Zoom

Hur ska staden bli mer jämlik?

Jessica Gow/TT | Jämlikhet och integration börjar i skolan.

Nu är det fullt fokus på valet i fredagszoomen. Under tre veckor kan ni här läsa om vad Göteborgspartierna tycker i olika frågor och hur de vill utveckla staden om de får makten den 9 september. Den här veckan handlar frågorna om jämlikhet och integration.

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Främst genom att säkerställa att lag och ordning råder överallt. Grundläggande trygghet får aldrig vara en fråga om postadress. Vidare vill vi rusta och lyfta skolan, som är den enskilt viktigaste faktorn för att tillvarata och utveckla livschanser och ge unga människor makt och möjlighet att utveckla och forma sina liv.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Vi vill skärpa kraven på kunskaper i det svenska språket, vilket ska vara en förutsättning för uppehållstillstånd och medborgarskap. Etableringsersättningen ska villkoras mot studier och utveckling av språkfärdigheter. Vi vill införa utbildningsplikt för nyanlända som saknar grundskoleutbildning och inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska. Arbetslinjen ska stärkas och bidragsberoendet ska minskas med bidragstak och krav på motprestation för försörjningsstöd. Vi vill införa en lärlingsanställning för unga som innebär lägre kostnad för arbetsgivaren och att lärlingen kan lära sig såväl svenska som jobbet på jobbet.

Vänsterpartiet

Gertrud Ingelman, ledamot i trafiknämnden och kommunfullmäktigekandidat

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Klassklyftorna i Sverige är stora, vilket gör att människor lever med väldigt olika förutsättningar. Det räcker inte med fina ord; för att göra Göteborg till en jämlik stad krävs ekonomisk omfördelning. Vi vill omfördela resurser från rika till fattiga, och från privat konsumtion till offentlig. För att minska effekterna av klassamhället vill vi satsa på välfärden. Där är skolan ett prioriterat område. Alla elever ska klara skolan i Göteborg. Gratis läxhjälp ska erbjudas till alla elever och fler elever ska få möjlighet till studiehandledning på modersmål. Att ha ett arbete är en grundläggande rättighet och mer behöver göras för att se till att alla får chans till ett arbete. Utbildning och arbetslivsinriktad praktik ska erbjudas de som står längst ifrån arbetsmarknaden. De lägsta lönerna i staden ska höjas och alla ska kunna leva på sin lön.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Göteborg är en segregerad stad med mycket stora inkomstskillnader mellan olika bostadsområden. Rika personer bor på andra ställen än fattiga. I vissa områden bor nästan bara personer med samma ursprung medan det i andra områden finns en stor variation av födelseland. För att bryta segregationen krävs att fler billiga hyresrätter byggs i områden som domineras av bostadsrätter och villor.

– Den strukturella rasismen behöver bekämpas. Personer med utländsk bakgrund drabbas ofta av diskriminering när de söker arbete eller bostad. Att deras kompetens inte tas tillvara är ett stort problem och inskränker mångas möjligheter. Det gör också att unga i eftersatta områden får svårt att känna tilltro till samhället och sin egen framtid. De negativa effekterna av det fria skolvalet behöver minimeras så att vi får en skola där elever med olika bakgrund möts i klassrummet.

Kommunistiska partiet

Ulf Nilsson, förstanamn på valsedeln i Göteborg

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Göteborg är inte en jämlik stad. Klyftorna växer och skillnaderna mellan stadens rika och fattiga områden ökar på alla sätt. Det gäller inkomster, framtidstro, boende, tillgång till samhällets service, skolresultat, hälsa och medellivslängd. Kommunistiska partiet vill stoppa alla nedskärningar i välfärden. Vi vill styra över resurser från kostsamma och spektakulära satsningar i innerstan och byråkratin till de fattiga stadsdelarnas behov. Det behövs fler icke-kommersiella mötesplatser, kultur, satsningar på skolorna, meningsfull fritid åt ungdomar och stöd till idrottsklubbar och föreningsliv. Däremot behövs inga fler lyxbostäder. Nu krävs många nya billiga hyresrätter för att komma tillrätta med bostadsbrist och trångboddhet.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Dels vill vi hänvisa till texten ovan. Integration handlar om att få känna sig delaktig i samhället. Om att minska klyftor och förena människor även om de har olika bakgrund. Ett gemensamt språk är en förutsättning. Kommunistiska partiet fokuserar därför på jobb och utbildning. En viktig orsak till misslyckad integration är uppkomsten av parallella arbetsmarknader. Det beror på feltänk som gett särlösningar som instegsjobb, etableringslotsar, rabatter för arbetsgivare, krav på ”enkla jobb” och annat trams. Det krävs yrkesutbildningar till jobb som finns och kommer att efterfrågas i industri och i välfärden. Men även stimulans, som exempelvis avskrivna studielån, till alla som väljer högre teknisk utbildning. Utbyggd välfärd och upprustning i miljonprogramsområdena är också nödvändigt.

Feministiskt initiativ

Alexandra Angelbratt, kandidat till kommunfullmäktige

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Feministiskt initiativ vill snabba på byggandet av nya hyresrätter för personer i hemlöshet, i behov av bostad med särskild service och bostad efter kvinnojourplats. Vi vill att alla får ta del av kommunens verksamhet och skyddsnät oavsett om de är asylsökande, saknar legal status för att befinna sig i landet, utsatta EU-medborgare eller ensamkommande. Vi vill:

• införa fri kollektivtrafik på sikt där även färdtjänst ingår

• bekämpa mäns våld, så att alla kan leva i trygghet både inom- och utomhus

• förbjuda att kvinnors kroppar exponeras

• inrätta en tjänst på stadsledningskontoret som funktionsrättsombud

• arbeta aktivt mot den strukturella rasismen

• ge alla barn jämlika förutsättningar i skolan

• införa avgiftsfria förskolor och fritidshem så att alla barn kan delta

• verka för jämlik hälso- och sjukvård.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Vi vill stärka den sociala sammanhållningen genom inkludering och investeringar i socioekonomiskt missgynnade områden. Detta ska ske genom bland annat att man bygger fler billiga hyresrätter, ökar den sociala servicen från myndigheter och företag, satsar på närpolis, avsätter resurser till lokal demokratiutveckling, arbetar mot den strukturella rasismen, inrättar normkritisk rekrytering inom kommunen och erbjuder heltid på förskola för alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning.

– En fråga som vi har arbetat för under mandatperioden och varit med och genomfört är att erbjuda en termins språkstöd på vuxenutbildningar där en stor andel av de studerande är kvinnor. Syftet med satsningen är att underlätta möjligheten till arbete efter avslutade studier.

Pressbild | Emmyly Bönfors, Centerpartiet
Pressbild | Emmyly Bönfors, Centerpartiet

Centerpartiet

Emmyly Bönfors, partiordförande i Göteborg

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– För att lösa problemen i grunden behöver vi gå till botten med Göteborgs boendesegregering. Stadens utsatta områden kommer aldrig lyftas om vi inte lyckas öka blandningen. Det behövs attraktiva bostadsrätter och småhus i utsatta delar. I dag finns stadsdelar som nästan helt saknar bostadsrätter eller småhus. Inget enskilt primärområde bör bestå av mer än 50 procent hyresrätter. Centerpartiet vill nå dit genom nybyggen och frivilliga ombildningar. Även människor i Biskopsgården ska kunna äga sitt boende. 
Vi behöver också skolor som håller måttet i hela staden. Idag finns det skolor där majoriteten av eleverna inte går ut med fullständiga betyg, inte sällan i utsatta områden. Där resultaten brister ska det finnas en särskild möjlighet att snabbt byta ut skolledning och erbjuda en ny ideell eller privat huvudman som bevisat att de kan leverera goda resultat. 

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Vi överföra ansvaret för etableringen från Arbetsförmedlingen, som inte är tillräckligt effektiv, till kommunerna. Vi vill också sätta in ett in ett integrationsår, där de nyanlända snabbt lär sig svenska, får förståelse för vårt samhälle och får ett jobb. Integrationsåret är intensivt och kommer kräva minst 50 timmar i veckan av den nyanlände och är självfinansierat via etableringslån. Integrationsåret ska bland annat innehålla:
• Intensiv yrkessvenska
• Intensiv praktik inom bristyrken
• Obligatorisk samhällsorientering
• Ettåriga mentorskapsprogram

– I Göteborg vill vi införa särskilda SFI-förskolor som ligger i anslutning till SFI-utbildningarna, vilket ska underlätta för nyanlända med barn att delta och möjliggöra för barnen att snabbt lära sig språket.

Djurens parti

Anna Mezarlis, förstanamn på valsedeln i Göteborg

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Djurens parti anser att jämlikhet är oerhört viktigt för ett tryggt, välmående och inkluderande samhälle. Vi tror att vägen mot jämlikhet måste börja redan med barnen. Vi vill att alla ska ha tillgång till en jämlik skola och barnomsorg oavsett var de bor och vilken bakgrund de har. Vi vill se ett genusperspektiv och ett kontinuerligt jämställdhetsarbete i alla Göteborgs skolor och förskolor så att könsnormer kan brytas tidigt.

– Vi anser att man inom samhällets alla delar ska jobba mot ett samhälle där vi ses som individer och inte värderas utifrån kön, härkomst etcetera. Möjligheten till jobb och en bra lön ska inte ska avgöras av kön, härkomst eller funktionsnivå. Vi vill arbeta för en, så långt det går, blind/anonym rekryteringsprocess inom kommunens hela verksamhet, där arbetssökande bedöms utifrån sin kompetens och inte eventuella fördomar.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Det är mycket viktigt att handläggningstiderna för asylärenden kraftigt minskar. Den som har fått asyl måste få hjälp med att hitta bostad och att snabbt komma i sysselsättning. Att kunna språket är mycket viktigt för möjligheten till integration, likaså kunskap om det svenska samhället och de grundläggande värderingar om demokrati, frihet och jämlikhet som detta vilar på. Tillräckliga resurser ska tillföras SFI-undervisningen så att denna kan hålla en hög kvalitet. En viktig del i integrationen är att minska de fysiska och sociala barriärerna mellan nyanlända och medborgarna i staden. Där kan kommunen bidra med samhällsbyggnad som är inkluderande och sammanknytande. Förorterna ska vara en del av staden och något som är lockande att både besöka och bo i.

Demokraterna

Henrik Munck, ordförande stadsdelsnämnden Västra Göteborg

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Demokraterna går till val på en omfattande omfördelning av kommunens resurser till skola och välfärd. Demokraterna föreslår en satsning som gör att alla förorter ska nå centrum på maximalt 15 minuter med kollektivtrafik. En satsning på 300 kvarterspoliser ger ökad trygghet. Demokraterna stoppar utförsäljning av allmännyttan men ger boende möjlighet att få äga och påverka sitt eget boende. Sammantaget ger dessa satsningar förutsättningar för en mer jämlik stad.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Demokraterna går till val på en omfattande omfördelning av kommunens resurser till skola och välfärd. Demokraterna föreslår en satsning som gör att alla förorter ska nå centrum på maximalt 15 minuter med kollektivtrafik. En satsning på 300 kvarterspoliser ger ökad trygghet. Demokraterna stoppar utförsäljning av allmännyttan men ger boende möjlighet att få äga och påverka sitt eget boende. Sammantaget ger dessa satsningar förutsättningar för bättre integration i Göteborg.

*Demokraterna lämnade liknande svar på båda frågorna.

Kristdemokraterna

Maria Berntsson, ledamot i kommunfullmäktige

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Det finns inte ett förslag som löser allt, utan vi måste ha ett hållbart och strategiskt arbete som berör olika verksamheter. Exempelvis vill vi:

• stärka skolan och se till att fler elever går ut skolan med godkända betyg så att de kan klara gymnasiet.

• förbättra företagens villkor inom välfärden. Många kvinnor driver i dag företag inom välfärden, och de behöver få bättre villkor. Självklart måste osakliga löneskillnader i Göteborgs stad bort.

• öka stödet till verksamheter som erbjuder hjälp och stöd till människor som är utsatta för våld. Vi vill uppmuntra civilsamhällets insatser, främst i deras arbete med stödpersoner och tillgång till boenden.

• inrätta ett lokalt resurscenter mot hedersrelaterat våld och förtryck. De drabbade och deras anhöriga måste få rätt stöd och skolor och myndighetspersonal måste få den utbildning som krävs för att stötta de barn och ungdomar som är utsatta.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Göteborg präglas i dag av stora skillnader, bland annat gällande gruppstorlekar i förskolan, kunskapsresultat i skolan och förväntad livslängd. Det är ett enormt misslyckande för vänsterpartierna som styrt staden i 24 år. Kristdemokraterna vill särskilt lyfta betydelsen av:

• fler tidiga insatser för barn. Kristdemokraterna har länge velat se fler familjecentraler där familjer kan få stöd och stärkas. Det kommer att bidra till minskad kriminalitet och ökad trygghet.

• förbättra företagsklimatet. Fler jobb ökar möjligheterna för människor att komma in i samhället och minskar attraktiviteten i gängbildningar.

• stärka civilsamhället. Det är i gemenskap med andra vi människor växer och i föreningslivet lär sig många betydelsen av att respektera andra och fatta beslut på demokratisk väg.

Miljöpartiet

Karin Pleijel, skolkommunalråd och ordförande i grundskolenämnden, Ulf Kamne, miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad?

– Vi föreslår ett utbildnings- och jämställdhetspaket om 182 miljoner för staden som siktar in sig på att minska barngrupperna då vi vet att en bra förskola bidrar till bra skolresultat. Vi föreslår särskilda satsningar på personalen i socioekonomiskt svaga skolor och önskar stärka fritidshemmen så att de omfattar alla barn, oavsett föräldrarnas situation. Vi föreslår också ett socialt paket om 76 miljoner för att stärka ”skolan-mitt-i-byn”, fånga upp ungdomar i riskzonen, skapa fler kulturella möten, stärka avhopparverksamheten och utöka Gårdstensmodellen för att öka invånarinflytandet och stärka de sociala banden i områdena.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Utöka Gårdstensmodellen för att öka invånarinflytandet och stärka de sociala banden i områdena och erbjuda fler praktikplatser inom kommunen. Bostadssegregationen måste motverkas. Vi driver på för att bygga blandade boendeformer, såväl hyresrätter som bostadsrätter och småhus i samma områden. Vi skapar då attraktiva stadsmiljöer som minskar barriärer och ger mer sammanhängande och trygga bostadsområden. Skolan ska bli mer jämlik. Barn med olika bakgrunder ska få möjlighet att gå i samma skolor. När barn med olika bakgrund träffas så träffas deras föräldrar också och nya band kan knytas. Skolan ska ha ett normmedvetet förhållningssätt för att skapa förståelse för olikheter.

Vägvalet

Foto:
Foto:
Foto:
Öppna i helskärm
1 / 3

Claes Westberg, partiledare, Catarina Pettersson, partiombudsman och styrelseledamot och Anders Torwald, styrelseledamot

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad

– Det finns i dag ett jämställdhetsprogram för staden vilken Vägvalet stödjer. Vi har en modern syn på jämlikhetsfrågor. Det innebär att inte bara jämlikhet ur ett genusperspektiv ska uppnås, utan även ur perspektiv som etnicitet, hudfärg, sexualitet, religion, politisk uppfattning, ålder och funktionsnedsättning med mera. Som arbetsgivare ska vi behandla personal likvärdigt vid rekrytering, genom lön och genom att förhindra trakasserier och repressalier i arbetet. Det viktigaste målet är att kommunen ska erbjuda lika tjänster, service och tillgänglighet. Att medborgarna har inflytande över sin vardag i samhället. Därför vill vi minska antal bolag och ta bort stadsdelsnämnderna så att styrningen blir mer jämlik över staden och insynen i kommunens verksamheter blir tydligare.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Det är en komplicerad fråga som staden har att förhålla sig till. Vi har haft en stor kritiserad insats med tillfälliga boenden och andra mycket kostsamma lösningar som inte tillfört något positivt till debatten. Göteborg har en skyldighet att bemöta nya göteborgare och kräva de förutsättningar som behövs. Många organisationer och framförallt vår fantastiska föreningsverksamhet har dragit ett stort lass under flyktingvågen. Det finns bra exempel där nyanlända personer snabbt har integrerats i det svenska samhället. Vägvalet vill således att föreningsverksamheten, skolan och näringslivet tillsammans hjälper kommunen att integrera de personer som hamnar i Göteborg. Balansgången måste dock finnas och vår gemensamma ekonomi är inte oändlig. Olika grupper i samhället får inte ställas mot varandra, det skapar en ohållbar livssituation för alla hur man än beter sig eller vänder på perspektiven.

Socialdemokraterna

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad

– Vi fortsätter utveckla programmet ”Jämlikt Göteborg” – bland annar genom att utvidga de uppsökande hembesök som BVC och socialtjänster gör till förstagångsföräldrar i utsatta områden. Vi gör en storsatsning på fritidshemmen med ett tydligt jämlikhetsperspektiv. Det är särskilt i utsatta områden som det vore bra om fler barn gick på fritids. Vi har ett paket av åtgärder för att stärka föreningslivet där det behövs som mest: i de utsatta områdena. Vi vill se 60 000 nya bostäder, varav 30 000 hyresrätter, fram till och med 2028. Ett särskilt fokus ska läggas på ytterstaden. Detta bland annar i form av ett stort stadsbyggnadslyft för Angered, Biskopsgården och Frölunda/Tynnered. Att bygga blandat på rätt ställen är ett av de vassaste verktygen för att bryta segregation.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Nyckeln till god integration är att se till att alla som kan arbeta också kommer i arbete. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla de riktigt aktiva arbetsmarknadsinsatserna och har tagit fram en kompetensförsörjningsplan. Den utgår från både arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov. Vi har öppnat fyra nya kompetenscenter. Där samlas resurserna för att ge de arbetssökande de verktyg som krävs för att komma i arbete. Uppstarten har varit positiv. Vi utvecklar modellen ”det stegvisa jobb- och kunskapslyftet” som innebär att den som står utanför ska ta sig hela vägen till fast jobb genom att kombinera utbildning med jobberfarenheter. Vi gör särskilda insatser för nyanlända – bland annat när det gäller språkutbildning och validering.

Sverigedemokraterna

Björn Tidland, ledamot i kommunfullmäktige och talesman för kultur och miljö samt mänskliga rättigheter.

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad

– Genom att förbättra undervisningen i skolan så att alla människor ges samma möjligheter oavsett klass, etnicitet, kön, sexuell läggning eller politisk övertygelse. Utbildning är källan till arbete, välstånd och rättvisa.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Genom ett omedelbart stopp för asyl- och anhöriginvandring, så att vi kan hantera de nyanlända som lever i utsatta områden. Genom förberedelseklasser i skolorna vill vi att elever får en chans att lära sig svenska innan de börjar i den ordinarie skolan. På så sätt avlastar vi lärarna som inte klarar av att hantera dagens situation. Detta har gett en skola i förfall.

Liberalerna

Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd

1. Hur ska Göteborg bli en mer jämlik stad

– Ska Göteborg bli en mer jämlik stad behöver fler människor komma i arbete och varenda elev måste klara skolan. Att ha en egen försörjning möjliggör för individen att forma sitt liv och bestämma över sin framtid. Då måste det finnas en obligatorisk motprestation för att få försörjningsstöd, det behövs fler enkla jobb och vi måste satsa på förorten.

2. Vad vill ni göra för att underlätta integrationen i Göteborg?

– Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

Syre Göteborgs partienkät

Partienkäten har skickats ut till samtliga partier som i dag sitter i Göteborgs kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Väg­valet, Feministiskt initiativ och Kristdemokraterna.
Även några av de övriga partier som ställer upp i årets kommunval har fått enkäten: Demokraterna, Centerpartiet, Djurens parti, Piratpartiet och Kommunistiska partiet.
Piratpartiet har inte skickat in några svar.