Zoom

Så vill Sveriges biskopar hantera homofientliga präster

Sveriges nya ärkebiskop Martin Modéus.

Syre har frågat Sveriges nye ärkebiskop Martin Modéus – och alla andra biskopar i landet – om deras inställning till präster som vägrar viga homopar. Biskoparnas svar fick prästen Lars Gårdfeldt, som tidigare har gått ut med att han bara viger homosexuella par, att ta ett stort beslut.

Syre har tidigare berättat om det senaste kyrkomötet som hölls i november, där två motioner som handlade om att skärpa reglerna för präster som vägrar viga samkönade par avslogs.

I samband med beskedet uttryckte prästen och hbtqi+-aktivisten Lars Gårdfeldt dock hopp om att kyrkans inställning till präster som diskriminerar homosexuella kommer att förändras med den nya ärkebiskopen Martin Modéus.

– Det hoppas jag ska bli början på en ny era där man bryter acceptansen för homofientliga präster. Och istället intar en hållning där man kräver en jämlik behandling av homo- och heterosexuella par, sade han.

Ärkebiskopen: ”Svår väg att gå”

I början av december tillträdde Martin Modéus som ärkebiskop och Syre har nu kontaktat honom för att höra hur han ställer sig i frågan om huruvida präster ska kunna välja att avstå från att viga homosexuella par. Han har valt att svara via mejl.

”Jag är glad och stolt över att Svenska kyrkan sedan 2009 viger både par av samma och olika kön. Biskopsmötet har uttalat att man vill komma fram till att alla präster inom Svenska kyrkan med glädje ska viga samkönade par. Diskriminering måste alltid förebyggas och det är en fråga som Svenska kyrkan arbetar mot både som arbetsplats och i sin verksamhet”, kommenterar han.

Martin Modéus tillträdde som ärkebiskop den 4 december
Martin Modéus tillträdde som ärkebiskop den 4 december. Foto: Christine Olsson / TT

Den ena motionen som avvisades på kyrkomötet i november föreslog att prästvigning inte ska ske av prästkandidater som vägrar viga samkönade par. I den andra motionen föreslogs att kyrkoordningen ska ändras så att den som ”diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst”.

Martin Modéus skriver i mejlet att båda motionerna gick ut på att man ”genom reglering och tillsyn skulle omöjliggöra för präster som inte stöder den nuvarande ordningen att alls vara präster.”

Han fortsätter:

”Inte minst i en folkkyrka är detta en svår väg att gå och det riskerar att skapa motsättningar och låsningar på ett sätt som motverkar sitt syfte. Biskopsmötet tar frågan på stort allvar och har just inlett ett arbete med att djupare förstå och analysera frågan och försöka hitta vägar framåt”.

Prästvigningar ”den brännande frågan”

Det här är ett av de första uttalandena som den nya ärkebiskopen har gjort i frågan, säger Lars Gårdfeldt när Syre ringer upp honom.

– Den brännande frågan är egentligen prästvigningarna. De som redan är prästvigda och inne i systemet är det svårt att göra något åt. Är det några som har möjlighet att förhindra diskrimineringen i framtiden så är det biskoparna, som kan välja vilka som ska prästvigas och inte. Det är ett litet gäng på 13 biskopar som har den makten.

Prästen och hbtqi+-aktivisten Lars Gårdfeldt kommer nu att viga heterosexuella par, för första gången på över ett år
Prästen och hbtqi+-aktivisten Lars Gårdfeldt kommer nu att viga heterosexuella par, för första gången på över ett år. Foto: Christine Olsson/TT

För drygt ett år sedan meddelade Lars Gårdfeldt att han inte kommer att viga heterosexuella par, i protest mot att även nyvigda präster har rätt att diskriminera homopar. Men i november bestämde han sig för att börja viga heteropar igen – i Karlstad stift.

Beslutet tog han efter att Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift, nyligen berättade att han gör det tydligt för nya präster att i Karlstad ”viger vi homosexuella par”.

– Biskoparna har byggt upp en mur av konsensus och lydnad, att alla ska stå bakom samma beslut. Nu är det en biskop som har vågat bryta muren, det här med att prata med en mun. Jag hoppas att fler ska göra det offentligt, tydliggöra att: ”Kom inte till mig om du vill diskriminera homosexuella”. Jag tror egentligen att det är fler än biskopen i Karlstad som tänker såhär, säger Lars Gårdfeldt.

Biskopen i Stockholm tar ställning

Sedan Lars Gårdfeldt fattade beslutet har han redan börjat planera in vigslar av två heteropar.

– Det är ett par i Värmland och ett i Stockholm som jag kanske kommer att viga. Paret i Stockholm får antagligen åka till Värmland, så jag kan viga dem där. Jag kan inte viga dem i Stockholm så länge det inte finns en uttalad policy som säger att man inte viger präster som kommer att diskriminera homosexuella, säger han.

När Syre sedan frågar Andreas Holmberg, biskop i Stockholm stift, om hur han ställer sig till prästvigning av personer som vägrar viga homopar gör han dock ett tydligt ställningstagande.

”Jag skulle inte viga den till präst som står fast vid att hen inte skulle viga samkönade par. Detta eftersom hen i praktiken skulle få mycket svårt att få en prästtjänst i Stockholms stift. Som biskop behöver jag ta ansvar för anställningsbarheten för de som vigs till präster”, skriver han i ett mejl till Syre.

”Årets bästa julklapp”

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, ger följande svar på när Syre ställer samma fråga till honom:

”När det gäller mig själv och antagningen av präster är det verkligen ovanligt att någon söker sig till mig och Västerås stift som inte vill viga samkönade. Det är ett ämne vi diskuterar i antagningen med varje kandidat.”

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift
Mikael Mogren, biskop i Västerås stift. Foto: Åke Paulsson

På följdfrågan om huruvida han skulle prästviga en person som efter diskussion står fast vid att hen inte kommer att viga samkönade par svarar Mikael Mogren:

”Svaret är nej. Jag viger inte.”

Lars Gårdfeldt jublar när Syre berättar om Andreas Holmberg och Mikael Mogrens ställningstaganden, som han kallar för ”årets bästa julklapp”.

– Karlstad, Västerås och Stockholm är som de tre vise männen, som kommer med guld, myrra och rökelse. Nu kan jag viga heteropar i Stockholms och Västerås stift också. Sen var det synd att han (Andreas Holmberg, reds.anm) blev tvungen att använda argumentet om anställningsbarhet, säger han.

Konsensus i övrigt

I övrigt råder det i stort sett konsensus bland Sveriges biskopar i frågan om hur de ställer sig till prästvigning av personer som inte vill viga samkönade par.

När Syre ställer frågan till ärkebiskop Martin Modéus hänvisar han till ett gemensamt uttalande som biskopmötet (som han är en del av) gjorde i frågan tidigare i år.

I uttalandet skriver biskoparna bland annat att:

”Vi ser en pågående förändring som vår kyrka under lång tid ha bearbetat läromässigt och pastoralt. Under tiden har allt fler präster blivit beredda att viga par av samma kön, så att vi i dag har långt fler präster som gärna viger samkönade par än vad som krävs för att täcka behovet. Vi tror mer på den processen än på tvångsmedel”, skriver biskoparna i uttalandet.

De skriver även att:

”Allas vår gemensamma målbild i fråga om vigsel är att alla präster med glädje och av fri vilja viger par av olika kön liksom par av samma kön.”

De flesta av biskoparna hänvisar till samma uttalande på frågan om deras inställning i frågan.

Såhär svarar Sveriges biskopar på frågan om hur de ställer sig till prästvigning av personer som inte vill viga homopar:

Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift 

”Att anta prästkandidater för vigning är en process där olika aspekter vägs samman. Man kan vara bra på något och sämre på något annat. Ingen är bäst på allt. Därför är i princip inte en enskild fråga avgörande.”

Åke Bonnier, biskop i Skara stift 

”Jag instämmer i det uttalande som biskopsmötet gjorde i mars gällande frågan om vigsel av samkönade par. Biskopsmötet har dessutom i samband med kyrkomötets beslut gällande vigsel av samkönade par tillsatt en grupp där jag ingår och som arbetar med att bereda frågan för vidare samtal i biskopsmötet. Inför antagningen till prästkandidat ställs alltid frågan om kandidaten kan tänka sig att viga och sedan vägs svaret in i en helhetsbedömning av vederbörande.”

Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift

Hänvisar till det gemensamma uttalandet som biskoparna gjorde i våras.

Marika Markovits, biskop electa i Linköpings stift

Är vald till biskop, men har ännu inte tillträtt. Avstår därför från att svara på frågan i nuläget.

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift
Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift. Foto: Claudio Bresciani / TT

Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift

”De som ansöker om att bli antagna som prästkandidater i Stockholms stift får av mig frågan hur de ser på samkönad kärlek och hur de skulle ställa sig till att viga samkönade par. Under mina tre år som biskop har hittills inte någon haft bekymmer med det. Om någon däremot skulle uttrycka tveksamheter skulle det föranleda ett fördjupande samtal om människosyn, synen på kärlek, välsignelse och liknande. Jag skulle inte viga den till präst som står fast vid att hen inte skulle viga samkönade par. Detta eftersom hen i praktiken skulle få mycket svårt att få en prästtjänst i Stockholms stift. Som biskop behöver jag ta ansvar för anställningsbarheten för de som vigs till präster.”

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift

”Kortfattat säger biskopsmötet att man står bakom kyrkomötesbeslutet från 2009 om vigsel av par av samma kön, och att det är deras gemensamma målbild att alla präster med glädje och av fri vilja viger par av olika kön liksom par av samma kön: Denna målbild är vägledande i vårt arbete med antagning av prästkandidater, liksom i vårt arbete med främjande och tillsyn i våra respektive stift. Utöver det gemensamma uttalandet har biskop Åsa inget mer att tillägga i dag”, skriver Luleå stifts pressekreterare.

Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift

Hänvisar till det gemensamma uttalandet som biskoparna gjorde i våras.

Biskop electus Erik Eckerdal, Visby stift

”Erik Eckerdal har inte avgivit sina biskopslöften och är därför inte biskop än. Han biskopsvigs i Uppsala domkyrkan den 15 januari och tas emot i stiftet den 21 januari”, skriver Visby stifts pressekreterare.

Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift
Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift. Foto: Øyvind Lund

Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift

Har tidigare gått ut med att alla präster i Karlstad stift ska kunna viga homosexuella par. På frågan om varför han har tagit det beslutet svarar han såhär:

”I våras formulerade biskoparna i Sverige ett gemensamt brev i frågan. Jag arbetar, och har i flera år arbetat, enligt intentionerna i det brevet. Där står bland annat: Allas vår gemensamma målbild i fråga om vigsel är att alla präster med glädje och av fri vilja viger par av olika kön liksom par av samma kön. Denna målbild är vägledande i vårt arbete med antagning av prästkandidater, liksom i vårt arbete med främjande och tillsyn i våra respektive stift.”

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

”Som du säkert känner till gjorde biskopsmötet ett uttalande i våras med en tydlig målbild. Nu har vi en arbetsgrupp bland oss som jobbar skyndsamt med frågan framåt. När det gäller mig själv och antagningen av präster är det verkligen ovanligt att någon söker sig till mig och Västerås stift för som inte vill viga samkönade. Det är ett ämne vi diskuterar i antagningen med varje kandidat.”

Syre: Om en kandidat står fast vid att hen inte vill viga samkönade par efter diskussion, skulle du prästviga den personen ändå?

”Svar nej. Jag viger inte.

Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift

Hänvisar till det gemensamma uttalandet som biskoparna gjorde i våras.

Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift

Har inte svarat på Syres mejl.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Har inte svarat på Syres mejl.

Läs mer:

Lars Gårdfeldt: ”Nu kan jag viga heteropar i Stockholm och Västerås”

Beslut: Präster får fortsatt rätt att vägra viga samkönade par