Zoom

Göteborg 2030: Här är partiernas visioner

Flickr/Guillaume Baviere | Sommar i Slottsskogen.

Det har blivit dags för den avslutande delen av Syre Göteborgs valenkät. De senaste veckorna har ni kunnat läsa om vad Göteborgspartierna tycker i olika frågor och hur de vill utveckla staden om de får makten den 9 september. Med bara två dagar kvar till valdagen beskriver politikerna sina visioner för det framtida Göteborg.

Vad är er vision för Göteborg år 2030?

Feministiskt initiativ

Alexandra Angelbratt, kandidat till kommunfullmäktige

– Vår vision är ett Göteborg där mänskliga rättigheter respekteras och där vi lever klimat- och miljömässigt hållbart. Arbetstiden är förkortad, kollektivtrafiken avgiftsfri och invånarna lever i ett inkluderande samhälle.

– Välfärden är ett viktigt verktyg för att skapa jämställdhet och jämlikhet och för att möjliggöra en bra livssituation genom hela livet. Därför vill vi att alla som vistas i staden ska få sina grundläggande behov tillgodosedda, såsom skolgång, ekonomisk grundtrygghet, tak över huvudet och frihet från våld och förtryck. Vi vill också stärka demokratin genom att barn ges ett ökat inflytande i beslutsprocesser. Göteborgs stad ska vara en förebild bland arbetsgivare, där personalen trivs och känner sig delaktig i arbetet.

– Klimat- och miljöfrågorna sätter vi högt upp på prioriteringslistan. Vi vill att staden genom viktiga beslut förändrar normer för att nå ekologisk hållbarhet. Klimatet och miljön kan vi bara lösa om staden tar strategiskt viktiga beslut, och möjliggör hållbara val och livsstilar. Mänskliga rättigheter och miljö och klimat hänger ihop, därför måste arbetet med frågor inom dessa områden ske parallellt och integrerat.

– Vår vision är ett samhälle med framtidstro som ser och omfamnar alla. Med ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv ska v i omfördela resurser för att uppnå ett jämställt, jämlikt och hållb a r t samhälle – i Sverige och globalt.

Socialdemokraterna

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande

– Det har talats länge om det nya Göteborg. Det har lagts massor av tid på att skapa visioner och på att ta sig igenom snåriga politiska processer. Nu är vi äntligen i skarpt läge. Byggkranarna breder ut sig över i stort sett hela staden. De finns i innerstaden, mellanstaden och ytterstaden. De finns där det byggs bostäder, verksamhetslokaler och infrastruktur. De finns i välbärgade och i utsatta områden. De finns i storskaliga och i småskaliga satsningar. De finns i projekt för hyresrätter, bostadsrätter, småhus och villor. Nu byggs det mer än på 40 år. Men vi nöjer oss inte med det. Över de närmaste åren ska vi ytterligare driva upp byggtakten. Planerna är offensiva. Vi ska fullfölja Västsvenska paketet och Älvstaden. Vi ska satsa stort på att bygga nytt, rusta upp och väva ihop i ytterstaden. Det är riktigt spännande att uppleva dynamiken när planerna steg för steg förverkligas.

– Någonstans år 2030–2035 kommer staden ha genomgått en grundlig moderniseringsprocess: I det nya Göteborg kommer det vara enklare att förflytta sig, att arbeta och att göra affärer. Stadsmiljöerna kommer vara mer öppna, funktionella och levande. Stadsbebyggelsen och vattnet kommer att – för första gången på 100 år – ha ett nära och dynamiskt samspel. Staden kommer att vara mer jämlik, trygg och sammanhållen än idag.

– Det är inte många städer i Europa som har en så positiv utvecklingskurva framför sig.

Djurens parti

Anna Mezarlis, förstanamn på valsedeln i Göteborg

– Vår vision för 2030 är att vegonorm gäller vid alla måltider inom kommunal förskola, skola, äldreomsorg samt när mat serveras till kommunalt anställda och kommunens politiker. Det innebär att vegetabilisk kost alltid serveras som huvudrätt för djurens, miljöns och folkhälsans skull.

–Vi vill se ett progressivt Göteborg där vi lever i samklang med djur, natur och medmänniskor. Göteborg ska vara en inkluderande stad som uppmuntrar till möten och fysisk aktivitet. Staden ska vara social och mötesskapande där stadsdelar har knutits ihop och barriärer i samhället eliminerats. Göteborg ska attrahera både boende och besökare. I vår vision prioriterar vi grönområden både för medborgarnas välmående, djurens och miljöns skull. Vi vill se en stadskärna som är lättillgänglig, attraktiv och trygg. Detta kan åstadkommas genom att under framförallt sommarmånaderna stänga av områden för biltrafik och istället göra plats för marknader, uteserveringar och events.

– Vi har till 2030 byggt ut lokaltrafiken till att vara mer lättillgänglig och 100 procent fossilfri. Folks behov av att köra bil har minskat avsevärt. Göteborgs invånare är mer ansvarstagande vad gäller sin egen roll i det större perspektivet, med hänsyn till miljö, djurliv, sin egen hälsa och andras välbefinnande.

– Göteborg är 2030 en stad som det talas om i världen. Det startas nya framgångsrika miljö- och djurvänliga företag och både arbetsgivare och människor med kompetens inom olika områden vill flytta hit för att ta del av det innovativa samhället.

Liberalerna

Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd

– Varenda göteborgare ska ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv, och kunna jobba för att uppfylla sina drömmar. Var du kommer ifrån och var du bor ska inte avgöra hur bra din skola är, om du kan känna dig trygg, hur du mår eller om du kan få ett jobb. Liberalerna går till val på att överbrygga klyftorna i Göteborg och det är vårt fokus för de kommande åren.

– Kunskap vinner över pengar, namn och bakgrund när det gäller att nå sina drömmar. Ingen klassresa hade gjorts om det inte vore för ett barn som slet sig loss från en förutbestämd framtid och följde sin dröm. Därför måste skolan alltid sättas först.

– Vi är övertygade om att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning. Vårt sociala skyddsnät ska fånga den som faller, men inte snärja den som kan stå själv. När du är sjuk, gammal eller har ett funktionshinder ska du ha rätten att vara ditt bästa jag. Du ska kunna fortsätta att leva ditt liv så långt det är möjligt, hela livet.

– I Göteborg ska alla få bestämma själva hur en vill leva sitt liv. Hur en klär sig, vem en älskar, vad en tror och heter. Vi är liberaler, så vi tillåter det mesta. Men vi kommer alltid att ta strid mot dem som vill inskränka andra människors frihet. För intolerans är det enda vi inte tål. Liberalerna går till val på att överbrygga klyftorna i Göteborg så att alla göteborgare får möjlighet att forma sitt eget liv. Det är så vi väcker hopp, det är så vi bygger en jämlik stad och det är så framtidsdrömmar blir verkliga.

Miljöpartiet

Karin Pleijel, skolkommunalråd och ordförande i grundskolenämnden, Ulf Kamne, miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

– I vår vision är Göteborg en ekologiskt hållbar och mänskligare stad. Staden är mångkulturell, brokig, dynamisk och mångsidig. Vårt gröna Göteborg är en stad där alla individer kan få utlopp för och realisera sin potential, oavsett bakgrund. Vår stad är en tät och grön blandstad med gott om parker och natur. I vår stad finns ingen bostadsbrist, och ingen är hemlös. Bostadsköerna och väntetiderna hålls korta. Den sociala hållbarheten har förstärkts och ett stort serviceutbud finns i närområdet. Vi har sett till att trafiksystemet har utvecklats hållbart med en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik.

– I vårt gröna Göteborg kommer all energi från förnybara källor. Produktion av lokal förnybar el har ökat, med ökad användning av solpaneler på taken och mer vindkraft. Kretsloppen har slutits och allt som köps in kan återvinnas eller återanvändas.

– Alla människor kan leva ett gott liv. I skolan får alla möjlighet att nå sin fulla förmåga och resultaten är inte beroende av var en råkar komma ifrån. Lärande och utveckling är det främsta målet, inte betygen och inte vinstavkastning.

Vänsterpartiet

Gertrud Ingelman, ledamot i trafiknämnden och kommunfullmäktigekandidat.

– Vänsterpartiets Göteborg 2030 är rättvist och göteborgarnas behov sätts alltid främst, med minskade klasskillnader och ökad jämställdhet mellan könen. Barn ges likvärdiga förutsättningar för att klara skolan och ha en meningsfull fritid. Välfärden är offentligt finansierad och bygger helt på människors behov, utan privata vinstintressen.

–Ekologisk hållbarhet genomsyrar all verksamhet för att minska klimatpåverkan. Göteborg har en levande grön stadskärna utan luftföroreningar och buller. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i trafiken och vi har trygga och effektiva gång- och cykelvägar och förbindelser över älven. Kollektivtrafiken är fossilfri, väl utbyggd och avgiftsfri. Alla göteborgare, oavsett funktionalitet, tar sig fram snabbt och enkelt. Bostadsbristen är bortbyggd med god tillgång på hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Det som byggs är ekologiskt hållbart med energisparande och energiproducerande lösningar.

– Energiförsörjning och fjärrvärme är fossilfria, grönytor finns lättillgängliga för alla och centrala staden är till stor del bilfri. Solenergi, vindkraft och biogasproduktion har ökat. Växthus i stadsmiljö och odlingslotter ger fler möjlighet att odla mat. Känsliga ekosystem skyddas och varor återvinns och återanvänds i mycket högre utsträckning. Matsvinn och avfallsmängder har minskat rejält och matkonsumtionen i stadens verksamheter är 100 procent hållbar. Innovativa projekt ihop med lokala näringslivet fasar ut plast och fossila utsläpp.

Demokraterna

Henrik Munck, ordförande stadsdelsnämnden Västra Göteborg

– Demokraterna går till val på en omfattande omfördelning av kommunens resurser till skola och välfärd. Demokraterna föreslår en satsning som gör att alla förorter ska nå centrum på maximalt 15 minuter med kollektivtrafik. Satsning på 300 kvarterspoliser ger ökad trygghet. Demokraterna stoppar utförsäljning av allmännyttan men ger boende möjlighet att få äga och påverka sitt eget boende.

– Sammantaget kan dessa och andra av Demokraternas satsningar göra att fler än i dag vill bo kvar i Göteborg. I dag lämnar en del sina boenden i utsatta områden så fort som möjligt. I dag lämnar många som etablerat sig på arbetsmarknaden staden för att istället bo i en kranskommun. År 2030 har Göteborg så väl fungerande skola, välfärd och kommunikationer så att många fler har Göteborg som sitt förstahandsval som boendeort.

– En väl fungerande kommun ger möjligheter för fler företag och nya anställningar vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för många göteborgare. En väl fungerande kommun har år 2030 en kraftigt förbättrad kollektivtrafik och kommunen har medverkat till en total omställning till eldrivna fordon som ett avgörande steg för att nå målen för miljö och klimat.

Kristdemokraterna

Maria Berntsson, ledamot i kommunfullmäktige

– Vi vill att Göteborg ska bli världens bästa stad att växa upp i. Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. En sund utveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Det gäller alla familjer, oavsett hur familjen ser ut. Vi i Kristdemokraterna har kämpat länge för fler familjecentraler och äntligen händer det. Föräldrarna ska stärkas i sin föräldraroll och erbjudas fler föräldrautbildningar, inte bara när barnet är nyfött. Barngrupperna i förskolan ska minskas och skolan måste ges bättre förutsättningar att satsa mer på barn med särskilda behov.

– Lagen om valfrihet, lov, finns nu i Göteborg. Det ger äldre göteborgare möjlighet att välja vem som utför hemtjänst i det egna hemmet. Precis som barn och familjer kan välja förskola och skola ska äldre göteborgare få välja vem som ska komma hem till dem och hjälpa dem.

– Dessutom måste civilsamhället ges bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Många olika verksamheter bedrivs av ideella organisationer och gör viktiga insatser i samhället. Det handlar om allt från idrottsorganisationer till idéburna hjälporganisationer som bedriver boende för hemlösa. Dessa organisationer gör fantastiska insatser för göteborgarna och vi vill att civilsamhällets med sina föreningar, samfund och organisationer ska ges långsiktiga möjligheter att verka inom olika välfärdsområden.

Kommunistiska partiet

Ulf Nilsson, förstanamn på valsedeln i Göteborg

– Det ständiga fjäsket för överklassen har upphört. Till slut har de nyliberala tankarna om att ett lands och en stads framgångar bara kan mätas i antalet dollarmiljardärer övergetts. Istället är det våra gemensamma intressen av trivsel i vardagen och på jobben, god hälsa och bra miljö som bestämmer kursen.

– Folkets vilja styr. Folkomröstningar är beslutande och demokratin är inte längre bara ett skådespel vart fjärde år. Deltagardemokratin har bland annat lett till att tunnelprojektet – Västlänken – skrotades innan det var för sent. Det möjliggjorde en omfattande upprustning av Göteborgs kollektivtrafik. Den är nu helt samhällsägd och resorna är gratis. Biltrafiken minskar stadigt. Kommunens anställda jobbar sex timmars arbetsdag, eller motsvarande 30-timmarsvecka, med bibehållen lön.

– Det förekommer inte längre några nedskärningar inom välfärden. Istället förs diskussionen om hur verksamheterna ska utvecklas för att svara upp mot behoven. Därför är numera privatiseringar inom vård, skola och omsorg otänkbart och det ”fria skolvalet” är avskaffat. Den bästa skolan ligger i allas grannskap och är kommunal.

– Stadens rykte som Muteborg är glömt. De anställda har större makt över sina jobb. Cheferna rekryteras ur verksamheten och vare sig de eller heltidsanställda politiker har mer betalt än en genomsnittlig anställd.

– Förorterna har rustats upp. Äventyrsparker, simhallar och andra mötesplatser har gjort tidigare utsatta områden populära också för besökare från andra delar av stan.

Vägvalet

Foto:
Foto:
Foto:
Öppna i helskärm
1 / 3

Claes Westberg, partiledare, Catarina Pettersson, partiombudsman och styrelseledamot och Anders Torwald, styrelseledamot

– Vägvalet ser en transparent och öppen kommun som tillsammans med invånarna jobbar för att bli kommunen som människor vill besöka och bo i, där vård, skola och omsorg återigen är prioriterade. En stad där den kommunala infrastrukturen gör resandet snabbt och bekvämt utan Västlänken.

– Göteborg har en förstärkt miljöorganisation som står redo vid akuta händelser. Miljöbrott straffas hårdare och nedskräpningen har näst intill upphört, vårt förhållningssätt till vår natur har ändrats. Återvinningsstationerna är gratis att besöka och man kan beställa hämtning av miljöfarligt avfall direkt vid bostaden.

– Vägvalet ser en fungerande skolorganisation; skolans resultat har förbättrats och vi har stolta lärare som representerar en skola i framkant.

– Bostadsbyggandet har tagit fart och människor flyttar in till Göteborg igen efter att Västlänken stoppats. Göteborg har börjat få ordning på sin ekonomi och behöver inte längre ta pengar från sina bolag eller utöka lånen, nu finns det resurser till renoveringar och underhåll av sina anläggningar. Stora projekt har blivit färre och de mindre prioriteras.

– Valfriheten inom äldreomsorgen har slagit väl ut, man ser en ökad kvalitet inom såväl den privata som den kommunala verksamheten. Personalen känner inte längre att de går på knäna. Den centrala socialnämnden har etablerats och staden har nu äntligen samma stöd i hela kommunen. Sjukskrivningstalen och sjukfrånvaron fortsätter att minska.

– Demokratin är på riktigt. Göteborgsförslaget har fått en renässans och nu implementeras förslagen till förmån för invånarna i Göteborg. Vägvalets folkrörelse uppskattas av invånarna.

Moderaterna

Har inte uppgivit någon talesperson.

– Göteborg är Sveriges mest företagsvänliga stad och en stark ekonomisk motor. Genom den alltid öppna hamnen är den en av Europas främsta portar mot världen och med Landvetter har vi direktförbindelser med både USA och Asien. I detta ekonomiska nav strålar järnvägar samman utan att hindras av någon säckstation. Tågen för dagligen pendlare fram och tillbaka från hela västra Sverige.

– Näringsliv, akademi och politik går armkrok för att utveckla en kunskapsstad i världsklass dit de främsta studenterna och forskarna söker sig. Det är här entreprenörer väljer att starta nya företag och det är här som bolag vill etablera sina huvudkontor. Göteborg är en stad där det åter går att göra klassresor och en stad där man gör rätt för sig. Här lönar det sig att studera och att arbeta.

– Staden är åter en trygg plats för strävsamma och skötsamma människor. Brottsligheten, extremismen, hatet och illviljan har medvetet och resolut pressats tillbaka, liksom otryggheten. I Göteborg är det naturligt att möta patrullerande poliser som man känner igen och har en relation till.

– I Göteborg finns det bostäder som motsvarar behoven i livets olika skeden och olika inkomster. Bostadskö är ett bortglömt begrepp. Den hållbara staden byggs och utvecklas utan onödiga regleringar och tidsödande byråkrati.

Sverigedemokraterna

Björn Tidland, ledamot i kommunfullmäktige och talesman för kultur och miljö samt mänskliga rättigheter.

– Ett Göteborg där alla går ut grundskolan med godkända betyg. Ett samhälle utan arbetslöshet. Ett samhälle där de äldre kan känna trygghet under sin ålderdom. Att pensionen räcker till mat, bostad och ett drägligt liv i övrigt. Att de äldre känner att de får den vård de behöver utan väntetid om de blir sjuka, och att de får en värdig sista tid i livet.

– Ett Göteborg där kvinnor kan gå ute på nätterna utan att riskera att bli våldtagna. Ett Göteborg utan droger eller gängkriminalitet. En stad med nolltolerans mot extremism och religiöst förtryck. Ett Göteborg där de grovt kriminella antingen är utvisade eller sitter i fängelse.

– Ett Göteborg med frisk luft och rent vatten. En stad där man inte behöver riskera hälsan om man cyklar eller går på grund av utsläpp från industri och fordon. En grön stad med välskötta parker och fina strövområden med motionsslingor och vandringsleder sammanbundna genom gröna stråk.

– En stad där alla som vill arbeta eller studera kan få tag i en bostad till rimlig kostnad. En stad där näringslivet blomstrar och entreprenörer, forskare och studenter från hela världen samlas för att bygga världens bästa och finaste stad – Göteborg.

Centerpartiet

Emmyly Bönfors, partiordförande i Göteborg

– Vår vision för Göteborg 2030 är en grön och öppen stad som håller ihop. Men då behöver vi fundera på vad som skapat ojämlikheten som finns i dag. Varför går i princip alla elever vid Påvelundsskolan vidare till gymnasiet medan sju av tio elever i Bergsjöskolan inte ens blir behöriga? Vi tror att en viktig förklaring är hur Göteborg har byggts. Miljonprogrammets stadsplanering med ensidig bebyggelse och dominans av hyresrätter i ytterstaden har varit förödande för den sociala hållbarheten. Vi behöver därför ta ett omtag i hur vi planerar staden med fokus på grön och social hållbarhet.

– Vi behöver bygga mer blandat, införa en likvärdig skola och ge små- och medelstora företag möjlighet att växa och våga anställa. Vi vill bygga en vacker stad med en mer blandad arkitektur, förtäta och knyta samman glesbyggda förorter och skapa en kvartersstad med förutsättningar för liv och rörelse. Omfattningen av restauranger, butiker och ett småskaligt näringsliv spelar en avgörande roll för en stadsdels framgång. Det påverkar vilka som vill flytta dit, den lokala skolans förutsättningar och invånarnas livskvalitet. Alla stadsdelar ska ha en hållbar mix av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Vi vill även bygga Göteborg mer på höjden för att kunna bevara och utveckla de fantastiska grönområden och parker som finns. Genom tak- och stadsodlingar gör vi staden än grönare. Fler parkeringshus frigör gatorna från bilar och ger möjlighet till gågator och cykeltrafik.

– Alla göteborgare förtjänar att känna framtidstro. Det är tid för ett nytt ledarskap som för staden framåt.

Här kan du läsa tidigare delar i valenkäten:

https://tidningensyre.se/goteborg/2018/nummer-126/enbart-vegetariskt-skolor-och-pa-aldreboenden-sa-svarar-goteborgspartierna/

https://tidningensyre.se/goteborg/2018/nummer-125/hur-ska-staden-bli-mer-jamlik/

https://tidningensyre.se/goteborg/2018/nummer-123/valenkat-2018-hur-ska-goteborg-klimatsakras/

Syre Göteborgs partienkät

Partienkäten har skickats ut till samtliga partier som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Vägvalet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna.
Även några av de övriga partier som ställer upp i kommunvalet har fått enkäten: Demokraterna, Centerpartiet, Djurens parti, Piratpartiet och Kommunistiska partiet. Piratpartiet har inte skickat in några svar.