Zoom

Valenkät: Fem viktiga energifrågor

Synen på kärnkraft är en av de frågor som delar riksdagspartierna.

Riksdagspartiernas svar på de höjda energipriserna kan avgöra valet. Men vad tycker partierna egentligen? Läs deras svar på Syres fem frågor.

Vill ni förlänga den tillfälliga sänkningen på bensin och diesel?

Centerpartiet: Med dagens prisläge är vi öppna för att förlänga den, samtidigt är det viktigt att reduktionsplikten behålls och att den gröna omställningen fortsätter.

Socialdemokraterna: Vi ber att få återkomma i denna fråga.

Kristdemokraterna: Ja

Sverigedemokraterna: Behålla och ytterligare sänka.

Vänsterpartiet: Den tillfälliga sänkningen löper ut automatiskt. Något förslag om att förlänga med en till tillfällig period finns inte på riksdagens bord men om det kommer så tar vi ställning till det då.

Miljöpartiet: Nej.

Vill ni se någon annan åtgärd för att kompensera hushåll för höga bränslepriser?

Centerpartiet: Vi vill slopa skatten på förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel, inom reduktionsplikten, vilket skulle kunna ge en sänkt kostnad samtidigt som vi gynnar den gröna omställningen.

Socialdemokraterna: Vi vill införa ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna för svenska hushåll och företag. Högkostnadsskyddet kommer att vara utformat som en återbäring av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät. Totalt handlar det om 60 miljarder som ska komma hushållen och företagen till del, varav minst 30 miljarder till hushållen, som ska få stöd antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring.

Kristdemokraterna: Vi vill göra en total översyn av reduktionsplikten men snarast som en akut åtgärd sänka den till EU-nivå (Ingen kompensation i ordets rätta bemärkelse men sänker bränslepriset).

Sverigedemokraterna: Sänka reduktionsplikten från dagens 30,5% till 5 %.

Vänsterpartiet: Vi tycker att staten behöver ta över en del av riskerna för plötsliga prischocker på drivmedel vid kriser. Det går att göra på olika sätt och vi vill utreda vilket sätt som är det bästa.

Miljöpartiet: Ja. Tillfälligt halverad matmoms, och stöd för energieffektivisering och energiomställning till förnybar el, för att långsiktigt sänka kostnaderna. Generell skattesänkning till människor i lands- och glesbygd för att kompensera för långa transporter.

Liberalerna: Har inte svarat

Moderaterna: Har inte svarat

Vill ni öka bidragen till energieffektiviseringsåtgärder?

Centerpartiet: Ja. Centerpartiet vill se flera åtgärder på energiområdet, exempelvis ett ökat grönt avdrag för privatpersoner och förmånliga skatteregler för företag som energieffektiviserar. Totalt handlar det om närmare 1,5 miljarder.

Socialdemokraterna: Ja, vi vill införa ett ekonomiskt stöd för åtgärder som förbättrar energiprestandan i flerbostadshus. Vi får be om att återkomma med hur mycket.

Kristdemokraterna: De hushåll som ersätter direktverkande el med en mer energieffektiv värmelösning, såsom fjärrvärme eller värmepump, bör få ta del av den befintliga skattereduktionen för grön teknik. Vi har oförändrad budget jämfört med regeringen.

Sverigedemokraterna: Vi vill primärt höja anslagen för satsningar på omställningsarbetet i företag samt genom stöd till dessa företags marknadsintroduktion av energieffektiva produkter och tjänster.

Vänsterpartiet: Ja.Vi vill satsa 100 miljarder kronor de kommande 10 åren på energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga bostadsbeståndet.

Miljöpartiet: Vi vill att staten ska ta 80 procent av kostnaderna för hushåll och fastighetsägares  energieffektiviseringar. Vi vill även återinföra och bredda Energisteget som högern slopade i sin budget. Det finns fortfarande en stor potential för energieffektivisering inom industrin. Med det nya Energisteget vill vi bredda stödet så att även små och medelstora företag kan söka.

Moderaterna: Har inte svarat

Liberalerna: Har inte svarat

Bör driften i nuvarande reaktorer förlängas?

Centerpartiet: Kärnkraften står för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut, vill någon därför livstidsförlänga dagens reaktorer får de göra det så länge alla säkerhetsregler uppfylls.

Socialdemokraterna: Ja. Socialdemokraterna ser positivt på säkra förlängningar av befintlig kärnkraft.

Kristdemokraterna: Ja

Sverigedemokraterna: Ja

Vänsterpartiet: Nej

Miljöpartiet: Nej

Liberalerna: Har inte svarat

Moderaterna: Har inte svarat

Om ni inte vill se mer kärnkraft, finns det någon annan åtgärd ni vill satsa på som ökar andelen mer förutsägbar el?

Centerpartiet: Redan till vintern kan Svenska Kraftnät upphandla biokraft. Det finns outnyttjad kapacitet motsvarande ett kärnkraftverk i befintliga anläggningar. Det finns också potential för väsentliga effekthöjningar i befintlig vattenkraft.

Socialdemokraterna:

Kristdemokraterna:

Sverigedemokraterna:

Vänsterpartiet: Vi vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi med vätgaslagring i nära anslutning till vindkraftsproduktion. Därför måste staten återta kontrollen i energipolitiken, istället för att lita på att marknaden löser allt.

Miljöpartiet: Tekniker för lagring i vätgas och batterier samt nya system för att öka flexibiliteten i elanvändningen.

Moderaterna: Har inte svarat

Liberalerna: Har inte svarat

Kan ni tänka er att besluta om tvingande åtgärder för att minska energiförbrukningen?

Centerpartiet: Vi har lagt omfattande förslag om stöd till energieffektivisering. Vi tror mer på morötter än piskor i det sammanhanget.

Socialdemokraterna: Nej.

Kristdemokraterna: Nej, med den prislapp som el betingar numera kommer energieffektiviseringar att komma som en direkt konsekvens. Finns inget behov av att lagstifta fram det.

Sverigedemokraterna: Nej

Vänsterpartiet: I nuläget nej

Miljöpartiet: Vi vill kraftfullt styra mot minskad energiförbrukning, bland annat genom stora satsningar på energieffektivisering.

Liberalerna: Har inte svarat

Moderaterna: Har inte svarat

Läs tidigare enkäter nedan:

Läs mer: Partiernas svar på havets ödesfrågor: ”Systemet behöver göras om i grunden”

Läs mer: Så vill partierna fixa våtmarkerna

Läs mer: Så kan din röst bli en fackla i den brinnande skogsfrågan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV