Radar · Miljö

Långsiktigt skydd för fjällnära skog

Fröberget i Dalarna, nu formellt skyddad skog.

I en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Sveaskog fastslås att 100 000 hektar fjällnära skog med unika naturvärden ska skyddas. En stor del av arealen var redan frivilligt avsatt, men nu får dessa områden och ytterligare 25 000 hektar ett formellt skydd som kan ge dem status som naturreservat.

I juni 2022 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att arbeta för att värdefull fjällnära skog som ägs av Statens fastighetsverk och Sveaskog AB  får ett långsiktigt formellt skydd. Det uppdraget har nu landat i en överenskommelse mellan Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, och  Naturvårdsverket om att ge ett långsiktigt skydd för 100 000 hektar unika fjällnära skogar i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

– Det här innebär att man kommer att kunna njuta av de här skogarna i många generationer framöver, och det är vi väldigt glada för, sa Sveaskogs vd Erik Brandsma vid en presskonferens på eftermiddagen.

Ska bidra till miljömål

Sveaskog kommer att fortsätta förvalta skogarna, men enligt den aktuella överenskommelsen innebär det i princip att de kommer att vara orörda. Förvisso ingick redan runt 75 procent av skogarna i Sveaskogs så kallade frivilliga avsättningar, och bara knappt hälften var potentiell produktionsskog. Men nu får dessa områden, samt cirka 25 000 hektar till, ett långsiktigt och formellt skydd. I praktiken betyder det att skogarna kan förberedas för att bli naturreservat, något som varje berörd länsstyrelse har att gå vidare med. 

Kåtaträsken i Västerbotten ingår i de skyddade skogarna
Kåtaträsken i Västerbotten ingår i de skyddade skogarna. Foto: Naturvårdsverket

Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, säger att överenskommelsen bidrar till arbetet med flera svenska miljökvalitetsmål, i första hand Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarker.

– Den har även betydelse för svenska åtaganden gentemot EU och internationella åtaganden som konventionen om biologisk mångfald.

Avstår ersättning

Beskedet möttes av viss misstro från delar av presskåren – vad tjänar Sveaskog på det här?

– Sveaskog avstår från ersättning, svarade Björn Risinger, och Erik Brandsma tillade att den största delen av skogen redan var avsatt och att man därför inte beräknat någon volymminskning.

– Det är viktigt med ett formellt skydd för då kan vi ta med det i vår areal för typ av mark. Vi vill säkerställa skydd för värdefull natur, sa Erik Brandsma och uppmuntrade för andra gången under presskonferensen deltagarna att besöka de skogsområden som nu skyddas.

Beröm med reservation

Ulf von Sydow från miljöorganisationen Skydda skogen välkomnar dagens besked.

– Det är jättebra att det blir ett permanent skydd. Det är ju ett riksdagsbeslut och egentligen en fullständig självklarhet. Det som är viktigt är att det är utan kostnad för Naturvårdsverket, eftersom de har neddragna anslag, det är nästan det centrala. Den förväntan vi har nu är att man får till en överenskommelse med Fastighetsverket som har i uppdrag att avsätta 90 000 hektar.

Det gäller också att Sveaskog fortsätter på den inslagna vägen, menar Ulf von Sydow.

– De ska ha beröm för det här gick så smidigt, men de har fortfarande stora krav på sig. De hugger fortfarande mycket kontinuitetsskog som inte är fjällnära.

Läs mer: 

Aktivister fick Sveaskog att stoppa avverkning

Sveaskog drar ned på avverkningstakten

Oro i miljörörelsen efter uppgörelse om skogen: ”Upp till bevis”

Skogsstriden som kan bli regeringens fall

Fakta: Överenskommelse om långsiktigt skydd av värdefull fjällnära skog

Sveaskog, Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län har arbetat fram överenskommelsen som har sin grund i Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 och regeringens proposition 2021/22:58 (Skogspropositionen), som antogs av riksdagen 2022.

De berörda områden sträcker sig över cirka 100 000 hektar, varav 48 000 hektar är produktiv skogsmark, 50 000 hektar är lågproduktiv skog och olika typer av impediment som har lägre virkesproducerande förmåga.

Skogarna delas in i 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. Överenskommelsen förbereder för naturreservatsbildning. Varje berörd länsstyrelse går vidare med berörda för detta. Utgångspunkten är då att det alltid är ett skydd som gäller för all framtid.  

De aktuella skogarna har höga och unika naturvärden och består av bland annat urskogsartade naturskogar som är värdefulla miljöer för rödlistade arter, flerskiktade granskogar och brandpräglade tallskogar. 

Ett område med fjällnaturskog ingår inte i överenskommelsen. Det är området benämnt Ätnaråvve i Norrbottens län, där Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en försökspark. 

Källa: Naturvårdsverket