså i Kortedala och Bergsjön, är mycket riktigt tillgängligheten till både simhallar och utomhusbad dålig. Detta har engagerat boende i området som driver frågan om en ny simhall i Kortedala-Bergsjön.

Simkunnighet och tillgång till bad i förorten kan tyckas vara en liten fråga. Men segregation och ojämlikhet tar sig många olika uttryck och när vi gräver under ytan i just den här frågan blir det tydligt att den hänger ihop med diskriminerande samhällsstrukturer.

Idrotts- och föreningsförvaltningens utredning om simhallsbehov i Göteborg föreslog hösten 2016 att ett nytt badhus i Kortedala-Bergsjön skulle prioriteras först av alla nyetableringar. Ett annat behov som lyftes är att ersätta Valhalla, det centrala badhuset. Utredningen tog också upp andra lokalbad och områdesbad, samt turismen och kommunägda AB Lisebergs planer på ett hotell med äventyrsbad.

Kommunstyrelsen fattade dock den 15 mars i år beslutet att ett nytt centralbad ska prioriteras. Det motiveras så här: ”Frågan om ett eventuellt nytt centralbad som ersätter Valhallabadet har hög aktualitet. Den har en tydlig koppling till arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för evenemangsområdet och därför föreslår stadsledningskontoret att ärendet ska lösas ut separat och relativt snabbt. Stadsledningskontoret föreslår vidare att övriga förslag i strategin hanteras i det ordinarie budgetarbetet för en samlad politisk värdering och prioritering.”

De som har engagerat sig för en simhall i Kortedala-Bergsjön och bland annat samlat in 2 500 namnunderskrifter uppfattar detta som ett svek. Även om bygget av en simhall i Kortedala-Bergsjön i slutändan skulle visa sig gå lika fort som om kommunstyrelsen hade uttalat att detta projekt har ”hög aktualitet” så kommunicerar beslutet att det är viktigare att garantera utveckling av centrum och turism än att garantera förortsbors rättigheter, hälsa och tillgång till samhällsservice.

Om kommunen istället hade fattat ett tydligt politiskt beslut om att en simhall ska byggas i Kortedala-Bergsjön hade politiken haft en unik möjlighet att fånga upp och dra nytta av engagemanget hos de människor med olika bakgrund och i olika åldrar som drivit frågan lokalt. Hade frågor om jämlikhet och integration varit i fokus tror jag att kommunstyrelsen hade sett denna möjlighet. Men fokus hamnar som så ofta på ekonomisk tillväxt som ses som nyckeln till jämlikhet och integration. Genom att satsa på evenemangsstaden Göteborg och turism får kommunen mer resurser att fördela på medborgarna. Så lyder de nyklassiska (eller nyliberala) ekonomiska dogmerna.

Samtidigt finns det fortfarande, trots hotellbyggen och en blomstrande turistnäring, människor i Kortedala-Bergsjön som inte har råd att köpa månadskort hos Västtrafik. Många av dessa är utlämnade åt den samhällsservice som finns lokalt. Detta är människor som strukturellt osynliggörs och behandlas som om de och deras behov inte existerade. Vad händer när det känns som att en inte existerar? Valdeltagandet 2014 var 57 procent i Kortedala, att jämföra med 85 procent i centrala Göteborg. Enligt Migrationsinfo.se skiljer sig valdeltagandet med 17 procentenheter mellan inrikes och utrikes födda svenska medborgare. I den del av Kortedala där jag bor märker jag på många äldre som jag träffar genom lokala Hyresgästföreningen att de vänder sig till Sverigedemokraterna. Den enda i kommunstyrelsen som röstade emot förslaget att lösa ut frågan om ett nytt centralbad var också sverigedemokraten Lars Hansson som själv bor i Kortedala.

Det ideella engagemanget för en simhall i Kortedala-Bergsjön går emot trender av misstro mot samhället och tillhörighet i rasistiska eller andra exkluderande och extremistiska gemenskaper. Om kommunen vill göra verklighet av allt prat om integration borde den ge ett tydligt löfte om en simhall och börja planera bygget i samverkan med de engagerade Kortedalaborna.

Rörelsen #vistårinteut samlar fler och fler som engagerar sig för ensamkommande barn och unga.

Italiensk överenskommelse med libyska stamledare ska stärka EUs yttre gräns och stoppa flyktingar.


Nummer 152 tis 4/4-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 152

tis 4/4-17 Fler nummer