Innehåll


 • Glöd

 • Radar

 • Zoom

  • Valenkät 2018: Hur ska Göteborg klimatsäkras?

   Från och med nu är det fullt fokus på valet i fredagszoomen. De kommande tre veckorna kommer ni att kunna läsa om vad Göteborgspartierna tycker i olika frågor och hur de vill utveckla staden om…
  • Zoom

   Valenkät 2018: Hur ska Göteborg klimatsäkras?

   Från och med nu är det fullt fokus på valet i fredagszoomen. De kommande tre veckorna kommer ni att kunna läsa om vad Göteborgspartierna tycker i olika frågor och hur de vill utveckla staden om de får makten den 9 september. Vi inleder serien med två frågor som rör klimatet: Hur ska koldioxidutsläppen minska och hur ska Göteborg klimatsäkras inför framtiden?

   Så svarar partierna

   Sverigedemokraterna

   Björn Tidland, ledamot i kommunfullmäktige och talesman för kultur och miljö samt mänskliga rättigheter.

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – SD vill underlätta för bilindustrin att forska inom elbilar och bränsleceller. Därför stöder vi etableringen av Volvos forskningsanläggningar genom att underlätta byggprocesser.

   – Vi vill att elbilar undantas från trängselskatt och p-avgifter (Vi har motionerat om detta).

   – Vi vill underlätta för cyklister genom att bygga ut och förbättra cykelvägar. Bland annat genom planskilda korsningar.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – SD anser att miljöförändringarna inte går att fastställa som en effekt av växthusgaser. Snarare rör det sig om naturliga variationer i klimatet. Till exempel var det väldigt varmt under vikingatiden. Vi har även haft extremt kallt under vissa perioder, till exempel lilla istiden mellan 1430 och 1850. SD anser därför att några åtgärder mot översvämningar eller torka inte är aktuellt i nuläget.

   Kristdemokraterna

   Maria Berntsson, ledamot i kommunfullmäktige.

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Vi behöver underlätta för människor att göra val av hållbara resor genom att de smidigare kan byta från bil till kollektivtrafik eller från bil till cykel på sin resa.

   – Kristdemokraterna vill även ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart. Att som i dag elda plastsopor är inte hållbart.

   – Det måste också bli enklare för göteborgarna att agera cirkulärt genom att möjliggöra för återanvändning av produkter man själv inte längre använder. Det handlar även om att återvinna sådant som kan förädlas på nytt samt att slänga sopor och avfall på rätt ställe. Arbetet med att skapa en ny kretsloppspark i södra Göteborg som komplement till den kretsloppspark som i dag finns i Alelyckan måste intensifieras. Dessutom vill vi utreda förutsättningarna att inrätta fler besökstillfällen till återvinningscentralerna.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Vi vill att Göteborg ska vara en föregångsstad för hållbar tillväxt, rent vatten och biologisk mångfald i urban miljö. När staden växer måste det ske på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Självklart måste miljöpolitiken bygga på åtgärder som faktiskt bidrar till en hållbar miljö – inte på symbolpolitik. I dag ligger Göteborgs stad långt fram när det gäller att studera risker för översvämningar, saltvattenpåträngningar och följder av ökade vattenflöden. Men det är viktigt att detta arbete ska fortsätta vara prioriterat och vi vill därför att en ny funktion införs för klimatanpassningsarbetet. Detta gäller även beredskap för torka.

   Miljöpartiet

   Karin Pleijel, skolkommunalråd och ordförande i grundskolenämnden, Ulf Kamne, miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Göra det enklare och billigare att åka kollektivt och cykla samtidigt som det blir dyrare att åka personbil. Detta kan göras genom att utveckla kollektivtrafiken enligt ”Målbild Koll2035”, införa miljözon klass 3, genomföra ”Cykelprogram för en nära storstad 2035”, tillämpa hållbara transportplaner, höja kostnaden för parkering och utveckla Göteborg för ett nära stadsliv där nödvändiga funktioner finns inom räckhåll för ett väl fungerande cykel- och kollektivtrafiknät.

   – Göra energisektorn fossilfri, bland annat genom att göra fjärrvärmen fossilfri, intensifiera arbetet med klimatsamverkan för näringslivet och främja avskiljning samt lagring eller alternativ användning av koldioxid.

   – Klimatsäkra byggbranschen, genom att ställa klimatkrav på material, införa ett träbyggnadsprogram för att maximera antalet bostäder som byggs i trä och klimatoptimera betongkonstruktioner i nyproduktion av fastigheter.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   –Vi vill stärka samordningsfunktionen för klimatanpassning centralt i staden för att öka takten i arbetet. Vi bör också anlägga skydd längs med älvkanten där det behövs längs Göta älv och på längre sikt yttre portar som skyddar mot höjd havsnivå. Vi vill ha fler grönområden, våtmarker och översvämningsbara ytor, samtidigt som vi minskar andelen hårdgjord mark såsom asfalt. Det finns flera innovativa dagvattenlösningar som fungerar för rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning som vi gärna skulle införa i Göteborg. Vi vill också plantera fler buskar och träd då de ger skugga, grönska och en svalkande effekt.

   Öppna i helskärm
   1 / 3

   Vägvalet

   Anders Torwald, styrelseledamot, Claes Westberg, partiledare, Catarina Pettersson partiombudsman och styrelseledamot.

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Bygga smart infrastruktur så färre eller kortare transporter kan göras.

   – Färdigställ Götaringen. Trafik som inte ska in till centrala staden måste ha alternativ att ta sig runt utan att bidra till utsläpp, köer och buller.

   – Förbättra kollektivtrafiken genom en satsning i närtid. Bättre cykelbanor behövs också. Vägvalet vill införa gratis kollektivtrafik i lågtrafik för att förenkla och ge det kollektiva resandet en större genomslagskraft för fler. Här kommer även bostadsbyggandet in i bilden genom att persontransporterna minskar om man kan bosätta sig i anslutning till eller på kortare pendlingsavstånd till sitt arbete.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Göteborg, med sin geografiska placering, är beroende av globala och centrala beslut. Göteborg har en av de största dricksvattentäkterna i Europa tack vare Göta älv och bufferten i Delsjöarna. Göteborgs kommun måste säkra att dessa fungerar väl. Översvämningar är det största hotet. Hela infrastrukturen skulle påverkas om havsnivån stiger. Göteborg lämpar sig dåligt för bebyggelse under jord och därför ska tunnelbygget Västlänken stoppas utifrån såväl obefintlig nytta som av miljöskäl.

   – Dagvattenledningar ska ses över så inte miljöfarligt avfall återfinns i våra vattendrag vilket skett i Stora ån under 2018. Allmänheten ska veta vart man ska vända sig när de upptäcker utsläpp eller nedskräpning. Därför vill vi samla kunskaper kring miljöfrågor under en nämnd som tar besluten och agerar sammanhållande funktion när något händer.

   – Att slänga skräp på återvinningsstationerna i Göteborg ska vara gratis för invånarna.

   Djurens parti

   Anna Mezarlis, förstanamn på valsedeln i Göteborg

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – I linje med aktuell forskning ser vi den största vinningen i att arbeta för och främja en övergång till vegetabilisk kost. Animalieindustrin orsakar globalt mer växthusgaser än bil-, flyg- och båttrafiken tillsammans. Som en del i detta vill vi ta fram åtgärdsplaner för att få till en attitydförändring hos invånarna som leder till större förståelse för hur ens val påverkar miljön.

   – Vi vill främja resandet med cykel, fossilfri lokaltrafik och tåg. På så vis minskar mycket av trafikens utsläpp och gör stadens centrala delar mer attraktiva.

   – För framtiden vill vi genom attitydförändring och politiska styrmedel arbeta för att ställa om Göteborgs energi till helt fossilfri, med ökad biogasproduktion och utbyggd vind- och solkraft.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Vi vill se en grön, attraktiv stad med områden för rekreation och möten. Vattnet är och kommer vara en del av Göteborg och vi bör se vattnet som en tillgång. För att detta ska fungera bör vi redan nu, i allt byggande, planera för tillfälliga vattennivåer tre meter över dagens nivåer. Stadsplanering och byggande måste i alla steg ta höjd för detta. Djurens parti anser att vi i Göteborg såsom i många andra städer runt om i världen bör främja byggandet av grönytor, parker och vattendrag. Välplanerade vattendrag hjälper till med avrinning och sjöar och dammar kan fungera som lagringsplatser för höga vattennivåer, samtidigt som det skapar möjlighet för rekreation och djurliv. För att detta ska fungera bör en separat enhet inom kommunen inrättas. Denna enhet ska ha övergripande ansvar för klimatsäkringen av staden.

   Liberalerna

   Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Se till att vi får fossilfri uppvärmning. I dag är vi beroende av att elda sopor, plast, naturgas och spillvärme från raffen.

   – Elektrifiera transporter och kollektivtrafik.

   – Inför miljöledningssystem i hela kommunen.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Planeringen av stadens utformning och byggnation ska ske utifrån klimatanpassning och med hänsyn till klimatförändringarna. Det handlar om att inte bygga där risken för översvämning är stor, att skapa bättre dagvattenhantering, mer grönyta och klimatsmarta material i stället för hårdgjord yta. Göteborg kommer behöva investera kraftfullt i VA-nätet eftersom vi har ett stort problem med så kallad breddning (översvämning i avloppsledningarna), vilket leder till att exempelvis vattnet i älven blir otjänligt. Göteborg har störst breddning i landet.

   – Vi ser gärna en samordnande roll på stadsledningskontoret för arbete med klimatanpassning som exempelvis stigande havsnivåer. Förutom ovanstående så behövs också förebyggande arbetet för att möta klimatförändringar som ger upphov till torka och översvämningar.

   Feministiskt initiativ

   Alexandra Angelbratt , kandidat till kommunfullmäktige.

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Fi ställer sig bakom målet om begränsad klimatpåverkan och att staden skall nå en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser till år 2050 enligt rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? Inom Göteborgs stad vill vi därför se en intensifiering av klimatarbetet för att kunna åstadkomma en kraftig minskning av utsläppen och ämnar driva politik som syftar till att:

   – Öka andelen transporter med gång, cykel och kollektivtrafik och parallellt minska antalet bilar i staden. Detta för att minska utsläpp och buller samt för att främja en stadsutveckling där ytor används till grönområden och bostäder i stället för bilvägar och parkeringsplatser – Arbeta för en vegetarisk norm i stadens verksamheter.

   – Verka för ett hundraprocentigt förnyelsebart energisystem genom omställning av fjärrvärme- och elproduktion.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Stadsplaneringen måste i högre grad ta hänsyn till häftiga regn, förändrade nederbördsmönster och extremtemperaturer. Fi vill minska andelen hårdgjorda ytor i staden och istället införa fler grönytor både i marknivå och som gröna tak. Bevuxna ytor fördröjer dagvattenavrinningen och jämnar ut flödena i spill- och dagvattennätet samt har en svalkande effekt. Tillsammans med smart styrning av ledningsnät, anläggandet av funktionella dagvattenanläggningar och anpassning av ny byggnation till förhöjda vattennivåer kan risken för översvämningar minskas. Då vattennivån i älven troligtvis höjs inom en inte alltför avlägsen framtid bör utredningar fortgå som undersöker hur en eventuell mur mot älven skulle kunna utformas och om det är realiserbart med stora portar ute i älvmynningen.

   – Med Göta älv som råvattentäkt ser vi inte torka som ett stort hot mot vattenförsörjningen i Göteborg i dagsläget.

   Centerpartiet

   Emmyly Bönfors, partiordförande i Göteborg

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Att ställa om kommunens energibolag Göteborg energi. I dag eldar bolaget stora mängder fossil naturgas för att klara av att tillhandahålla tillräcklig värme till fjärrvärmekunderna. Utsläppen motsvarar ett halvt ton koldioxid per göteborgare och år. Vi vill ställa om till förnybara energikällor, såsom biogas.

   – Att gynna utsläppsfria resor och transporter i stan. Detta genom fler och bättre cykelvägar och en reformerad trängselskatt som tar hänsyn till om fordonet är en el,-
   vätgas- eller biogasbil med i princip inga avgaser.

   – Att minska klimatbelastningen från den mat som kommunen köper in och serverar i stadens förskolor, skolor och äldreboenden. I dag består den till stor del av importkött med hög klimatpåverkan. Vi vill ställa om så att staden köper in närodlad och klimatsmart mat.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Med alla regndagar och närheten till vattnet är Göteborg väldigt sårbart om den globala havsnivån stiger i den takt som FN:s klimatpanel räknar med. Vi har inga alternativ, utan behöver vidta åtgärder redan i dag. Centerpartiet vill stärka stadens kapacitet att hantera kraftiga skyfall genom att öka växtligheten i staden. Ökad växtlighet ger ett skydd mot både mot översvämningar och torka. I New York har man kommit långt i klimatanpassningen genom att gynna takodlingar på byggnaderna. Dessa fångar upp delar av regnet, minskar belastningen på dagvattenledningarna och minskar översvämningarna. Vi vill därför se fler takodlingar och utveckla stadens grönområden.

   – Vi anser att staden behöver skynda på arbetet att utreda och bygga yttre skyddsportar som klarar en högre havsnivå. För att motverka skador från torka och vattenbrist behöver VA-nätet förstärkas genom ökad sammankoppling med kranskommunerna och eventuellt fler vattentäkter.

   Vänsterpartiet

   Gertrud Ingelman, ledamot i trafiknämnden och kommunfullmäktigekandidat

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Göteborgs energiförsörjning ska bli fossilfri: Satsningarna på förnyelsebar sol och vind ska öka. Utbyggnad av solcellsparker och fler solpaneler på kommunala fastigheter. Krav på solceller och energieffektiva lösningar vid nybyggnation.

   – Hållbart resande: Framkomligheten för kollektivtrafik, cyklister och gående ska förbättras. Vänsterpartiet vill kraftigt öka kollektivtrafiken, göra den billigare och på sikt avgiftsfri. Bättre gång- och cykelvägar, som fler väljer, minskar också utsläpp.

   – Klimatperspektiv ska läggas på alla kommunala beslut för att minska fossila utsläpp och klimatbudgetar ska införas. Vid markanvisning till nybyggnation av bostäder och vid upphandling till kommunal verksamhet ska klimatkrav utvecklas och användas. Göteborg ska bli ett ekologiskt hållbart cirkulärt samhälle.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Göteborg riskerar stigande havsnivå och kraftigare skyfall som kan leda till översvämningar, inte minst utmed Göta älv. Staden behöver driva frågan om statlig och regional finansiering för att klara av kostsamma älvkantsskydd och yttre skyddsvallar. Stadsplaneringen måste inkludera de ökade riskerna i sina beräkningar vid nybyggnation och för att säkra infrastruktur och redan bebyggda områden. Dagvattenhanteringen kan behöva dimensioneras upp. Vattenförsörjningen behöver ses över för att möta behoven vid förlängd växtsäsong, värme och torka. Mer grönytor behövs som svalkar vid höga temperaturer och suger upp vatten vid skyfall. Vi vill se fler offentliga vattenfontäner.

   Kommunistiska partiet

   Ulf Nilsson, förstanamn på valsedeln i Göteborg

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Kommunistiska partiet kräver en kraftig satsning på stadens kollektivtrafik. Utbyggt trafiknät och tätare turer – först så kan kollektivtrafiken bli ett realistiskt alternativ till bilismen. Det är exempelvis hög tid att bygga spårvagn till Brunnsbo och Backa. Vi har i många år drivit frågan om att kollektivtrafiken ska vara gratis, alltså helt skattefinansierad. Då skulle den på allvar bli ett alternativ till bilen och minska utsläppen.

   – Vi vill också stoppa Västlänken. Projektet blir extremt dyrt och har nästan ingen nytta för göteborgarna och tågtrafiken. Men vi får kaos och en enorm miljöskuld av ökad lastbilstrafik och mängder av betong under byggtiden.

   – Planerna på utförsäljning av Göteborg energi måste avslås. Med ett energibolag i kommunal ägo finns förutsättningarna för att genomföra den klimatomställning som staden så väl behöver.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Den allra viktigaste åtgärden måste så klart vara att undvika en miljökatastrof i Göteborg och i världen. För det krävs politisk vilja och kraft. Vi kommunister vill trycka på samhällelig planering, statliga och kommunala investeringar och långsiktighet. Besluten kan inte skjutas på framtiden, politikerna måste agera nu. Kommunen måste bygga upp en beredskap och vi måste ha en välfärd som kan ta hand om människors behov även i dessa frågor. För stadens utveckling måste man också fråga sig om det är så klokt med fortsatt utbyggnad kring Älvstranden. Det finns gott om andra områden att bygga bostäder på.

   Pressbild | Ann-Sofie Hermansson, Socialdemokraterna

   Socialdemokraterna

   Ann-Sofie Hermansson, ordförande i kommunstyrelsen

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Vi vill öka elektrifieringen i fordonssektorn. Göteborg är redan idag en ledande elbilsstad, vi vill fortsätta det arbetet och dra upp tempot ytterligare. Senast år 2025 ska stadens egna transporter vara fossilfria.

   – Göteborg har fantastiska förutsättningar att producera förnybar energi och vi vill öka andelen förnybar el, bland annat genom utbyggnad av vindkraft, solel och solvärme samt biogasproduktion från bland annat matavfall. Vi vill också att fjärrvärmen i Göteborg ska vara fossilfri till 2030.

   – Vi vill se till att göra det vi kan för att minska koldioxidutsläppen inom fastighetssektorn. Vi vill därför bland annat ta fram en metod för energieffektivisering vid nybyggnation och renovering av de kommunala bolagens bostäder och Göteborgs stads egna lokaler.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Vi har arbetat proaktivt med klimatanpassning de senaste tio åren. Vi har kommit en bra bit på vägen men det finns fortfarande mer att göra. Vi vill bland annat bygga ett älvkantsskydd för att förhindra översvämningar i Göteborg. Det är ett viktigt arbete som vi vill inleda inom kort för att skydda staden mot höjda vattennivåer.

   – Vi vill också se till att Göteborg är bättre rustat för att stå emot skyfall. Kraftig nederbörd måste kunna tas omhand på ett effektivt sätt. Då är det viktigt att vi arbetar aktivt med detta under hela processen när vi planerar och bygger nytt. Vi vill även i fortsättningen fokusera på att klimatsäkra infrastruktur, dricksvattenförsörjning och vård och omsorg – system som vi alla är beroende av och som måste fungera.

   Pressbild | Henrik Munck, Demokraterna

   Demokraterna

   Henrik Munck, ordförande i stadsdelsnämnden Västra Göteborg

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Stoppa Västlänken.
   – Satsa på kollektivtrafiken inom Göteborg. Målet är förbättrad infrastruktur och nya förbindelser som ger 15 minuter restid från förorter till centrum. Samt nya tvärförbindelser.
   – Snabba på omställning till elfordon, både bilar, bussar och lastbilar.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Demokraterna vill fullfölja den planering som pågår för klimatsäkring. Alla är överens om behovet och möjliga åtgärder. Stadens bristande förmåga att prioritera, planera och genomföra infrastrukturprojekt är en begränsning för klimatsäkringen. Därför behövs ny ledning och styrning av Göteborg.

   Moderaterna

   (Har inte uppgivit någon talesperson.)

   1. Vilka är de tre viktigaste åtgärderna som staden bör vidta för att minska koldioxidutsläppen?

   – Utveckla kollektivtrafiken så att fler kan resa med denna inom Göteborg.
   – Investera i järnvägar för att möjliggöra att större andel av arbetspendlarna kan färdas på järnväg.
   – Förbered och utveckla infrastruktur för koldioxidfria fordon, bland annat genom att bygga ut laddstolpar för elfordon samt sänka trängselskatten och p-avgifter för miljöbilar.

   2. Vad vill ni göra för att klimatsäkra Göteborg, exempelvis mot översvämningar och torka?

   – Vi menar att Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och staten i samverkan måste utveckla och genomföra lösningar för att kunna hantera höjda vattennivåer i Göta älv. Att uppföra en sluss för att utestänga havet är en omfattande investering som Göteborg inte kan och ska bära själv, då den måste anses vara av riksintresse. Staden ska, särskilt vid planering och byggnation av nya bostadsområden, ta höjd för åtgärder som säkerställer att vattenmassor kan ledas bort och tas om hand.

   Syre Göteborgs partienkät

   Partienkäten har skickats ut till samtliga partier som i dag sitter i Göteborgs kommunfullmäktige: Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Vägvalet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna.
   Även några av de övriga partier som ställer upp i årets kommunval har fått enkäten: Demokraterna, Centerpartiet, Djurens parti, Piratpartiet och Kommunistiska partiet.
   Moderaterna, Socialdemokraterna och Demokraterna lämnade in sina svar för sent och finns därför inte representerade i papperstidningen den här veckan. Deras svar finns istället att läsa på vår webb. Piratpartiet har inte svarat på enkäten.

 • Energi

 • Krönika