Radar · Miljö

3100 hektar våtmarker återställdes under förra året

Våtmarker har en mängd positiva effekter, bland annat för klimatet och den biologiska mångfalden.

Länsstyrelserna har sammanställt data över förra årets arbete med restaurering och anläggning av våtmarker. Det visar att 3100 hektar mark, motsvarande 5741 fotbollsplaner, fick våtmarksarbete utfört.

– Att återställa och ta hand om våra våtmarker är viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden, säger Jan Cedervind, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland, i ett pressmeddelande.

– Arbetet bidrar till att balansera vattenflöden, rena vatten och förbättra grundvattennivåerna. Dessutom kan restaurering av våtmarker minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett bättre klimat, fortsätter han.

Åtgärderna som genomförs kan vara alltifrån att lägga igen diken och röja kring befintliga våtmarker till att anlägga nya. Men arealen som åtgärdades förra året är samtidigt betydligt mindre än år 2021, då hela 22 000 hektar restaurerades enligt siffror från Naturvårdsverket.

Vad det beror på går bara att spekulera i. Ingrid Palmblad Örlander, enhetschef på Länsstyrelsen Kalmar län har en delförklaring.

Långsiktighet viktig

– Våtmarksarbetet är långsiktigt och nu börjar vi se resultat av en mer kontinuerlig finansiering som påbörjades 2018. En långsiktig finansiering skapar intresse och ökad trygghet hos markägare, säger hon i ett pressmeddelande.

Då återställande av våtmarker är ett relativt snabbt och enkelt sätt att minska utsläpp av växthusgaser så har det satsats på detta från regeringshåll de senaste åren. Den förra regeringen satsade stort på åtgärder mellan år 2021 och 2023, en väg som också den nuvarande regeringen slog in på och gjort permanent. År 2021 satsades det 350 miljoner och år 2022 blev det 325 miljoner. I år ligger siffran på 300 miljoner och därefter kommer stöden att permanent ligga på 200 miljoner per år.

Detta är något som välkomnas av länsstyrelserna, som menar att arbetet tar lång tid, speciellt förarbetet med utredningar, prövningar och tillstånd.

– Att vi har en långsiktig finansiering är därför avgörande för att våtmarksarbetet ska bli lyckat. Genom att arbeta med våtmarksfrågorna över en längre tid kan vi prioritera de åtgärder som ger mest miljönytta, säger Karin Åkerlund, våtmarkssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län, i ett pressmeddelande.

Läs mer: 

Sverige sticker ut i ny forskning om våtmarker

Återställ våtmarker skärper kravet till regeringen: torv på agendan

Syre förklarar: Våtmarker