Innehåll


Livebevakning


 • Glöd

 • Radar

 • Zoom

  • Sommarläsning: Monstersamhället Del 10

   Välkommen till Syres sommarläsning! Vi är mycket glada att kunna bjuda på zombieöverlevarexperten och författaren Herman Geijers nya bok Monstersamhället – från förnekelse till framtid (Ordfront förlag). Hela boken går som en följetong torsdag till söndag…
  • Så vill partierna förändra sjukas ekonomi

   Vänsterpartiet vill att mest pengar ska omfördelas till sjuka. Moderaterna minst. De vill snarare satsa på att arbetsföra personer ska få rehabilitering snabbare. Det framkommer när Syre går igenom hur riksdagspartierna står gällande sjukförsäkringen. Även…
  • Partiernas har olika ståndpunkter när det gäller sjukförsäkringen och beskattningen av sjukskrivna eller personer med sjukersättning, tidigare kallad förtidspension.
   Zoom

   Så vill partierna förändra sjukas ekonomi

   Vänsterpartiet vill att mest pengar ska omfördelas till sjuka. Moderaterna minst. De vill snarare satsa på att arbetsföra personer ska få rehabilitering snabbare. Det framkommer när Syre går igenom hur riksdagspartierna står gällande sjukförsäkringen. Även några små partier under riksdagsgränsen har fått frågan. Flera vill införa basinkomst – och skulle kanske därmed omfördela allra mest.

   Syre har gått igenom partiernas partiprogram, motioner och även skickat frågor till de olika partierna om hur de vill förändra sjukförsäkringen och ekonomin för sjuka eller funktionsnedsatta.

   Flera av småpartierna under fyraprocentsspärren vill införa basinkomst, vilket man tror skulle underlätta för människor som blir utförsäkrade.

   Vänsterpartiet är det parti, bland riksdagspartierna, som vill satsa mest på sjuka. I den del av budgeten som går till sjukförsäkringen har de lagt mest pengar av alla. Dessutom vill de sänka skatten för låginkomssttagare, vilket skulle ge mer i plånboken för många sjukskrivna eller personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension.

   Moderaterna är å andra sidan det parti som vill lägga minst pengar på sjuka. Istället vill de satsa på dem som är så friska att de kan arbeta.

   ”Inför en tidsgräns för rehabilitering för den som arbetar. Regionerna ska erbjuda behandling inom en månad från det att personen efterfrågat hjälp”, står det på deras hemsida.

   Syftet är att människor snabbt ska få hjälp när de börjar må dåligt för att undvika att de blir sjukskrivna. Men för dem som har oturen att ändå bli sjuka har Moderaterna få förslag. Samma sak för dem som föds med funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga.

   Moderaterna vill istället spara mest av alla partier på sjukförsäkringen, även om den besparingen inte gick igenom i partiets gemensamma budgetmotion med KD och SD i höstas.

   Olika åsikter om tidsgränserna i sjukförsäkringen

   Vänsterpartiet vill på sikt avskaffa tidsgränserna i den så kallade rehabiliteringskedjan helt, och istället återinföra den steg-för-steg-modell som fanns tidigare.

   Samtidigt har steg-för-steg-modellen kritiserats för att sjuka blev bortglömda, och kunde gå sjukskrivna i många år utan att få rehabilitering. Från borgerligt håll framhåller man att tidsgränserna ska ha snabbat på rehabiliteringen.

   Oavsett rehabilitering eller ej, visar en studie från Inspektionen för socialförsäkringen att folk kom ut snabbare i arbete efter att tidsgränserna vid dag 90 och 180 hade införts, kanske av rädsla för att stå utan inkomst.

   Men samma sak gäller inte för den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som fanns tidigare och ibland kallades stupstocken.

   Långtidssjuka som nådde den bortre tidsgränsen, eller närmade sig den, kom inte ut i arbete snabbare med en bortre tidsgräns än utan. Tvärtom, de fick i snitt lägre inkomster.

   Trots den nya studien har inga borgerliga partier gått ut med att de nu skulle ha tagit bort sina förslag om att återinföra den bortre tidsgränsen i det skick som den var innan, vilket alla föreslår.

   Likheter mellan SD, MP och Fi

   Lite oväntat säger sig Sverigedemokraterna vilja slå samman arbetsförmedlingen och Försäkringskassan till en ny myndighet som ska stötta personer i rehabiliteringsprocessen. Det förslaget påminner om förslag från Miljöpartiet och Feministisk initiativ – partier som i övrigt står långt i från SD – som vill att hela socialförsäkringssystemet ska slås ihop.

   Hur mycket Miljöpartiet skulle vilja lägga på sjukförsäkringen är oklart, eftersom de satt i regeringen i höstas då partierna lade fram sina skuggbudgetar. Deras svar i denna artikel bygger enbart på en enkät som Syre har skickat ut.

   Samma sak gäller de mindre partierna Feministiskt initiativ, Vändpunkt och Klimatalliansen. Både Feministiskt initiativ och Vändpunkt vill införa basinkomst, vilket kanske skulle innebära ännu större omfördelningar av skattemedel än Vänsterpartiet. Men de har inte samma möjligheter som riksdagspartier att göra uträkningar, och exakt hur basinkomsten ska finansieras framkommer inte i deras svar.

   Partiernas ståndpunkter gällande sjukförsäkringen

   Socialdemokraterna

   Tidsgränserna

   Har i tillsammans med MP redan genomfört flera lättnader i sjukförsäkringen. Bland annat är det nu enklare för sjuka att få undantag från att prövas mot ett annat jobb än det man är sjukskriven ifrån (ett så kallat normalt förekommande arbete) vid dag 180, 365 och 550, det vill säga 1,5 års sjukskrivning.

   Karensavdraget

   Se över. Vill utreda om personal som träffar riskgrupper inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan undantas från karensavdraget.

   Funkisskatten 

   Avskaffa den. I dag betalar personer med sjuk-eller aktivitetsersättning högre skatt än de som arbetar på grund av jobbskatteavdrag. S vill ta bort skillnaden.

   Skatt för sjukskrivna och arbetslösa

   På sikt är målet att också avskaffa att sjukskrivna och arbetslösa betalar mer i skatt än de som arbetar.

   Sjukpenning

   Höjt tak i sjukpenningen från 8 till 10 prisbasbelopp, infördes 1 januari i år.

   Sjuk- och aktivitetsersättning

   Lättnader i reglerna för att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning, samma  arbetsmarknadsbegrepp ska användas som vid prövning av rätten till sjukpenning.

   Övrigt

   Utreder om läkarintygen kan ges större tyngd i sjukskrivningsprocessen samt hur samarbete mellan professioner runt den sjukskrivne kan förbättras. 
   Utreder om sjuk- och aktivitetsersättningen kan följa reallöneökningarna i samhället.

   Vänsterpartiet

   Tidsgränserna

   Avskaffa tidsgränserna och inför den tidigare steg-för-steg-modellen. Flera av V:s krav på lättnader har gått igenom i riksdagen.

   Karensavdraget 

   Avskaffa att löntagare inte får ersättning för första dagens sjukdom.

   Sjuk- och aktivitetsersättning

   Höj taket och ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen till 10 prisbasbelopp. Gör det lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspension, samma arbetsmarknadsbegrepp ska användas som vid prövning av rätten till sjukpenning.

   Funkiskatten

   Avskaffa den. I dag betalar personer med sjuk-eller aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspension, högre skatt än de som arbetar på grund av jobbskatteavdrag. V vill ta bort skillnaden.

   Skatt för sjukskrivna och arbetslösa

   Ta bort att sjukskrivna och arbetslösa betalar mer i skatt än de som har ett arbete. Sänkt skatt för låginkomsttagare generellt.

   Flexiblare sjukskrivning

   Inför fler grader av deltidssjukskrivning än dagens 25, 50, 75 eller 100 procent.

   Möjlighet att testa arbeta

   Utred hur det ska kunna bli lättare att testa att arbeta eller studera med bibehållen sjuk- eller rehabiliteringspenning. Utred hur stöd att komma ut i arbete kan ges till sjuka som saknar saknat SGI och får försörjningsstöd.

   Budget till sjukförsäkringen

   Lägger mest pengar på sjukförsäkringen av alla riksdagspartier. Vill dessutom att skatter ska omfördelas till låginkomsttagare, vilket ofta innefattar sjuka.

   Trygghetspensionen

   Röstade för regeringens förslag om trygghetspension, men vill ha ett ännu generösare system för sjukskrivna som är nära pensionsåldern.

   Övrigt 

   Förbättra stödet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

   Inför statlig sjuklön till småföretag.

   Miljöpartiet

   Tidsgränserna

   Inför avstämningspunkter i stället för skarpa tidsgränser i sjukförsäkringen.

   Karensavdraget 

   Slopa karensavdraget vid första dagens sjukdom

   Sjuk- och aktivitetsersättningen

   Höj garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, och inför lättnader i reglerna för att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning, samma  arbetsmarknadsbegrepp ska användas som vid prövning av rätten till sjukpenning. Gör det lättare för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att pröva arbete, studera och jobba ideellt.

   Funkisskatten

   Avskaffa den. I dag betalar personer med sjuk-eller aktivitetsersättning högre skatt än de som arbetar på grund av jobbskatteavdrag. MP vill ta bort skillnaden.

   Flexiblare sjukskrivning

   Inför fler grader av deltidssjukskrivning än dagens 25, 50, 75 eller 100 procent.

   Möjlighet att testa arbeta

   Ökade möjlighet att jobba ideellt (10 timmar i veckan) med bibehållen ersättning. Förbättrade möjligheter för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att studera eller pröva arbeta.

   Trygghetspensionen

   Sade ja till trygghetspensionen, som innebär att sjukskrivna äldre ska ha lättare att få sjukersättning, tidigare kallad förtidspension.

   Övrigt

   Utred ett gemensamt trygghetssystem vid arbetslöshet och sjukdom.

   Hjälpmedel ska ingå i högkostandsskyddet.

   Främja arbetsintegrerande sociala företag.

   Centerpartiet

   Tidsgränserna

   Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, och behåll tidsgränserna. Är ”starkt kritisk” till uppluckring av rehabiliteringskedjan.

   Karensavdrag

   Förändra det inte.

   Sjuk- och aktivitetsersättning eller sjukpenning

   Vill inte förändra nivåerna jämfört med i dag, inte heller när det gäller sjukpenning.

   Möjlighet att testa arbeta

   Ge personer med sjuk- eller aktivitetsersättning möjlighet att testa att arbeta eller studera utan att förlora sin ersättning, och förbättra stödet till människor med funktionsvariationer att ta sig in på arbetsmarknaden efter förmåga.

   Flexiblare sjukskrivning

   Inför fler grader av deltidssjukskrivning och fördela arbetstiden lite friare när man arbetstränar.

   Sjukskrivna och arbetslösa

   När ekonomi tillåter – sänk skatten ytterligare för sjukskrivna och arbetslösa.

   Budget till sjukförsäkringen

   Ville minska på sjukförsäkringen med 2 miljarder jämfört med den budget som regeringen lade fram i höstas.

   Trygghetspensionen

   Lade ned sin röst.

   Flyktingar

   Vill tillsätta en utredning som ser över hur personer som är nya i Sverige kan kvalificera sig in i trygghetssystemen.
    
   Övrigt

   Förbättra samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att de blir bättre att hitta jobb till personer som blivit sjuka av sitt arbete och måste byta arbete.

   Stärk fokuset på tidiga rehabiliteringsinsatser.

   Moderaterna

   Tidsgränserna

   Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. r emot regeringens lättnader i sjukförsäkringen. Vill tillsätta en utredning som ska lägga förslag på en särskild rehabiliteringskedja för psykisk ohälsa.

   Funkisskatten

   Ha kvar. Skatten sänktes för personer med sjuk- och aktivitetsersättning i den gemensamma budget som M lade med KD och SD, och som gick igenom hösten 2021. Men eftersom partierna införde ett nytt jobbskatteavdrag är den så kallade funkisskatten kvar.

   Sjuka och arbetslösa

   Vill behålla skattegapet mellan sjuka och arbetslösa och de som arbetar.

   Trygghetspension

   Röstade nej.

   Budget

   Ville i sin egna budget i höstas spara mest av alla partier på utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, där sjukförsäkringen ingår.

   Flyktingar

   Försvåra för flyktingar och skyddsbehövande att beviljas garantinivån i sjuk- eller aktivitetsersättningen.  I dag har dessa och en del andra med uppehållstillstånd rätt att tillgodoräkna sig försäkringstid i sitt hemland, M vill att detta ska tas bort.

   Övrigt 

   Den som arbetar ska snabbare få hjälp. Regionerna ska erbjuda behandling inom en månad från det att personen efterfrågat hjälp

   Sverigedemokraterna

   Tidsgränserna

   Mjuka upp tidsgränserna i rehabiliteringskedjan vid dag 180 och 365, bland annat genom att det ska räcka med att den sjukskrivna beräknas kunna återgå på deltid inom en viss tid. Vill inte införa en bortre tidsgräns, något som de tidigare har sagt ja till år 2017.

   Karensavdraget

   Låt vissa utsatta yrkesgrupper slippa karensavdraget, vård och omsorgspersonal samt personal inom barnomsorg och grundskola.

   Sjuk- och aktivitetsersättning

   Gör det lättare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallad förtidspension, samma arbetsmarknadsbegrepp ska användas som vid prövning av rätten till sjukpenning.

   Flexiblare sjukskrivning

   Inför en skräddarsydd individanpassad sjukskrivningsgrad i steg om 5 procent istället för dagens fasta gränser.

   Funkisskatten

   Har i dagsläget inga förslag på skatteförändringar för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Anser att det kan ”uppstå tillfällen där jobbskatteavdrag behövs”.

   Sjukskrivna och arbetslösa

   Har inga förslag på sänkt skatt för sjuka och arbetslösa.

   Möjlighet att testa att arbeta

   Utred att personer under en sex månader ges möjlighet att pröva sin arbetsförmåga genom att lönearbeta upp till 25 procent, utan att ersättningen från Försäkringskassan påverkas.

   Trygghetspension

   Röstade ja till den så kallade Trygghetspensionen, men ville liksom V ha generösare förslag.

   Flyktingar 

   Försvåra för flyktingar och skyddsbehövande att beviljas garantinivån i sjuk- eller aktivitetsersättningen.  I dag har dessa och en del andra med uppehållstillstånd rätt att tillgodoräkna sig försäkringstid i sitt hemland, SD vill att detta ska tas bort. Utred också att bara medborgare ska få garantinivån i sjuk- eller aktivitetsersättningen, liksom alla andra bosättningsbaserade bidrag.

   Budget

   Ville lägga 2,9 miljarder mer på sjukförsäkringen än regeringens budget som lades fram i höstas. Den gemensamma budget som SD lade fram med KD och M och som gick igenom i riksdagen innehöll dock inte den höjningen, men flera av de lättander i sjukförsäkringen som regeringen hade aviserat. Skatten för sjuka och arbetslösa sänktes dock inte, vilket regeringen ville.

   Kristdemokraterna

   Tidsgränserna

   Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

   Flexiblare sjukskrivning

   Inför fler grader av deltidssjukskrivning och sjukersättning än dagens 25, 50, 75 eller 100 procent. Vill införa en personanpassad procentsats mellan 20 och 100 procent.

   Sjuk-och aktivitetsersättningen

   Nyligen infördes en höjning, därför behövs inte höjas ytterligare. Men vill åtgärda att höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen inte äts upp av höjda avgifter hos kommunerna.

   Funkisskatten

   Vill behålla. Motivering: ”Vår gemensamma välfärd, där sjuk- och aktivitetsersättningen ingår, finansieras genom skatt på arbete. Att upprätthålla arbetslinjen är därför grundläggande för en hållbar välfärd för alla, varför sänkt skatt på enbart arbete gynnar både de som arbetar men även de med sjuk- och aktivitetsersättning.  Det vi gjorde i vår budget var att sänka kostnaderna för företag som anställer långtidsarbetslösa, vilket skapat ett minimalt, men motiverat, gap. Att inte använda skatt på arbete som ett verktyg för att bryta denna långtidsarbetslöshet är att äventyra både människors framtid men även vårt sociala skyddsnät.”

   Budget till sjukförsäkringen

   Ville minska på sjukförsäkringen med drygt 2 miljarder i år jämfört med den budget som regeringen lade fram i höstas (utgiftsområde 10).

   Trygghetspensionen

   Sade ja till trygghetspensionen.

   Flyktingar

   Försvåra för flyktingar att beviljas garantinivån i sjuk- eller aktivitetsersättning.

   Övrigt

   Utred möjligheten att tilldela en mentor till långtidssjukskrivna.

   Förbättrat SGI-skydd för företagare som bli sjukskrivna.

   Genomför pilotprojekt med arbetsplatsrådgivare som stöttar arbetsgivare när de behöver rehabilitera anställda som är sjukskrivna.

   Stärk lönebidraget – en anställningsform för personer med nedsatt arbetsförmåga.
   Staten bör ta över ansvaret för sjukvården och i samband med det bör budgetansvar slås samman mellan sjukförsäkring och hälso- och sjukvården, detta för att stimulera förebyggande och rehabiliterande insatser.

   Liberalerna

   Tidsgränserna

   Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Är emot flera av regeringens lättnader i sjukförsäkringen.

   Karensavdrag

   Behåll och utöka. Inför ett nytt karensavdrag dag 15 i sjukskrivningen

   Sjukpenning

   Var emot det höjda taket i sjukpenningen som infördes i år.

   Trygghetspensionen

   Röstade nej till den så kallade Trygghetspensionen.

   Flyktingar 

   Försvåra för flyktingar, skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande att beviljas garantinivån i sjuk- eller aktivitetsersättningen.  I dag har dessa rätt att tillgodoräkna sig försäkringstid i sitt hemland, L vill att detta ska tas bort. ”Med förändringen kommer flyktingar att behandlas på samma sätt som anhöriginvandrare och andra kategorier av invandrare.”

   Budget

   Vill spara i budgeten för sjukförsäkringen med 9,6 miljarder kronor jämfört med den budget som regeringen lade fram i höstas.

   Övrigt

   Vill att fler funktionsnedsatta ska ha tillgång till LSS så att de får större möjligheter att arbeta.

   Sjuka som förväntas bli i sjukskrivna i mer än 90 dagar ska få en särskild handledare på Försäkringskassan som ska hjälpa personen till samordnade insatser och rehabilitering.

   Feministiskt initiativ

   Tidsgränserna

   Avskaffa rehabiliteringskedjan och hitta en nytt sjukförsäkringssystem där rehabiliteringen är så effektiv som möjligt samtidigt som patienten sätts i centrum. Inför en form av basinkomst som ger ekonomisk grundtrygghet, och trappas av i takt med att inkomsten höjs.

   Karensavdraget

   Avskaffa det.

   Funkisskatten + skatt för sjukpenning och arbetslösa

   Omvandla jobbskatteavdragen till ett grundavdrag, som går till alla med inkomst, alltså även personer med sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning eller a-kassa.

   Möjlighet att jobba eller studera

   Rätten till basinkomst på miniminivå prövas eller kontrolleras inte, vilket möjliggör att till exempel pröva att studera eller arbeta ideellt. Basinkomsten delas ut till alla som är folkbokförda i Sverige.

   Övrigt

   Inför en samlad socialförsäkring där kompetenser och berörda myndigheter sammankopplas inom en myndighet.

   Förbättra den dagliga ersättningen som ges till en del funktionsnedsatta på vissa jobb. Lagstadga så att alla som utför denna typ av arbete får den, höj ersättningen så att de motsvarar arbetsinsatsen och arbetarens kostnader med mera.

   Vändpunkt

   Tidsgränserna

   Sluta med tidsgränser i sjukförsäkringen. Bedömning av arbetsförmåga och behov av rehabilitering ska alltid vara individuell. Inför basinkomst, som ger alla, inklusive sjuka och/eller funktionsnedsatta en garanterad inkomst som täcker basbehoven. Basinkomsten skulle innebära att de som i dag har till exempel garantinivån av sjukpenning får höjd inkomst. Sjuk och aktivitetsersättning kan då bli överflödigt och ersätts istället med basinkomsten, vilket också skulle innebära en höjning för de som idag får minst.
    
   Karensavdraget

   Avskaffa det

   Möjlighet att jobba eller studera

   Basinkomsten ger möjligheten att fritt studera, prova ideella arbeten eller annat som kan hjälpa ens mående och vardag till det bättre utan rädsla att förlora pengar.

   Övrigt

   Utred skatterna generellt för att de ska bli mer utjämnande och motverka alltför stora inkomstklyftor.

   Basinkomstpartiet

   Tidsgränserna

   Inför basinkomst – en ekonomisk grundtrygghet till alla som har rätt till Sveriges socialförsäkringssystem.

   Funkisskatten 

   Avskaffa att sjukskrivna och personer med sjukersättning betalar mer skatt än de som lönearbetar. Beskattningen bör vara lika.

   Flexiblare sjukskrivning

   Inför fler grader av deltidssjukskrivning än dagens 25, 50, 75 eller 100 procent.

   Klimatalliansen

   Har inga klara svar beträffande sjukförsäkringen, men hänvisar till några underpunkter i deras program, bland annat:

   Börja mäta samhällsutvecklingen på nya sätt. Låt kvalitativa mål kring välfärd och välbefinnande vara styrande, snarare än BNP.

   Kompensera ökad produktivitet med kortare arbetstid för att inte öka belastningen på planeten.

   Minska de ekonomiska klyftorna – utan rättvisa kommer klimatomställningen att försvåras.