Zoom

Få politiker engagerar sig för djurens bästa

Riksdagen röstade emot att stänga minkfarmerna.

202 motionsförslag om djurskydd lämnades in förra året. Ändå lyckades riksdagen bara enas om att rikta fem uppmaningar till regeringen, om djursmuggling, antibiotikaförbud och svanskupering. Inför valet 2022 har Syre Djurrättskollen tittat närmare på motionerna.

Förbud mot minkfarmar och koldioxidbedövning, införandet av kameraövervakning på slakterier och upprättandet av en djurskyddsmyndighet var några av uppmaningarna från riksdagsledamöterna. Nästan alla röstades ner i riksdagen under debatten 28 april. Anledningen är framför allt att ”vissa åtgärder redan vidtagits”, meddelar riksdagen. Camilla Bergvall, riksordförande på Djurens rätt, har en annan uppfattning.

– Att samhället värderar djur på olika sätt ställs på sin spets i debatter som dessa. Vi ser ledamöter från partier stå i talarstolen och tala om risken för att exempelvis hundar ska fara illa, samtidigt som andra djur lever hela sina liv instängda i burar. Därför är jag besviken över att riksdagsledamöterna inte tog chansen för att göra livet bättre för exempelvis hönor och minkar när möjligheten gavs, säger Camilla Bergvall, i ett blogginlägg.

Tre tillkännagivanden som riksdagen riktade till regeringen handlade om insatser mot smuggling av hundar och andra sällskapsdjur. Ett handlade om kontroller av förbudet mot svanskupering och ett om upprättandet av ett globalt avtal om antibiotika. Partierna som hade lämnat in förslagen som antogs var Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet. Trots att ledamöter från Sverigedemokraterna har skrivit fler än hälften av motionerna fick de inget förslag antaget.

Bonden i centrum

Syre Djurrättskollen har kollat upp vilka som har engagerat sig genom att skriva motioner om djurskydd och djurrättsfrågor. Totalt 53 motioner lämnades in till riksdagen under den allmänna motionstiden förra året. De innehöll 202 förslag med bland annat olika åtgärder för att stärka djurskyddet och öka välfärden för olika djur. I vissa fall med avseende att exempelvis jordbruksnäringen skulle främjas. Det förefaller inte alltid som att det är djurens välmående som det verkligen handlar om utan snarare lantbrukarens vinst och förutsättningar.

Inte oväntat har det gamla jordbrukspartiet Centerpartiet lämnat in en motion om ”Hållbara gröna och blå näringar”. Tio riksdagsledamöter står bakom motionen som främst handlar om svenskt jordbruk, fiske och vattenbruk. Mikael Larsson (C), en av avsändarna, har även skrivit partiets andra motion. Den handlar också om lantbruk. Han vill att sekretessen för djurskydd ska ses över eftersom trakasserier mot lantbrukare kan öka och djurskyddet försämras när ”människor med andra intressen” kan ta del av handlingar rörande djurskyddsärenden.

Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har också lämnat in motionsförslag om det svenska jordbruket. Fyra till fem ledamöter står som avsändare. Kristdemokraternas motion om ”Areella näringar, landsbygd och livsmedel” har 98 yrkanden, däribland att en särskild grupp hos polisen borde ägna sig åt djurrättsrelaterade brott. Partiets andra motion rör även den svenskt lantbruk. Ingemar Kihlström (KD) tycker att ”beteslagstiftningen för mjölkkor i lösdrift bör bli mer flexibel”.

Vill införa burförbud

Socialdemokraterna är det tredje partiet som bara har lämnat in två motioner. Regeringspartiet presterar det lägsta antalet riksdagsledamöter som står bakom motionerna. Fyra ledamöter står som avsändare till motionen ”Säkrare metoder och snabbare bedövningseffekt vid avlivning av djur”. Partiets andra motion har Elin Lundgren (S) skrivit. Hon vill att burar ska förbjudas i äggindustrin. Malin Larsson (S) poängterar i debatten om djurskyddsfrågorna att den socialdemokratiska regeringen har satt frågorna ”högt upp på dagordningen” och att regeringens politik har lett fram till flera viktiga beslut. Hon nämner den nya djurskyddslagen och en satsning på Sveriges 3R-center, som arbetar med att minska djurförsök.

Elin Segerlind (V) kommenterar i debatten att betänkandet om djurskyddsfrågor är särskilt viktigt eftersom det ”så tydligt berör individer som själva saknar röst att göra sig hörda med”. Hon tar tillfället i akt för att propagera för att införa ett förbud mot minkfarmar och burhöns. Elin Segerlind (V) påpekar att hennes parti tycker flera frågor är betydelsefulla. Vänsterpartiet har ändå inte lämnat in någon motion om djurskydd under den senaste motionstiden.

Tullverket har stoppat flera bilar med hundar på väg att smugglas in i Sverige
Tullverket har stoppat flera bilar med hundar på väg att smugglas in i Sverige. Foto: Tullverket/TT

Flest motioner lämnades in från Sverigedemokraterna, 27 stycken. Partiet har också flest ledamöter som avsändare, 20 stycken. Som enskild ledamot är det Markus Wiechel (SD) som står bakom det högsta antalet motioner, 13 stycken. Han vill bland annat införa ett förbud mot vilda djur på cirkus och inrätta mobila slakterier för att minska djurtransporterna. Tillsammans med partikamrater vill Markus Wiechel (SD) också förbjuda försäljningen av foie gras och lagstadga kameraövervakning på slakterier. Sverigedemokraterna har som flest fem avsändare, på fyra motioner. De handlar om ett stärkt djurskydd, hästnäringen, svenska livsmedel och det svenska jordbruket.

Moderaterna kommer på andra plats när det gäller antal motioner om djurskydd. 13 motioner lämnades in ifjol, med totalt 15 ledamöter som avsändare. Motionen ”Djurskydd” tar upp 27 förslag till riksdagsbeslut som bland annat handlar om slakt, smittskydd, och kameraövervakning. Två till tre av punkterna antogs av riksdagen. De innebär ökade insatser mot djursmuggling och kontroller så att förbudet mot svanskupering efterlevs i EU. Moderaterna kan stoltsera med att ha fått bifall till flera motionsförslag. Boriana Åbergs (M) förslag att myndigheter ska kunna utbyta information utan att förhindras av sekretess i kampen mot smuggling godkändes också.

Många punkter

Miljöpartiet fick igenom ett par motionsyrkanden, rörande svanskupering och ett globalt avtal om antibiotikaanvändning. Förslagen listas i en motion med 72 uppmaningar till riksdagen för en bättre djurpolitik. EU-förbud mot pälsfarmer och grundlagsskydd för djur är några andra punkter. Åtta miljöpartister står som avsändare till motionen, däribland Elisabeth Falkhaven (MP), som är engagerad i paritets alla tre motioner.

– Det är självklart jätteroligt att vi fick flera av våra motionsförslag antagna. Vi har jobbat mycket aktivt med djurpolitiken denna mandatperiod och hoppas att vi har väckt intresse från fler kring dessa frågor som är mycket viktiga. Det säger mycket om oss människor, hur vi tar hand om de djur vi håller som husdjur, men också hur vi agerar vad gäller de vilda djuren, säger Elisabeth Falkhaven (MP).

Är det inte lite med fem tillkännagivanden från 202 förslag?

– Det kan man absolut tycka att det är. Jag såg också att i flera sakfrågor låg vissa partier ganska nära varandra, så kanske nästa gång att det blir fler som går igenom.

Vad hade du velat se annorlunda i beslutet?

–Jag hade så gärna sett att djuren i burar hade sluppit leva sina liv så som de nu tvingas göra. Det är rent bedrövliga liv vi ger dem. Jag förstår ärligt talat inte hur vi människor kan fortsätta att tillåta oss att göra så mot djuren, eller tillåtas att göra så, för den delen.

Tre riksdagsledamöter utmärker sig genom att de är delaktiga i alla motioner som deras parti har lämnat in. Förutom Mikael Larsson (C) och Elisabeth Falkhaven (MP) är det Lina Nordquist (L). Den enda motionen som antogs i sin helhet har Lina Nordquist (L) skrivit. Hon tycker att hundsmuggling behöver bekämpas genom lagstiftning, eftersom hundar far illa och det finns risk för att rabies och andra smittor förs in i landet.  

– Dessutom innebär smugglingen ett ekonomiskt inflöde till den grova organiserad brottslighet som ligger bakom valpfabriker och smuggelverksamhet. Lidande djur finansierar grova brott. Det känns oerhört skönt att riksdagen nu satt ned foten om att svensk lag inte ska göda lidande, organiserad brottslighet och riskabel smitta, säger Lina Nordquist (L).

Finns det andra frågor som du tycker är viktiga?

– Jag vill att det ska bli möjligt att omedelbart omhänderta djur som far illa.

Lina Nordquist (L), tycker det är tråkigt att det inte fattades något beslut om minkindustrin. Liberalerna har lämnat in totalt fyra motioner. De med flest avsändare, åtta till nio riksdagsledamöter, handlar om naturvård, biologisk mångfald och en avveckling av minkfarmer. Jakob Olofsgård (L) ägnade en stor del av sitt anförande i debatten åt att propagera för en stängning av alla minkfarmer – för minkens skull:

– Att inte alla partier ställer sig bakom detta är en gåta.

Inget bifall

Flera partier har lämnat in förslag om att pälsuppfödningen borde avvecklas men de fick inget bifall. Miljö- och jordbruksutskottet som har gått igenom alla motioner och lämnat ett betänkande om vilka motionsyrkanden som borde tillkännages bedömer att rådande direktiv för pälsuppfödning inte behöver förändras.

Det har också lämnats in flera yrkanden om att ersätta koldioxidbedövningen med mindre plågsamma metoder vid slakt. Men även detta avslogs.

Riksdagen fattade därför beslut om att bifalla utskottets förslag att bara fem åtgärder om djurskydd skulle tillkännages, trots 202 motionsförslag. Socialdemokraterna var emot en av åtgärderna. Partiet menar att det finns bättre sätt att minska den globala användningen av antibiotika än att försöka få till ett globalt avtal.

Riksdagens uppmaningar till regeringen

Fem tillkännagivanden om djurskydd handlar om:
• Veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur.
• Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar.
• Insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur.
• Ett globalt avtal om användning av antibiotika.
• Hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs.
Källa: Sveriges riksdag

53 motioner om djurskydd

Centerpartiet: 2 motioner, från totalt 10 ledamöter.
Kristdemokraterna: 2 motioner, från totalt 6 ledamöter.
Liberalerna: 4 motioner, från totalt 9 ledamöter.
Moderaterna: 13 motioner, från totalt 15 ledamöter. 
Miljöpartiet: 3 motioner, från totalt 8 ledamöter.
Socialdemokraterna: 2 motioner, från totalt 5 ledamöter. 
Sverigedemokraterna: 27 motioner, från totalt 20 ledamöter. 
Källa: Sveriges Riksdag