Zoom

Bästa besluten för djuren – enligt politikerna

Den nya lagen om märkning och registrering av katter är ett av många riksdagsbeslut.

Moderaterna vill åtgärda bristen på djursjukskötare och Vänsterpartiet vill stoppa licensjakten på varg. Åtta av de största partierna har svarat på vilka djurfrågor de driver – och vilka de har lyckats ta till beslut.

Inför valet 2022 har Syre Djurrättskollen ställt 22 viktiga frågor till de största politiska partierna, och Djurens parti. I vissa frågor har de samma ståndpunkt, i andra tycker de helt olika. Partiernas inriktning tydliggörs när politikerna själva listar vilka frågor de prioriterar. Liberalerna engagerar sig exempelvis för de marina djuren, med tanke på avfall, övergödning och klimatförändringar. Viltvård och rovdjurspolitik står också högt på agendan. Centerpartiet fokuserar i stället på att stärka djurskyddet i andra länder och vill förbättra det internationella samarbetet för att bekämpa illegal djurhandel.

Flera partier anger att de driver samma saker. Till exempel vill de minska överanvändningen av antibiotika och att det ska ställas samma krav på utländskt kött som på svenskt. Flera partier säger också att det är just de som har drivit igenom samma beslut, exempelvis den nya lagen om id-märkning av katter och ett skärpt lagstiftning mot djurrelaterade brott. Miljöpartiet svarar bland annat:

”Vi har också drivit fram ett riksdagsbeslut om att regeringen måste flytta ut trålgränsen för sill och strömming längs kusterna, för att stoppa industrifiskets utarming av dessa bestånd.”

Samtidigt skriver Moderaterna:

”Vi har drivit och fått stöd för ett förslag om att flytta ut trålgränsen och vidta andra åtgärder för att säkra bestånden av kustnära sill/strömming och skarpsill.”

Sverigedemokraterna har listat flest beslut som de ska ha drivit igenom. Några av dem var också tillkännagivanden till regeringen från den årliga riksdagsdebatten om djurskydd i slutet av april. Enligt riksdagens protokoll var det då Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet, som stod bakom förslagen som antogs. 
Kristdemokraterna och Djurens parti har inte svarat på vilka frågor de driver.

Har partiet drivit igenom beslut som i huvudsak rör djur under den senaste mandatperioden?

Fi

I samtliga kommuner och den region där Fi är invalda sitter vi i opposition under den här mandatperioden, vilket gör att vi inte haft möjlighet att få igenom våra motioner. Vi har dock lagt motioner ändå, bland annat om att införa vegetabilisk norm.

V

Vi har bland annat länge drivit för obligatorisk id-märkning och registrering av katter och i år fattade riksdagen äntligen beslut om det.

S

Vi har en socialdemokratisk regering som har satt djurskyddsfrågorna högt upp på dagordningen och lämnat över flera betydelsefulla propositioner som vi har behandlat och beslutat om i riksdagen.

• Under den socialdemokratiska ledningen har vi infört en ny modern djurskyddslag med bland annat skärpta krav på naturligt beteende och att beteendestörningar inte ska förekomma.

• Vi har tillsatt en utredning för översyn av lagstiftningen på djurhälsoområdet.

• Vi har satsat på en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket.

• För att komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter har vi nyligen fattat beslut om en ny lag med krav på märkning och registrering av katter.

• Vi har också fattat beslut om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur.

MP

Ja, vi har drivit frågorna i vårt djurpolitiska program i en mängd politiska processer inom regeringen, och även i riksdagsarbetet. Konkret har vi bland annat drivit fram:

• Att ett grovt djurplågeri­brott införts i brottsbalken.

• Sveriges 3R-center, som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök, har arbetat fram ett förslag till åtgärder som behövs för att djurförsök ska kunna fasas ut, som har överlämnats till regeringen.

• En utredning ska analysera kameraövervakning i slakterier.

• Åtgärder mot problem med den stora mängden hemlösa katter, genom krav på märkning och registrering är nu beslutat.

• Vi har också drivit fram ett riksdagsbeslut om att regeringen måste flytta ut trålgränsen för sill och strömming längs kusterna, för att stoppa industrifiskets utarming av dessa bestånd.

C

Centerpartiet har på EU-nivå drivit igenom en skärpning av reglerna för antibiotikaanvändning. Beslutet innebär en kraftig begränsning av användningen av antibiotika för djur, både i EU och för importerat kött. Inom EU blir det förbjudet att ge antibiotika rutinmässigt till djur eller för att kompensera för brister i djurhållningen. Man får inte längre ge antibiotika i förebyggande syfte till djur eller till friska djur, utan det krävs en klinisk bedömning av veterinär.

L

De frågor vi känner att vi har haft störst betydelse för, därför att de har rört sig framåt är:

• Antibiotikafrågan – friska djur behöver inte antibiotika.

• Ökade förebyggande insatser mot rovdjursangrepp (stängsel mm).

• Ökad vildsvinsjakt genom att staten bidrar att bekosta trikintest.

M

Ja. Vi har drivit och fått stöd för ett förslag om att flytta ut trålgränsen och vidta andra åtgärder för att säkra bestånden av kustnära sill/strömming och skarpsill.

SD

• Införandet av grovt djurplågeri på straffskalan.

• Införandet av obligatorisk ID-märkning av katter.

• Att veterinärer ska ha möjlighet att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur.

• Att tullverket ska fortsätta ha möjlighet att stoppa fordon för att söka efter hundar.

• Att myndigheter ska arbeta tillsammans med insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur.

• Att regeringen ska verka för ett globalt avtal om minskad användning av antibiotika i djurproduktionen.

• Att regeringen ska verka för att förbudet mot att kupera svansar efterlevs inom EU.

• Att vid köp av dyrare djur ska köplagen gälla och inte konsumentköplagen.

Driver ni andra frågor om djur?

Fi

• Nyckelpunkten i djurpolitikkapitlet i Fi:s partiprogram lyder: ”Fi ska verka för att djurindustrin avvecklas.”

• Några andra av de många frågor vi driver är omställning från animalisk till vegetabilisk produktion i EU och ekonomiska incitament för att stödja detta.

• Att öka antalet skyddade boenden och jourhem där djur får bo tillsammans med sina människor.

• Att införa en djurbalk i lagstiftningen.

• Att momsen på djursjukvård avskaffas.

• Att införa en animalieskatt.

• Samt att vegansk matlagning och näringslära blir norm i skolans hemkunskapsundervisning.

V

• Kortare och färre djurtransporter.

• Begränsning av arter som får hållas som sällskapsdjur.

• Stärkt globalt djurskydd.

• Ett hållbart fiske.

• Stopp för licensjakt på varg.

• Stärkt artskydd för missgynnade arter i vår natur.

Det är några av våra ytterligare frågor som vi driver.

S

Vi driver många viktiga frågor.

• Bland annat vill vi göra det obligatoriskt att vid alla offentliga upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige.

• Vi vill också fortsätta agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa, bland annat hårdare krav i transporter.

MP

Ja, en mängd!

• Exempelvis driver vi att överanvändningen av antibiotika måste minskas. Vi vill intensifiera arbetet internationellt för att minska överanvändningen av antibiotika inom djurhållning, och införa en antibiotikaskatt på importerat kött från djur som rutinmässigt har behandlats med antibiotika.

• Djurhälsa på global nivå måste öka. Miljöpartiet vill att Sverige intensifierar arbetet för en global FN-deklaration om djurvälfärd. Ökad djurvälfärd på global nivå är viktigt inte bara för alla djur det berör, utan också för att minska risken för framtida pandemier.

• Vi vill också att djurskydd och djurhälsa ska vara en uttalad del i handelsavtal och inte ses som ett handelshinder.

• Vi har drivit på i frågorna om hundsmuggling, bland annat försökte vi få till en utredning om hur konsumentköplagen kan förändras med avseende på att djur nu betraktas som vilken vara som helst, men där fick vi inte gehör inom regeringen.

• Vi har också arbetat mycket med att djurfria forskningsmetoder ska kunna öka, och drivit opinion i dessa frågor.

C

Centerpartiet driver många frågor om djur. Här är några exempel:

• Att det ska finnas tillgång till veterinärer i hela landet dygnet runt.

• Vi vill stärka det internationella samarbetet för att bekämpa illegal handel med utrotningshotade djur och få stopp på den illegala handeln med hundar och andra sällskapsdjur.

• I Europaparlamentet jobbar vi för att EU:s lagar för djurtransporter ska respekteras i varje medlemsstat, och i lika hög utsträckning. Till exempel vill vi förbjuda osäkra resor till tredjeländer om det inte går att garantera säkra djurtransporter.

• Centerpartiet har i Europarlamentet krävt en djurskyddskommissionär.

• Att Sverige ska arbeta för att EU inför effektivare kontroller och kraftigare sanktioner för djurskydd för länder som bryter mot regelverket.

• Att Sverige ska verka för att det införs en generell och stark djurskyddslagstiftning på EU-nivå för att höja det gemensamma djurskyddet till minst svensk nivå.

L

• Vi engagerar oss i frågor som rör de marina djuren. Dels handlar det om hot mot individer som marint skräp och miljöfarliga vrak och avfall i havet. Men det handlar också om miljön i havet och hur den behöver förbättras genom åtgärder mot övergödningen. Klimatförändringarna gör arbetet än mer akut då de försvårar situationen för många arter. Större områden behöver skyddas, men det är viktigt att rätt områden skyddas.

• Vi har under mandatperioden drivit en rad frågor som rör viltvården. Bland annat vill vi se ett stopp för oskicket att sprida ut stora mängder föda längs skogsvägar (åtling) i syfte att gynna viltstammen. Det här handlar om föda som djuren ofta är dåligt anpassade för, vilket ger dem problem bland annat med karies.

• Vi har försökt försvara den beslutade rovdjurspolitiken, särskilt då beslutet att vi ska ha en livskraftig vargstam. Tyvärr kan vi konstatera att Centerpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna med stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna har drivit en aktiv kampanj för att försöka riva upp beslutet från 2013, där det uttalade syftet är att kraftigt minska vargstammen oavsett konsekvenserna.

M

• Åtgärda bristen på veterinärer och djursjukskötare, som är ett stort hot mot landets djurhälsa.

• Stärk samarbetet mellan myndigheterna och branschen för att upptäcka brister i djurhållningen.

• Djurskyddslagstiftningen på EU-nivå ska skärpas för att motsvara det svenska djurskyddet.

• Importerat kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning ska märkas med tydlig information om detta vid försäljning inom EU.

• Ge Tullverket ökade möjligheter att stoppa djurtransporter och omhänderta djuren.

• Korta tiderna för djurtransporter inom EU och öka antalet kontroller av djurtransporter inom samtliga EU:s medlemsländer.

• Minska antibiotikaanvändningen inom djurhållningen i EU.

• Verka inom EU för att motverka förekomsten av illegal handel med djur.

SD

• Inför en positiv lista för sällskapsdjur.

• Inför en nationell djurskyddspolis.

• Genomför en översyn av djurparkerna för att säkerställa efterlevnaden av regelverk.

• Förbjud import av animalier som producerats på sätt som inte lever upp till de krav vi ställer inom animalieproduktionen i Sverige. Exempelvis kött där djur slaktats utan bedövning, eller där djur tvångsmatats och utsatts för lidande.

• Krav ska ställas vid annonsering av hundar, som säkerställer vem som är den faktiska säljaren, för att vid upptäckten av försäljning av smuggelhundar också kunna väcka åtal.

• Jämförelsepriser för veterinärvård.

• Att regeringen bör verka för en internationell reglering av såväl handel med vilda djur som villkoren för djur i fångenskap.

Vi har en hel kommittémotion som behandlar just ”Ett starkare djurskydd”.

Läs mer:

22 viktiga djurfrågor – så tycker partierna

Få politiker engagerar sig för djurens bästa