Zoom

Nej till maxgräns för djurtransporter i EU-parlamentet – ”Står på industrins sida”

EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) tycker att det är beklagligt att förslaget om skärpta maxtider för djurtransporter inte fick gehör i EU-parlamentet under dagens omröstning.

En majoritet av EU-parlamentarikerna vill inte se en 8-timmars maxgräns för transporter av levande djur. Det står klart efter dagens omröstning. ”Det är uppenbart att det finns en majoritet i parlamentet som står på djurindustrins sida”, säger EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP).

I december röstade EU:s djurtransporutskott ANIT om sina rekommendationer angående djurtransporter till EU-kommissionen, som ett viktigt steg i framtagandet av EU:s nya djurskyddslagstiftning, som ska presenteras år 2023. Resultatet blev bland annat en uppmaning till kommissionen att presentera konkreta förslag om hur transporter med levande djur kan minskas samt hur välfärden för de djur som transporteras kan förbättras. Utskottet röstade även igenom förslaget om att förbjuda transporter av icke-avvanda djur, som kalvar och kultingar, som är yngre än fem veckor.

I dag, torsdag, var det parlamentets tur att rösta om de förslag som ANIT antog. Men den gröna gruppen lade även fram separata ändringsförslag, som med mycket liten marginal föll under ANIT:s omröstning i december. Bland annat gällde det totalförbud av djurtransporter längre än 8 timmar samt en absolut maxgräns på 24 timmar för djurtransporter till havs. Men inte heller i dagens omröstning, lyckades kravet om skärpta transporttider få stöd från en majoritet.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker och ledamot i ANIT-utskottet, som länge har engagerat sig för djurskyddsfrågor, menar att resultatet är ett bevis på att industrin är viktigare än djuren för en majoritet i parlamentet.

– Det är tråkigt att det har konstaterats att det finns en majoritet i parlamentet som står på djurindustrins sida. För det är det som den här omröstningen faktiskt handlar om, om du står på djurens eller djurindustrins sida, säger han till Syre och fortsätter:

– De andra politiska grupperna är uppenbarligen splittrade, undantaget oss gröna och vänstern. Det finns politiker som vill stå på djurens sida även i de andra politiska grupperna men uppenbarligen har djurindustrins sida vunnit i varje intern grupp i dessa politiska grupper.

Hur upplever du debatten i parlamentet under dagens omröstning? Vad har den kretsat kring? Vilka argument har lagts fram?

– Den här frågan blir nästan övertydligt svartvit. På ena sidan har du politiska grupper som står på djurens sida och på den andra sidan de som menar på att om djurskyddsfrågorna får allt för stor plats, slår det mot lantbrukare och det gamla vanliga argumentet om att vi är så bra som det går och så duktiga i EU. Det finns ett grundläggande feltänk här, enligt mig.

Enligt Pär Holmgren skulle skärpta transporttider tvärtom gynna småskaligt jordbruk och lantbruk.

– Det här är ett genomgående problem när man diskuterar jordbrukspolitik i EU. Du har den väldigt starka lobbyn för jordbruksindustrin i EU som säger att alla förslag vi lägger fram är ett hot. I själva verket är det deras verksamhet som är det stora hotet mot många småskaliga och alternativa lantbrukare. Det är ett faktum att det som har lett till utslagningen och minskningen av antalet jordbrukare är att vi fått den starka industrialiseringen och storskaligheten inom jordbruket för att maximera vinster, säger han.

”En del förbättringar”

Men trots att tilläggsförslagen inte fick grönt ljus, röstades majoriteten av förslagen i rapporten som ANIT antog i december igenom i parlamentet. Där ingår bland annat en uppmaning till kommissionen om att skapa förutsättningar för att arbeta mot att transportera kött istället för levande djur samt att EU:s djurtransportregler även ska gälla vid transporter till tredjeländer. Parlamentet uppmanar också kommissionen att utse en kommissionär med ansvar för djurvälfärdsfrågor samt att hålla restiden för djur som är påväg till slakt under åtta timmar.

Även om många i den gröna gruppen hade hoppats på skarpare formuleringar och fler krav, menar Pär Holmgren att dagens resultat ändå, i det stora hela, innebär en del förbättringar för djuren.

– I stort så tycker vi trots allt att vi har fått till förbättringar, men vi hade velat se en skarpare text. Man får se det som ett viktigt steg att EU-parlamentet äntligen konstaterar att djurtransporterna i dag är ohållbara, och att det övergripande målet är att göra transporterna inom EU så korta som möjligt. Det här ger en tydlig signal, från EU-parlamentets sida, om att EU:s djurtransporter måste bli bättre. Men EU-parlamentets resolution kunde blivit bättre, säger Pär Holmgren.

Hur tror du att parlamentets resultat i dag kommer att påverka den djurskyddslagstiftning som EU ska presentera år 2023?

– Det är trots allt en del viktiga steg i rätt riktning. Det är ett konstaterande att djurtransporterna i dag är ohållbara och att vi har ett övergripande mål om att göra resorna inom EU så korta som möjligt. Som alltid inom EU är det många turer och vi vet att synen på frågorna är olika inom olika länder, säger Pär Holmgren (MP).

EU-parlamentets resolution i frågan utgör ett viktigt underlag i arbetet för att ta fram förslag till en ny djurskyddslagstiftning i EU, där även djurtransporter ingår. Nu är det upp till EU-kommissionen hur de väljer att gå vidare med resolutionen.

Läs mer: 

Omröstning om djurtransporter i EU: ”Låter vinstintresset gå före djurens välbefinnande”
Djur fast på fartyg i Suezkanalen –  hundratusentals riskerar svälta ihjäl
Kornas misär på Medelhavet ger eko i Bryssel

EU-parlamentets resolution

Här är några av förslagen som röstades igenom av EU-parlamentet:
Parlamentet uppmanar EU-kommissionen och alla EU:s medlemsländer och särskilt de som påvisat stora brister att implementera den gällande lagstiftningen. Detta bland annat genom att få på plats en harmoniserad kontrollprocedur på EU-nivå.
Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att ta överträdelserna mot EU:s förordning om transporter av djur på allvar, och sanktionera medlemsländer som inte tillämpar lagstiftning på ett korrekt sätt. Vidare vill man att EU-kommissionen sätter upp minimiregler kring antalet kontroller som måste ske i varje medlemsland, beroende på antalet transporter.
Parlamentet understryker att transporttiden för djur på väg till slakt, i princip, inte ska ska överstiga 8 timmar, men att denna regel inte ska appliceras för transporter till havs. Vill se fler initiativ för att säkerställa att fjäderfän och kaniner transporteras max 4 timmar.
Parlamentet rekommenderar EU-kommissionen att beakta fiskar och vattenlevande djur i den reviderade lagstiftningen för att minska deras lidande under transport.
Parlamentet betonar att lagstiftningen gällande utrymme och beläggningsgrad måste vara i linje med den senaste forskningen, samt kraven på fordonen som djuren transporteras i. Vidare vill man att det upprättas ett EU-centraliserat system för att godkänna fartyg som transporterar djur.
Parlamentet uppmanar medlemsländerna att se till att utbildade veterinärer och myndighetspersonal finns tillgängliga för att kontrollera vägtransporter. Vidare understryks att det är upp till varje medlemsland att säkerställa att all personal som arbetar med djurtransporter genomgår en obligatorisk utbildning för att bättre kunna beakta djurens välbefinnande.
Parlamentet vill se obligatorisk kameraövervakning ombord på djurtransporterna, för att se till att reglerna efterlevs.
Parlamentet betonar att de regler som gäller för djurtransporter i EU, inte upphör för transporter till tredjeländer. Uppmanar därför EU-kommissionen att ta fram en lista över tredjeländer som lever upp till de krav som fastställs i gällande EU-lagstiftning.
Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att utse en kommissionär med ansvar för djurvälfärdsfrågor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV