Radar · Politik

Oro i miljörörelsen efter uppgörelse om skogen: ”Upp till bevis”

Förslaget i skogsutredningen om att skydda en halv miljon hektar skog längs med fjällkedjan och som Centerpartiet motsatt sig blir inte verklighet.

Både C och MP slår sig för bröstet för uppgörelsen om strandskydd och skog. I miljörörelsen är man oroliga för de skyddsvärda skogarna och i skogsbranschen hade man önskat sig mer.

När uppgörelsen om strandskyddet och skogspolitiken blev känd på onsdagsförmiddagen var såväl Centerpartiet som Miljöpartiet snabba med att utropa sig själva till vinnare.

En av de stora stridsfrågorna har varit skogsutredningens förslag att staten ska köpa in en halv miljon hektar skog i ett hundra mil långt bälte längs med fjällkedjan – ett område som betraktas som i det närmaste unikt och som miljöpartisterna kallar ”Sveriges Amazonas”. Centerpartisterna framhåller nu att det förslaget dras tillbaka och att skyddet av skog här liksom i övriga landet ska bygga på frivillighet. I MP jublar man istället över att stora delar av den fjällnära skogen ska skyddas med hjälp av de statliga skogsbolagen. Dessutom pekar de gröna på höjda anslag för ersättning till skogsägare som låter bli att avverka.

På onsdagseftermiddagen fanns fortfarande ingen färdig propositionstext tillgänglig och kommentarerna från såväl miljörörelse som skogsnäring är avvaktande. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl känner sig inte trygg med att värdefull skog kommer skyddas på frivillig väg.

– Det är såklart positivt att den statliga marken ska skyddas. Men det är oroväckande att det formella skyddet av skog i övrigt ska bygga på initiativ som markägare tar, säger hon.

WWF: Upp till bevis

WWF är inne på samma spår. De anser att skogsnäringen dragit det längsta strået i striden om skogen och är oroliga för att den biologiska mångfalden kommer att drabbas.

–Ifall frivillighet nu ska styra det formella skogsskyddet är det upp till LRF och skogsägarföreningar som lobbat för det att bevisa att skogsägare faktiskt vill skydda naturvärden. Men vi befarar att det blir svårt att uppfylla regeringens ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, framhåller Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på WWF i ett pressmeddelande.

Miljöpartiet framhåller också att statliga Sveaskog enligt överenskommelsen ska fungera som föredömen för ett hållbart skogsbruk och exempelvis gå i bräschen för ett hyggesfritt skogsbruk. Att låta bli att kalavverka skogen är ett sätt att undvika såväl förluster av biologisk mångfald som läckage av växthusgaser. Men hur stor del av skogsbruket som ska vara hyggesfritt är inte klart och Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl vill inte jubla på förhand.

–  Det beror helt på hur det formuleras i detaljerna. Att Sveaskog ska vara ett föredöme har gällt tidigare också, utan att de riktigt levt upp till det. Ett inneboende problem är det avkastningskrav Sveaskog har på sig, man behöver sänka det för att minska pressen på att avverka skog som egentligen behöver skyddas, säger hon.

Skogsindustrierna: Otydligt

Skogsägarnas intresseorganisation LRF avstår från kommentarer i dag med hänvisning till att propositionen inte finns tillgänglig. På branschorganisationen Skogsindustrierna uppger man att man är positiva till de förslag som ska öka produktionen i skogen, bland annat ett nationell mål för tillväxt i skogen. Samtidigt kritiseras överenskommelsen för att vara otydlig när det gäller frivilligheten för skogsägarna när skog skyddas.

Skogsindustriernas skogspolitiska talesperson Linda Eriksson anser också att politikerna duckar för den konflikt hon anser finns mellan att skydda natur och att öka produktionen i skogen för att ersätta fossila bränslen.

– Skogsindustrierna står bakom samhällets mål om att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i den svenska skogen. Men det är ett problem när regeringen inte gör en politisk avvägning mellan detta mål och andra samhällsmål. Miljömålen måste vara möjliga att nå, annars kommer de positiva förslag som läggs fram i propositionen inte kunna ge avsedd nytta, säger hon i ett pressmeddelande.

När det gäller överenskommelsen om strandskyddet framhåller Centerpartiet de lättnader i strandskyddet som införs bland annat runt små sjöar och vattendrag. Miljöpartiet å sin sida gläds åt att skyddet ska stärkas i attraktiva områden. WWF är försiktigt positiva.

– Vi stödjer i stort sett överenskommelsen, eftersom den också ger ett starkare skydd för områden som idag är hårt exploaterade, säger Yvonne Blombäck, programsamordnare för kust och skärgård på WWF i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Regeringen överens med C om strandskyddet och skogspolitiken