26 juni 2022

Syre

söndag, 26 juni 2022

Innehåll


Livebevakning


 • Glöd

 • Radar

 • Zoom

  • Sommarläsning: Monstersamhället 
   Del 2

   Välkommen till Syres sommarläsning! Vi är mycket glada att kunna bjuda på zombieöverlevarexperten och författaren Herman Geijers nya bok Monstersamhället – från förnekelse till framtid (Ordfront förlag). Hela boken går som en följetong torsdag till söndag…
  • 22 viktiga djurfrågor – så tycker partierna

   Flera av de största partierna vill stärka djurskyddet och öka djurskyddskontrollerna. Fyra vill avveckla pälsdjursuppfödningen och lika många vill införa ett burförbud. Syre Djurrättskollen har låtit nio partier svara på 22 frågor som rör djur…
  • Zoom

   22 viktiga djurfrågor – så tycker partierna

   Flera av de största partierna vill stärka djurskyddet och öka djurskyddskontrollerna. Fyra vill avveckla pälsdjursuppfödningen och lika många vill införa ett burförbud. Syre Djurrättskollen har låtit nio partier svara på 22 frågor som rör djur inför valet 2022.

   Miljöpartiet och Feministiskt initiativ tar tydligast ställning för djuren. De vill införa ett förbud mot att hålla marina däggdjur i fångenskap och använda primater i djurförsök. De tycker inte heller att djuren kan ses som en resurs till människan. Feministiskt initiativ är mest radikalt, med målet att hela djurindustrin ska avvecklas. Partiet driver ”vegansk norm” och tycker att skolmaten ska vara fri från animalier.

   Vänsterpartiet kommer på tredje plats sett till djurens bästa. Partiet vill, liksom Miljöpartiet och Feministiskt initiativ, bland annat införa förbud mot trålfiske och burar i djurindustrin. I 12 av 22 enkätfrågor svarar Vänsterpartiet till djurens fördel. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ svarar mest positivt för djuren i 19 frågor.

   Partiet som, enligt enkätsvaren, har sämst djurpolitik är Socialdemokraterna. I flera frågor väljs det minst fördelaktiga alternativet för djuren. Socialdemokraterna är också de enda som säger nej till att införa ett burförbud. Centerpartiet väljer också övervägande det sämsta svarsalternativet för djuren. Exempelvis tycker partiet, liksom Kristdemokraterna, att det borde finnas undantag i beteskravet med hänsyn till bondens förutsättningar. Men där går Moderaterna ännu längre och vill slopa det helt.

   Kristdemokraterna har svårast att tala klarspråk, tätt följt av Liberalerna. I mer än hälften av frågorna anger Kristdemokraterna att ”det är komplicerat”, trots instruktionen att det svarsalternativet endast är okej om det absolut inte går att säga ja eller nej. Kristdemokraterna är det enda partiet som inte svarar ja på frågan om djurskyddet behöver stärkas. Bara ett fåtal gånger svaras det till djurens fördel. Liberalerna ger något fler positiva svar. Men partiet säger nej till frågan om avelskraven behöver stärkas.

   Alla partier har fått möjligheten att utveckla svaren med ett par meningar. Där framgår att de kan ha samma ståndpunkt, fast de har gett olika svar. Till exempel har Socialdemokraterna svarat nej på frågan om djur tas upp i valmanifestet, därför att det inte är spikat ännu. Liberalerna har i stället har angett att det är komplicerat, då valmanifestet inte är presenterat. Ett tydligare ställningstagande kan göra att partiet framstår som ”mindre djurvänligt” fast det inte behöver vara fallet.

   Syre Djurrättskollen har försökt att nå Djurens parti utan resultat. Alla har fått svara på ett par extra frågor, om det finns andra djurfrågor som partiet driver eller har drivit igenom. Flera radar upp ett antal beslut, och ibland samma, som de tar på sig äran för. Socialdemokraterna påpekar att den socialdemokratiska regeringen har drivit igenom ett antal åtgärder för djurens skull, som en ny djurskyddslag.

   När politikerna själva utvecklar vilka frågor de driver tydliggörs deras huvudfokus. Liberalerna anger exempelvis att de engagerar sig mycket för vilda djur, medan Centerpartiet lägger större vikt vid djurhållningen inom EU.

   Flera partier driver samma frågor. I vissa enkätsvar tycker de också likadant, som att djurskyddet borde stärkas. Det kan tyckas märkligt att det inte går att genomföra när nästan alla i riksdagen är överens. I några av de mest omdebatterade frågorna har de däremot svårare att ta ställning, som ifall det borde införas ett förbud mot att använda primater i djurförsök och ifall koldioxidbedövningen vid slakt borde stoppas.

   Vi ställde 22 frågor till partierna och gav dem även möjligheten att utveckla sina svar
   Vi ställde 22 frågor till partierna och gav dem även möjligheten att utveckla sina svar.

   Politikerna förklarar sina svar

   1. Finns frågor som rör djur med i partiprogrammet?

   Fi

   Ja. Vårt partiprogram har ett kapitel om djurpolitik, som har avsnitt om djurrätt, djurskydd, djur och rättsväsendet samt jakt.

   MP

   Ja. Vi har också som enda parti ett djurpolitiskt program.

   2. Finns frågor som rör djur med i valmanifestet?

   Fi

   Det är komplicerat. Fi har en valplattform, inte ett manifest. Där nämns djur men inga specifika frågor.

   V

   Det är komplicerat. Våra förslag och krav på miljö- och klimatområdet rör ju också förutsättningarna för djur och artrikedom med mera.

   S

   Nej. Vi har ännu inte spikat ett valmanifest.

   MP

   Ja. Vi har inte antagit vårt valmanifest ännu utan kommer göra det närmare valet i höst, men i vårt politiska handlingsprogram inför kommande mandatperiod finns frågorna med.

   L

   Det är komplicerat. Valmanifestet är inte presenterat ännu.

   M

   Det är komplicerat. Vårt valmanifest har inte presenterats än.

   SD

   Ja. Sverigedemokraterna vill bland annat: Stärka djurs rättsliga skydd och status, införa en nationell djurskyddspolis, utveckla metoder för att ersätta djurförsök med andra testmetoder, arbeta för ett förbud mot import av produkter från djur som har tvångsmatats eller slaktats utan bedövning, förbjuda export/import av levande djur för slakt och öka möjligheten för tamboskap att gå ute.

   3. Har ni ett djurpolitiskt program?

   Fi

   Nej. Kapitlet om djurpolitik i partiprogrammet är omfattande, och därför har vi inte ett separat djurpolitiskt program. Det innehåller dels reformer för att stärka djurskyddet vilket vi ser är nödvändigt för att minska lidandet för de djur som utsätts i dagsläget. Vi är dock tydliga med att det är djurrätt som är vårt mål.

   V

   Det är komplicerat. Vi har inget specifikt djurpolitiskt program, däremot har vi en mycket välutvecklad politik på området och motionerar regelbundet i riksdagen, exempelvis motionen Respekt för djuren.

   S

   Nej. Vi har politiska riktlinjer från vår senaste partikongress kring djurskydd och välfärd.

   C

   Ja. Att djur ska må bra och behandlas väl är en central utgångspunkt för Centerpartiet. Djurpolitiken genomsyrar vår politik, så som jordbruksfrågor, landsbygdsfrågor och miljöfrågor. Vi har utvecklat ett särskilt hästmanifest.

   M

   Ja. Moderaterna väcker varje år en motion på temat djurskydd.

   SD

   Ja. Samlad kommittémotion.

   4. Arbetar ni aktivt för att minska köttkonsumtionen?

   S

   Det är komplicerat. Vi menar också att det inte är lämpligt att helt fasa ut köttprodukter från samhället men klimatutmaningarna innebär att vi behöver övergå till mer växtbaserad. Betande djur är också viktiga för vår biologiska mångfald och betar ofta mark som det inte går att odla på. Djuren bidrar också med värdefull gödsel. Svensk köttproduktion håller en väldigt hög kvalitet, sett ur ett internationellt perspektiv. Vår djurvälfärd är överlag mycket god, vår antibiotikaanvändning är den lägsta i EU och våra livsmedel är säkra och hälsosamma. Svenska konsumenter kommer att vilja fortsätta konsumera kött – och då är det vår bestämda uppfattning att det är mer hållbart att konsumera svenskt kött.

   MP

   Ja. Genom att kombinera stärkta djurskyddskrav med åtgärder för en minskad men mer medveten konsumtion av animaliska livsmedel – där växtbaserade alternativ får en mer framträdande roll och animaliska alternativ uppfyller höga djurskyddskrav – så blir både djuren, klimatet och miljön vinnare.

   C

   Det är komplicerat. Centerpartiet anser att den globala köttkonsumtionen är ohållbar. Vi behöver globalt sett minska vår köttkonsumtion, men framför allt se till att det kött vi äter är kommer från välmående djur med gott djurskydd. Sverige har ett av världens högsta djurskydd och är ett av de länder i EU som använder lägst antibiotika. Den svenska djurhållningen har också låg klimat- och miljöpåverkan jämfört med många andra länder.

   L

   Det är komplicerat. Vi arbetar för att ge konsumenterna mycket bättre information om djurvälfärd, klimatpåverkan och annat i det ögonblick beslutet fattas att köpa eller inte köpa kött. Detta kommer att minska köttkonsumtionen men det sker genom människors fria val.

   M

   Nej. Moderaterna menar att det inte är politikens uppgift att styra människors val av livsmedel. Svensk animalieproduktion sker med högt djurskydd och liten miljöpåverkan. Det är därför bra om andelen svenskproducerat ökar i den totala köttkonsumtionen. Det kan till exempel ske genom att offentliga upphandlingar ställer krav på djurskydd i nivå med svensk lagstiftning.

   SD

   Nej. Konsumenterna bör själva få välja om de vill konsumera kött eller ej.

   5. Vill ni ställa om till vegansk mat som det enda alternativet i det offentliga, exempelvis i skolan?

   Fi

   Det är komplicerat. Fi driver att införa vegetabilisk norm i statliga, regionala och kommunala verksamheter. Det innebär att veganskt ska vara normen men att det kan gå att beställa specialkost för de som vill äta animalier.

   V

   Nej. Vi har inte förslag på att vegansk mat ska vara det enda alternativet inom det offentliga, däremot driver vi på för att det offentliga ska öka utbudet av vegetarisk kost och ser positivt på att konceptet Vegonorm och/eller vegetariska dagar införs inom de offentliga verksamheterna.

   MP

   Nej. Vi vill främja animaliska produkter som ger mervärden för naturen och miljön, som ekologisk produktion och naturbeteskött från djur som levt ett gott liv och fått ett värdigt avslut, som främjar öppna landskap och artmångfald. Fler djur på naturbete krävs för att nå miljömålen för odlingslandskapet, det är också viktigt att folkbilda om. Vi vill att skolmåltiden ska vara ett pedagogiskt moment i undervisningen och andelen ekologiskt bör öka till 75 procent i offentliga kök till 2030.

   L

   Nej. Skolbarn, gamla och andra som är utlämnade till det offentligas omsorg ska få en varierad kost i så hög grad som möjligt anpassade efter personliga önskemål.

   M

   Nej. Se motivering til fråga 4.

   6. Vill ni avveckla pälsdjursuppfödningen?

   Fi

   Ja. Fi vill förbjuda pälsuppfödning i hela EU och import av pälsprodukter till EU.

   S

   Nej. Socialdemokraternas hållning är fortsatt att vi inte förbjuder näringar utan djuren ska skyddas med moderna lagar och föreskrifter. Vi har infört en modern djurskyddslag som ger ökade krav på djurägare och slår fast att djur ska få bete sig naturligt. Regeringen har beslutat att minkuppfödningen ska granskas vidare. Regeringen gav tidigare Jordbruksverket i uppdrag att utreda välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Utredningen fastslog att välfärden för minkar har förbättrats sen 2012 men att mer studier behöver göras. Det är viktigt att hela tiden utvärdera djurhållningen och att forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund för de politiska besluten.

   MP

   Ja. Vi vill avveckla all pälsdjursuppfödning i Sverige och inom EU. Internationellt sett väljer allt fler länder att lägga ned sin pälsfarmning, det är dags att Sverige följer efter.

   C

   Nej. Centerpartiet anser att uppfödning av domesticerade pälsdjur ska vara tillåtet så länge de uppfyller de myndighetskrav Jordbruksverket satt upp för djurskydd. Bland annat måste en uppfödare söka tillstånd hos länsstyrelsen för att föda upp pälsdjur. Skulle till exempel minkpälsfarmar förbjudas, flyttas i stället uppfödningen utomlands till platser med ett mycket sämre djurskydd än här i Sverige. Vi anser att det är bättre att ha produktionen här i Sverige då vi också kan kontrollera den. Det är också viktigt att komma ihåg att Sverige skulle tvingas betala stora belopp i skadestånd till de minkfarmare som tvingas lägga ner sin verksamhet.

   L

   Ja. Liberalerna har under året tagit ställning för och motionerat till riksdagen om att avveckla minkfarmerna.

   M

   Nej. All djurhållning styrs genom lagstiftning, förordningar och rekommendationer från expertmyndigheter som till exempel SLU och Jordbruksverket. Det innebär att svensk minknäring är under samma kontroll som övrig djurhållning.

   SD
   Nej. Djurskyddslagen ska efterlevas inom animalieproduktionen. Vi vill se mer forskning och studier på minkars beteenden i fångenskap för att säkerställa att de lever på ett sätt där de får utlopp för de beteenden som är starkt motiverade för dem. Vi vill också att de nya föreskrifterna för minkproduktion utvärderas.
    
   7. Vill ni införa ett burförbud inom djurindustrin?

   S

   Nej. Djuren ska skyddas med moderna lagar och föreskrifter. Vi har infört en modern djurskyddslag som ger ökade krav på djurägare och slår fast att djur ska få bete sig naturligt.

   MP

   Ja. Vi vill förbjuda produktionssystem som bygger på burhållning.

   C

   Det är komplicerat. Djur som hålls i bur har inom svensk animalieproduktion främst bäring på värphöns. Vi anser att det inte finns någon anledning att förbjuda inredda burar som produktionssystem så länge det lever upp till kraven i svensk djurskyddslagstiftning. Den som föredrar att äta ägg från andra inhysningssystem har möjligheten att göra det om hen vill. Redan idag gör många konsumenter ett sådant aktivt val och antalet höns i inredda burar har på senare år minskat i en snabb takt. När Europaparlamentet röstade om att fasa ut burar röstade Centerpartiet för förslaget.

   L

   Det är komplicerat. Det här är på gång på EU-nivå. Vi bevakar att det här verkligen blir av och att övergångsperioden varken blir för utdragen eller innebär omöjliga krav för djuruppfödarna.

   M

   Ja. Vi menar att hönor ska ha möjlighet till naturligt beteende, i enlighet med djurskyddslagen. Vi vill se ett förbud mot höns i bur på sikt, men avvecklingen måste ske kontrollerat. Den måste ske på ett sätt som inte äventyrar svensk produktion eller innebär att den flyttar till länder med sämre djurskydd. Det är dock glädjande att marknaden redan utvecklas åt detta håll.

   KD

   Det är komplicerat. De inredda burar som används inom ägg- och minkproduktionen är utvecklade för att djuren ska kunna utföra sina naturliga behov. Notering: I Sverige används ordet ”djurhållning” inte ”djurindustri” som är en nedvärderande tolkning av det engelskspråkiga ”industry” som snarare bör översättas med ”bransch”.

   SD

   Det är komplicerat. Vissa djur behöver vara i bur för skydd, däremot ska det inte användas omotiverat. Sverigedemokraterna anser att frågan om exempelvis burhöns bäst regleras på EU-nivå, så att samma regler gäller för alla länder inom EU.

   8. Vill ni öka kraven på djurhållning inom lantbruket?

   MP

   Ja. Vi vill se en djurhållning anpassad efter djurens behov och höja minimikraven på djurens villkor i hela EU och vi driver att alla djur ska ha rätt till utevistelse och bete i så stor utsträckning som väder och årstid medger det och att djur inte ska hållas permanent uppbundna.

   L

   Ja. Liberalerna har länge arbetat för att djurhållningen inom EU ska bli bättre. Vi har nått viktiga framgångar, men vi är inte i mål än.

   M

   Ja. I Sverige har vi en god djurhållning. Våra regler är också strikta jämfört med EU. Det vore därför bra om fler djur omfattades av liknande regler. Vi vill därför att djurskyddslagstiftningen på EU-nivå ska motsvara det svenska djurskyddet.

   KD

   Det är komplicerat. Sverige har redan en av världens strängaste djurskyddslagar vilket innebär att produktionsdjuren har ett gott skydd i befintlig lagstiftning.

   SD

   Ja. Vi vill att en utredning tillsätts för hur man kan höja ambitionen på djurskyddsområdet på mest effektiva sätt utan att hämma svensk konkurrenskraft. Vi vill också att föreskrifterna kompletteras med ett minimikrav på hur mycket hästar behöver röra sig fritt utomhus dagligen.

   9. Vill ni behålla och eventuellt utöka beteskravet?

   Fi

   Ja. Fi går längre än så. Vi nämner inte beteskravet specifikt i partiprogrammet, utan där står det att vi ”ska verka för att samtliga djur som hålls inom livsmedelsindustrin ska ha garanterad tillgång till utevistelse.”

   S

   Ja. Vi anser att djurskyddslagen ska efterlevas och att mjölkkornas rätt till bete är viktigt både för djurens hälsa, för deras välbefinnande och för biologisk mångfald.

   MP

   Ja. Vi vill stimulera till ökad betesdrift, utöver lagkravet, och därför införa en djurvälfärdsersättning för bete.

   C

   Det är komplicerat. I grunden vill vi behålla beteskraven men vill se ett modernt och flexibelt beteskrav som garanterar djuren en god välfärd, men som inte lägger byråkratiska käppar i hjulet för bonden. Det kan till exempel vara att se över de tidskrav som finns, i vilka intervaller som korna måste vara ute och ta hänsyn till att regionala skillnader förekommer samt att förändringar i vårt klimat kan vara en bidragande faktor.

   L

   Ja. Att djur går ute är en viktig konkurrensfördel för svenska livsmedel. Forskningen pekar på att betande kor ger mer mjölk, är friskare och behöver mindre antibiotika. Betet håller också landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden.

   M

   Nej. Vi vill se en flexiblare beteslagstiftning, där djurägarna i högre grad får styra när djuren ska beta. Vi menar att det i många fall kan leda till högre djurvälfärd än vad fasta krav om bete utomhus leder till. Det finns även miljömässiga nackdelar med att släppa ut stora besättningar på bete samtidigt.

   KD

   Det är komplicerat. Vi vill att mjölkstallar med särskilda förutsättningar ska kunna ge möjlighet till undantag från beteskravet för mjölkkor.

   SD

   Ja. Sverigedemokraterna har tidigare förslagit att kompensera lantbrukarna för de merkostnader som betet medför, men i dagsläget godkänns inte en sådan ersättning av EU. Vi vill också utreda hur regelverket kan förändras så att det underlättar för djurhållare som vill hålla djur utomhus året om, om nödvändiga förutsättningar finns och ett bibehållet gott djurskydd är säkrat.

   10. Vill ni införa ett förbud mot koldioxidbedövning vid slakt?

   Fi

   Ja. Och även förbud mot koldioxid som slaktmetod, vilket används för till exempel fiskar.

   S

   Det är komplicerat. Vad gäller bedövningsmetoder anser vi att det är frågor som ska ta senaste forskning i beaktande. Det är upp till myndigheterna att godkänna olika bedövningsmetoder och olika slaktmetoder, utifrån den starka lagstiftning vi har och det forskningsläge som finns. Det är en ordning vi som socialdemokrater ska värna. Det visar sig faktiskt att den svenska modellen, med gradvis förändring och frivillig samverkan snabbare kan fasa ut icke-önskvärda metoder eller djurhållning.

   MP

   Ja. Vi vill att bedövning av alla djur före slakt ska vara snabb och smärtfri. Metoder som inte lever upp till detta, till exempel nuvarande elbedövning av slaktkyckling och koldioxidbedövning av grisar och fiskar, ska fasas ut.

   C

   Det är komplicerat: Djur ska skyddas mot onödigt lidande i samband med slakt. På EU-nivå har Centerpartiet sett till att 2 miljoner Euro vigs åt at forska om hur vi kan ta bort koldioxidbedövning.

   L

   Det är komplicerat. Djurskyddslagen föreskriver att djur aldrig får utsättas för onödigt lidande och obehag vid slakt eller transporter till slakt. Den principen ska värnas. Vilka slaktmetoder som tillåts ska bygga på vetenskapligt grundade bedömningar.

   M

   Det är komplicerat. Moderaterna anser att avlivning ska ske med bedövning. Vilka metoder som används bör avgöras av expertmyndigheter som SVA och Jordbruksverket. Vi vill inte se ett förbud mot koldioxidbedövning idag, men vi vill att möjliga alternativ utreds.

   KD

   Det är komplicerat. Det finns idag ingen väl utvecklad metod som kan ersätta koldioxidbedövning men vi säger naturligtvis inte nej till andra metoder i framtiden.

   SD

   Ja. Då inga av de mest använda bedövningsmetoder är stress- och smärtfria för grisarna behövs det dock mer forskning om alternativa metoder för bedövning av grisar inför slakt innan ett förbud införs.

   11. Vill ni införa ett förbud mot att hålla marina däggdjur i fångenskap?

   V

   Det är komplicerat. Vi har inte föreslagit förbud men anser att det vore lämpligt att bereda frågan.

   S

   Nej. Djurskyddslagen gäller alla djur som hålls i fångenskap inklusive vattenbruksdjuren. Djur som hålls av människan ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. När det gäller djurskyddet för fiskar så tror vi på att fylla de kunskapsluckor som finns med hjälp av forskning. I den forskningspolitiska propositionen syntes detta, där fanns satsningar på djurskydd och alternativa metoder till djurförsök under ett helt eget kapitel dessutom.

   MP

   Ja. Djurparker måste utformas på ett sådant sätt att de djurarter som finns där inte enbart har en chans att undvika lidande i form av stress, rädsla eller frustration över sin livssituation. Djuren måste också ges möjlighet till positiva upplevelser och en chans att ha ett, för deras art, så fullvärdigt och naturligt liv som möjligt. Kan detta tillgodoses i fångenskap för marina däggdjur? Vi vet att det inte kan tillgodoses för delfiner och valar och har svårt att se att det kan tillgodoses för andra marina däggdjur. Det är vilda djur som i sitt naturliga habitat ofta har mycket stora områden att röra sig på.

   C

   Nej. Liksom andra djur ska marina däggdjur i fångenskap följa den starka svenska djurskyddslagstiftning som vi har i Sverige.

   L

   Nej. Det är nödvändigt att djurparker kan hålla djur i fångenskap som en del av sitt bevarandearbete. Det gäller även de marina däggdjuren.

   M

   Det är komplicerat. Vi har i dagsläget inget förslag på området.

   SD

   Det är komplicerat. Vi anser att det behöver skapas en så kallad positiv lista över de djur som ska vara tillåtna för förevisning samt att andra djur per automatik förbjuds.

   12. Vill ni införa ett förbud mot djur på cirkus?

   V

   Nej. Vi vill inte att icke-domesticerade djur ska tillåtas att ingå i cirkusverksamhet. Istället för idag där det finns en förbudslista över vilka arter som inte får hållas och visas på cirkus, så anser vi istället att det bör införas en så kallad positiv lista över de djurarter som ska vara tillåtna att hållas och visas på cirkus. På så sätt går det lättare att säkerställa att djurvälfärden ligger steget före när nya arter tillkommer som kan vara aktuella att förevisas på cirkus.

   S

   Nej. Vilka djur som får användas på cirkus ska strikt regleras, sjölejon och elefanter har vi redan förbjudit på cirkus.

   MP

   Det är komplicerat. Vi vill införa en positiv lista för de domesticerade djurarter som kan ges en god välfärd i cirkusmiljö och som därmed kan vara tillåtna på cirkus, vilket betyder att alla andra djurarter ska vara  förbjudna. I dagsläget är alla arter som inte uttryckligen är förbjudna i praktiken  tillåtna, vi vill alltså vända på detta. Utgångspunkten måste vara en god djurvälfärd och möjlighet att utöva naturliga beteenden.

   C

   Nej. Cirkusar som håller djur ska följa djurskyddslagen liksom alla andra och kunna säkerställa djurens välmående.

   L

   Det är komplicerat. Reglerna skärptes för några år sedan, bland annat genom att cirkusar förbjöds att hålla elefanter och sjölejon. Vi har inga förslag om ytterligare skärpningar.

   M

   Nej. Vi är däremot öppna för att diskutera vilka djur som är lämpliga att hålla på cirkus.

   KD

   Det är komplicerat. Vi ser att det finns en orättvisa där djur som ej får visas upp på cirkus kan visas upp i andra utställningssammanhang, på liknande sätt. Det behövs en lagstiftning där djurens bästa, inte vem som äger eller uppträder med dem.

   SD

   Nej. Vi anser att det behöver skapas en så kallad positiv lista över de djur som ska vara tillåtna att hålla på cirkus samt att andra djur per automatik förbjuds.

   13. Vill ni införa ett förbud mot trålfiske?

   Fi

   Ja. Vi vill förbjuda att djur alls används på cirkus, inte förbud mot enbart vissa arter.

   S

   Det är komplicerat. Vi har partikongressbeslut om att flytta trålgränsen. Regeringen har nyligen gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att titta på provområden där detta kan genomföras. Det behövs en ekosystembaserad förvaltning av våra hav. Vi socialdemokrater värnar det småskaliga kustnära fisket. Det är angeläget att, med grund i vetenskapen och i samarbete med berörda länder, flytta ut trålgränsen.

   MP

   Ja. Vi vill förbjuda bottentrålning med start i skyddade områden. När det gäller storskaligt, pelagiskt industrifiske som trålar i den fria vattenmassan (ej bottentrålning) så vill vi minska fiskekvoterna och dessutom flytta ut gränsen för detta fiske mycket längre ut från land, för att skydda bestånden av sill och strömming.

   C

   Nej. Centerpartiet anser att bottentrålningen måste förändras för att bli mer hållbar. Exempel på åtgärder som skulle kunna göra trålningen mer skonsam är flyktvägar, rist eller galler i trålen. Andra exempel är att fiskaren måste uppvisa skonsamhet mot havsbotten vid trålning.

   L

   Det är komplicerat. Vi vill stoppa det kustnära trålfisket och vi vill anpassa trålningen så att den medger en hållbar förvaltning av fiskbestånden. Det innebär att trålfisket stoppas på många platser och vid vissa tider, men inte nödvändigtvis ett totalt stopp för allt trålfiske.

   M

   Det är komplicerat. Vi anser att trålgränsen i Östersjön ska flyttas ut till 12 sjömil för att. Detta för att säkra bestånden av kustnära sill/strömming och skarpsill samtidigt som områden fredas där hotade fiskarter och vattenorganismer kan leka och tillväxa. Vi anser att lokala skötselavtal mellan yrkesfisket och staten ska undantas från förbud då det gäller bottentrålning i skyddade områden, men stöttar i övrigt ett eventuellt EU-gemensamt förbud mot bottentrålning.

   KD

   Det är komplicerat. Vi är öppna för att se över hur nära kusten trålfiske ska vara tillåtet. Vi anser också att fisken i huvudsak ska användas till humanföda, inte till foder.

   14. Vill ni stärka djurskyddet?

   MP

   Ja. Avgörande för att stärka djurskyddet är att djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende för djuren nu också blir verklighet för djuren. Sverige har ett gott djurskydd jämfört med många andra länder, men det finns fortfarande brister, som till exempel burhållning av höns och minkar, och gällande lantbruksdjuren är djurhållningen ofta en kompromiss mellan ekonomiska intressen och djurens behov, där priset för djuren ofta blir mycket högt.

   M

   Ja. Se motivering till fråga 8.

   KD

   Det är komplicerat. Sverige har redan en av världens strängaste djurskyddslagar vilket innebär att djuren har ett gott skydd i befintlig lagstiftning.

   15. Vill ni utöka djurskyddskontrollerna?

   Fi

   Ja. Antalet kontroller, och därmed också antalet kontrollanter, måste öka kraftigt och kontrollanterna måste ha en trygg arbetsmiljö som är fri från hot och våld. Fi vill att en djurskyddsmyndighet övertar ansvaret för djurskyddskontrollerna.

   S

   Det är komplicerat. Vi vill värna djurskyddslagen och ha en stark djurtillsyn så att lagar och regler efterlevs, det är viktigt. En väl fungerande, träffsäker och effektiv djurskyddskontroll är en viktig samhällsfunktion och bidrar till en bättre djurvälfärd. Vi tycker att våra djurskyddskontroller överlag fungerar bra. Vi har under åren i regering både stärkt anslagen för djurskyddskontroller (2016) och infört en ny djurskyddslag. Vi socialdemokrater värnar om den höga nivå av djurskydd som säkerställs genom djurskyddslagstiftningen och regeringen har nyligen beslutat om att tillsätta en särskild utredning om hur kamerabevakning skulle kunna användas på slakterier för att stärka djurskyddet.

   MP

   Ja. Vi behöver överlag säkerställa en bättre tillsyn av djurhållningen i Sverige, där lagbrott och missförhållanden upptäcks och beivras snabbt. Till exempel behövs det särskilt utbildade kontrollanter som kontrollerar djurtransporter på vägarna, och  kameraövervakning i slakterier för att möjliggöra efterkontroll av förhållanden vid slakt.

   C

   Ja. Centerpartiet vill höja kvaliteten i de svenska djurskyddskontrollerna och se till så att de blir mer likvärdiga. För att inte kvaliteten på kontrollerna ska spreta över landet behövs ett fungerande samarbete mellan landets länsstyrelser.

   L

   Ja. Inom en del områden är inte kontrollerna tillräckliga för att säkerställa att de regler som finns efterlevs.

   M

   Det är komplicerat. Kontrollerna är viktiga, och där brister finns krävs det kontinuerliga och noggranna uppföljningar. Där inga brister konstateras bör det istället vara möjligt att öka tidsintervallet mellan kontroller. Vi vill att fokus för kontrollerna ska vara en gemensam dialog mellan inspektör och företag, där målet är att gemensamt lösa eventuella problem. Vi vill även att antalet kontroller av djurtransporter inom samtliga EU:s medlemsstater ska öka.

   KD

   Det är komplicerat. Vi har inget förslag om utökade djurskyddskontroller. Däremot finns det saker att utveckla inom djurskyddskontrollerna.

   16. Vill ni göra det lättare att omhänderta djur som far illa?

   V

   Det är komplicerat. Vi har inget sådant förslag idag, vi tycker att det är viktigt att Länsstyrelserna har tillräckligt med medel för att kunna genomföra sitt arbete väl och kunna genomföra de kontroller av fall där djur misstänks fara illa. Vi har föreslagit ökade ekonomiska resurser för detta ändamål.

   MP

   Det är komplicerat. Länsstyrelserna har den rätten redan idag. Vi vill att Länsstyrelserna får mer resurser så att de har en möjlighet att sköta sitt uppdrag bättre.

   C

   Det är komplicerat: Djur som far illa ska omhändertas, samtidigt som rättssäkerheten måste garanteras.

   L

   Det är komplicerat. Det finns tyvärr exempel på att djur far illa. Hur tidigt staten ska ingripa är en avvägning mellan djurets behov och risken att statens maktmedel gentemot individen missbrukas eller används felaktigt efter en eventuell felaktig bedömning.

   M

   Det är komplicerat. I viss fall. Vi vill ge Tullverket ökade möjligheter att stoppa djurtransporter och omhänderta djuren.

   KD

   Det är komplicerat. När djur far illa finns i princip alltid en människa som mår dåligt inblandad. Människans integritet och välmående måste alltid beaktas när djur omhändertas. Tyvärr hör vi återkommande berättelser när djur har omhändertagits på väldigt oklara grunder och framförallt utan hänsyn till djurägaren.

   17. Vill ni inrätta en djurskyddsmyndighet?

   C

   Nej: Djurskyddsmyndigheten lades ner år 2007, en av anledningarna var att den inte fungerade optimalt och var inte tillräckligt samordnad med andra myndigheter. Jordbruksverket har idag det övergripande ansvaret för djurskyddsfrågor och säkerställer att djurskyddet tillämpas på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt i hela landet. Centerpartiet ser i dagsläget inget behov av att inrätta en ny myndighet för djurskydd.

   L

   Nej. Fler myndigheter är inte lösningen. Ofta blir arbetet tvärtom mer framgångsrikt när myndigheter har ett bredare och mer sammanhållet ansvar. Liberalerna arbetar för att minska antalet myndigheter och effektivisera statsförvaltningen.

   M

   Nej. En särskild myndighet är inte alltid den bästa eller möjliga vägen. Idag finns också flera myndigheter med ansvar för frågorna, som till exempel Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket. Vi vill att det ska ske ett närmare samarbete mellan myndigheterna och branschen för att upptäcka brister i djurhållning.

   SD

   Det är komplicerat. Vi vill införa en djurskyddsombudsman som kan bistå med juridisk hjälp i djurskyddsmål som gäller sällskapsdjur samt upprätta en djurskyddsbalk där att all lagtext som rör djur ska samlas.

   18. Vill ni skärpa straffet för djurrelaterad brottslighet?

   Fi

   Ja. De stora problemen är dels att länsstyrelserna har för lite resurser till att göra kontroller, dels att de tar många år på sig att göra uppföljningar och dels att ytterst få fall åtalsanmäls. Av dem är det sedan få som leder till fällande dom. Vi vill avhjälpa med att flytta över ansvaret till en djurskyddsmyndighet. Vi har ingenting skrivet om höjda straff för djurplågeri, men eftersom straffet i de få fall det alls utdöms brukar bli dagsböter krävs ett högre straff för att visa att samhället tar de här brotten på allvar. Fi vill även inrätta djurskyddsåklagare i hela landet som har särskilda kunskaper om just brott mot djur. Detta borde också kunna göra att rättsprocesserna inte tar lika lång tid som idag.

   V

   Det är komplicerat. Vi ser problemen med de generellt sett låga straffskalorna, men har inte förslag på enskilda straffskärpningar. Däremot har vi många förslag och krav som handlar om hur djurrättsrelaterade brott i större utsträckning kan beivras.

   S

   Ja. Vid brott mot djur har vi nyligen infört skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vilket gör att kontrollmyndigheterna nu kommer ha fler verktyg i sitt arbete.

   MP

   Ja. All brottslighet ska beivras.

   C

   Ja. Centerpartiet vill att det ska införas strängare straff för mer allvarliga fall av djurplågeri. En utredning har nyligen föreslagit att de mer allvarliga fallen av djurplågeri ska medföra en tydligare straffrättslig reaktion än idag. För att uppnå det föreslår utredningen att det ska införas ett grovt djurplågeribrott och att straffskalan för det brottet ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Centerpartiet tycker det är bra eftersom vi, precis som utredningen, tycker att det behövs en större differentiering vid straffmätningen vid brott mot djur.

   L

   Det är komplicerat. Vi är glada att brottet grovt djurplågeri införs den 1 juli. Vi vill utvärdera effekten av den nya lagen innan vi föreslår fler lagändringar.

   KD

   Det är komplicerat. Vi vill i dagsläget avvakta utfallet av den kommande skärpningen inom området.

   SD

   Ja. Vi vill höja minimistraffet för grovt djurplågeri.

   19. Vill ni införa ett förbud mot att använda primater i djurförsök?

   Fi

   Ja. Fi vill avveckla djurförsök och utveckla användningen av alternativa försöksmetoder.

   V

   Det är komplicerat. Vi har inte föreslagit förbud för djurförsök på vissa djurslag, däremot så driver vi på för att alla djurförsök ska upphöra. Vi har bland annat motionerat om att Sverige skyndsamt ska ta fram en nationell handlingsplan för övergång till djurfri forskning samt har tidigare fått igenom statliga medel till 3R-center och har även gjort sådana satsningar i våra egna budgetmotioner.

   S

   Det är komplicerat. Vi vill istället fortsätta att stödja den verksamhet som byggts upp vid 3R-centret med att sprida kunskap om 3R-frågor. Att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen är av stor vikt för djurskyddet av försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. Därför satsar vi på en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023.

   MP

   Ja. Vi vill att djurförsöken fasas ut så fort det bara går.

   C

   Det är komplicerat. Centerpartiet vill begränsa antalet djurförsök och har under mandatperioden drivit på för att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för djurfria forskningsmetoder. Om djur behöver användas vid tester ska det ske mycket restriktivt.

   L

   Det är komplicerat. Så långt som det alls är möjligt ska alternativ till djurförsök alltid användas. Principen om ”replace, reduce, refine” ska vara vägledande. Det viktigaste är att snabbt hitta alternativ till de djurförsök vi fortfarande behöver göra, till exempel för att kunna utveckla läkemedel. Nya metoder måste utvecklas och de som redan finns måste godkännas så att vi så snabbt det går kan få bort djurförsök. Det är särskilt angeläget att få bort djurförsök som involverar högtstående djur som primater.

   M

   Det är komplicerat. De försök som i dag görs på levande djur – i antingen vetenskapliga eller utbildningsmässiga sammanhang – ska ersättas med djurfria metoder där så är möjligt och lämpligt. Dock behövs mer forskning och därför har vi därför satsat och redovisat extra medel för detta i vår forskningsmotion. Vi har dock inte i dagsläget ett förslag om förbud.
    
   KD

   Det är komplicerat. Vi står bakom utvecklingen av djurfri forskning över huvud taget.

   SD

   Det är komplicerat. Vi anser att användandet av djurförsök ska minimeras så långt det är möjligt genom att alternativa metoder som inte kräver inblandning av djur tas fram.

   20. Tycker ni att människan står över andra djur, som kan ses som en resurs?

   V

   Ja. Vi ser inte andra djur som jämlika människan, däremot så anser vi att det är människans skyldighet att djur behandlas med respekt, att alla djur har rätt att leva sina liv så att de kan utöva sitt naturligt beteende samt att det finns en stark djurvälfärd.

   S

   Det är komplicerat. Sverige ska ha världens bästa djurskydd. Vi har en av världens starkaste djurskyddslagar, och överlag har vi ett gott djurhälsoläge i Sverige. Djur är levande och kännande varelser, och vi människor har ett mycket stort ansvar för de djur som finns i vår omsorg, likväl för de djur som lever i det vilda.

   MP

   Nej. Djur har ett egenvärde och finns inte till för människan.

   L

   Det är komplicerat. Vilken syn man har spelar egentligen ingen roll då människan är så beroende av ekosystemen att vi även för vår egen skull måste ta hand om övriga arter. Vi anser att människan har rätt att hålla djur i fångenskap av olika skäl. Alla djur i fångenskap har rätt till ett värdigt liv och en anständig död.

   KD

   Det är komplicerat. Enligt Kristdemokratisk ideologi och politik har människan en särställning och ett okränkbart värde enbart grundat på att vi är människor.

   SD

   Ja. Djur är kännande varelser och ska behandlas därefter. Med människans kunskap om andra arter är det viktigt att vi värnar djur och inte utsätter dem för onödigt lidande.

   21. Vill ni stärka avelskraven för att motverka framavlandet av onaturliga egenskaper? 

   S

   Det är komplicerat. Vårt parti jobbar med frågan utifrån att detta har belysts mer under det senaste året och vi har partimotioner från engagerade partimedlemmar som också blivit bifallna och som kräver att det görs en utredning av exempelvis hundaveln i Sverige för att belysa om nuvarande hundavel är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Utredningen bör redovisa vilka brister det finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet.

   MP

   Ja. Extremavel och annan avel som leder till lidande för djur måste upphöra.  Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter på avelsområdet måste ses över och göras tydliga gällande ansvarsfrågan så att tillsynsmyndigheterna ges möjlighet att vidta rättsliga åtgärder.  Avelsarbetet måste i större utsträckning än idag premiera egenskaper som främjar djurvälfärden och är viktiga i en hållbar djurhållning.

   C

   Det är komplicerat. Det är inte en fråga Centerpartiet driver i dagsläget, men det är för oss en självklarhet att aveln ska ha djurens bästa och hållbarhet i fokus.

   L

   Nej. Det är inte vår uppfattning om vad som är normala egenskaper som är avgörande. Det viktiga är att de framavlade djuren garanteras ett värdigt liv och en anständig död. De framavlade egenskaperna får inte hindra det.

   M

   Det är komplicerat. Det är bra att lagstiftningen sätter gränser och inte tillåter avel som leder till lidande. Vi menar att kontrollen av efterlevnaden kan fungera bättre, och att arbetet med det bör öka. Vi har i dagsläget inga förslag om att förändra kraven.

   SD

   Ja. Det är redan idag förbjudet att avla om lidande uppstår på moderdjuret eller avkommorna. Vi ser gärna över de föreskrifter som inte fungerar i praktiken.

   22. Vill ni införa kameraövervakning på slakterier?

   V

   Nej. Vi har flera andra förslag som syftar till att förbättra situationen för djur på väg till och på slakterierna, bland annat genom att minska plågsamma bedövningsmetoder samt öka förutsättningarna för att det ska finnas fler, mindre och lokala slakterier. Vi har även föreslagit ökade resurser till Länsstyrelsernas djurskyddskontroller.

   S

   Ja. Regeringen har nyligen beslutat om att tillsätta en särskild utredning om hur kamerabevakning skulle kunna användas på slakterier för att stärka djurskyddet. Den ska också föreslå hur ett krav på kamerabevakning ska kunna utformas. Samtidigt ska hänsyn tas till att undvika ökad administrativ börda för berörda slakterier och myndigheter.

   MP

   Ja. Vi vill införa kameraövervakning i slakterier för att möjliggöra efterkontroll av förhållanden vid slakt.

   C

   Det är komplicerat: Mycket pekar på att nuvarande kontrollsystem för slakterier kan moderniseras, genom digitala hjälpmedel så som kameraövervakning. Centerpartiet vill dock se en ordentlig utredning innan vi tar ställning för att införa kameraövervakning på slakterier. Det är viktigt att alla konsekvenser av ett lagkrav på kameraövervakning i slakterier utreds, till exempel behöver omfattningen analyseras, integritetsaspekterna för de anställda samt de ekonomiska konsekvenserna för de mindre slakterierna.

   L

   Det är komplicerat. Vi ser gärna att branschen frivilligt inför krav som i flera andra europeiska länder. Samtidigt arbetar vi för att minska transporterna av levande djur bland annat genom att använda fler mobila slakterier. Ett övervakningskrav skulle kunna hindra en utveckling mot fler små och mobila slakterier.

   M

   Det är komplicerat. Moderaterna vill att kameraövervakning på slakterier som saknar ständig bemanning av Livsmedelsverkets veterinärer ska utredas. Syftet är att se till att djurskyddsbestämmelserna tillämpas på rätt sätt. Vi tror att det finns stora möjligheter att förbättra djurskyddet och förutsättningarna för näringen genom digitalisering.

   KD

   Det är komplicerat. Detta är en arbetsgivar- och facklig fråga kopplat till integritet för de anställda och verksamhetens behov. Kamerabevakning i avsikt att filmerna ska göras tillgängliga för allmänheten, som vissa djurrättsorganisationer förespråkar, står vi inte bakom.

   Läs mer:

   Bästa besluten för djuren – enligt politikerna

   Få politiker engagerar sig för djurens bästa

  • Bästa besluten för djuren – enligt politikerna

   Moderaterna vill åtgärda bristen på djursjukskötare och Vänsterpartiet vill stoppa licensjakten på varg. Åtta av de största partierna har svarat på vilka djurfrågor de driver – och vilka de har lyckats ta till beslut.
 • Energi

 • Krönika