Radar · Miljö

Försvarsmakten vill slippa miljökrav

Försvarsmakten vill se regelförändringar i miljöbalken, då de menar de att nuvarande lagarna begränsar övnings- och utbildningsmöjligheter.

Försvarsmakten vill se regelförändringar i miljöbalken, då de menar att de nuvarande lagarna begränsar övnings- och utbildningsmöjligheter för ett  Sverige som rustar upp i hög takt.

Försvarsmakten upprustar som aldrig förr, vilket leder till ökade behov av att öva på skjutfält och flygplatser. Men Försvarsmakten tycker att lagstiftningen – miljöbalken – utgör ett hinder, då processerna för tillstånd och anmälningar tar för lång tid för att utbildningen av nya soldater ska kunna ske i den takt riksdagen beslutat.

Försvaret har därför skickat in en lista på förordningsändringar som myndigheten anser är helt nödvändiga, ”Hemställan om författningsändringar gällande regleringen av Försvarsmaktens övningsverksamhet m.m.”, till regeringen och miljödepartementet.

Försvarsmakten skriver att om de inte får igenom sina krav har de inte ”möjlighet att bedriva den verksamhet som krävs för att snabbt höja krigsdugligheten och på kort sikt stärka försvarsberedskapen”.

Anmälningsplikt istället för tillstånd

Fler värnpliktiga betyder ökad verksamhet på skjutfält, fler skott och nya vapensystem som kan komma att medföra än högre bullernivåer i naturen.

Försvarsmakten vill därför ha lättnader i miljökraven. Bland annat begär man att tillståndsplikten, enligt miljöprövningsförordningen, ska ändras till anmälningsplikt när det gäller befintlig militär verksamhet vid skjutfält och flottiljflygplatser. De vill att regeländringarna ska gälla i fem år.

– Under den tiden kan man påbörja processen med att få tillstånd som sedan ska börja gälla, säger Erik Karlsson, pressekreterare vid Försvarsmakten, till Altinget.

Försvaret skriver också i sin hemställan att man vill slippa skyldigheten att följa 25 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet, det vill säga tillhandahålla ”ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter”.

Systematisk riskbedömning består

Men försvaret påpekar också i sin hemställan ”att de verksamheter som undantas från såväl tillstånds- som anmälningsplikt inte helt undantas från miljöbalkens krav”.

Det medför bland annat att Försvarsmakten fortfarande har en skyldighet att följa miljöbalken och till exempel ”fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt”.

Det är inte första gången som Försvarsmakten vill få ändringar i miljölagstiftningen. Senast var i budgetunderlaget för 2023–2025, där försvarsmyndigheten begärde ändringar för att bli prioriterad i tillståndsprocesserna, men även att processerna skulle förkortas, skriver Altinget.

Läs mer:

Hundratal överklagar skjutövningar i Vättern

Försvaret höll tyst om farlig ammunition

Skydda Vättern från skjutningar och kemikalier

Sommaruppehållet slut: ”Nu börjar bombardemanget av Vättern igen”