Radar · Inrikes

Många förslag om hur långtidsarbetslösheten ska minska – men åsikterna går isär

Den rekordhöga långtidsarbetslösheten har gjort att många presenterat förslag på hur den kan minskas.

Långtidsarbetslösheten ligger på rekordnivåer i Sverige och förslagen om hur man bäst bekämpar den duggar tätt. Liberalerna vill öka incitamenten till att ta ett jobb, medan ett åtgärdsprogram från fackförbunden LO, TCO och Saco vill se subventionerade anställningar och fler i utbildning.

I slutet av juni var antalet inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen drygt 407 000 personer. Drygt 188 000 av dem var långtidsarbetslösa, det vill säga att de varit arbetslösa i mer än ett år. Dessutom är andelen som riskerar att bli långtidsarbetslösa också hög. Drygt 268 000 personer hade varit utan jobb i mer än sex månader.

Därför kommer nu många med förslag på hur dessa siffror kan minska. Moderaterna och Kristdemokraterna kom med förslag redan i våras. Så sent som igår presenterade Liberalerna sin strategi, som bland annat innehåller förslag om att starta en yrkesskola i bristyrken, öppen för dem utan gymnasiebetyg, och sänkt skatt på arbeten.

– Sänkt skatt för arbetsgivare gör det mer intressant att erbjuda fler timmar, och för löntagare att ta fler timmar för att de tjänar på det. Det tror jag är viktigt för att fler ska ha ett arbete att gå till, sade Arman Teimouri, arbetsmarknadspolitisk talesperson på en pressträff, uppger TT.

Fler subventionerade anställningar

Fackförbunden LO, TCO och Saco lämnade å sin sida in ett åtgärdsprogram till regeringen för ett par veckor sedan med förslag på åtgärder.

– Vi befinner oss i den mest omfattande krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Att nya grupper redan är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa gör situationen särskilt allvarlig. Därför behövs ett åtgärdsprogram, sade Göran Arrius, ordförande i Saco, i ett pressmeddelande.

Därför presenterade förbunden ett program med 16 punkter som de ser som bra åtgärder för att minska långtidsarbetslösheten. Det handlar bland annat om att öka antalet subventionerade anställningar, bland annat genom att förbättra Arbetsförmedlingens kapacitet att anvisa arbetslösa till arbetsmarknadspolitiska insatser genom ökade resurser. De vill också se en permanentad höjning av den tillfälliga höjningen av taket på 1200 kronor av a-kassans dagpenning.

Fackförbunden presenterade också en rad åtgärdsförslag för att få fler personer i studier. Bland annat vill de öka tillgängligheten till snabbspår för nyanlända som har utbildning eller erfarenhet inom bristyrken. De vill också utreda hur högskolans utbud kan bli mer tillgängligt för omställning och kompetensutveckling.

Vill se etableringsjobb

Förbunden vill också se att deras modell för etableringsjobb kommer till stånd snarast.

– Ju längre du har varit arbetslös, desto svårare blir det att komma tillbaka i jobb. Det är inte bara en katastrof för den arbetslösa, utan även för hela samhället. Etableringsjobben som kombinerar både jobb och utbildning är en del av lösningen, säger Susanna Gideonsson, ordförande i LO, i pressmeddelandet.

Fakta: LO, TCO och Sacos åtgärdsförslag:

Arbetsförmedlingens anvisningskapacitet och förmedlarrollen
1. Öka Arbetsförmedlingens kapacitet att anvisa arbetslösa till arbetsmarknadspolitiska insatser genom ökade resurser.
2. Initiera en vetenskaplig utvärdering av hur automatiseringen har förändrat arbetsförmedlarrollen och andra professioner inom arbetsmarknadspolitiken.
3. Öka tillgången till stöd och insatser från specialistprofessioner inom Arbetsförmedlingen.
Subventionerade anställningar
4. Ge större förutsättningar att på kort tid öka antalet personer som får subventionerad anställning genom ökade anslag och förbättrade förutsättningar för anvisningar.
5. Höj taken för vilka löner som subventioneras fullt ut väsentligt.
6. Säkerställ att alla subventionerade anställningar omfattas av lagen om anställningsskydd.
7. Utred vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka missbruk och överutnyttjande av arbetsmarknadspolitiska insatser av oseriösa arbetsgivare.
8. Förbättra och effektivisera samrådshanteringen mellan Arbetsförmedlingen och fackförbunden inför anvisning till arbetsplatsförlagda insatser.
9. Säkerställ att parternas modell för etableringsjobb kommer till stånd snarast.
Utbildning
10. Öka satsningarna för att uppnå fler anvisningar till studier, både arbetsmarknadsutbildning och reguljära studier inom samtliga utbildningsnivåer. Det kräver både ökade ekonomiska resurser till och skärpt styrning av Arbetsförmedlingen.
11. Utvidga Arbetsförmedlingens anvisningsmöjligheter så att målgruppen som anvisas till reguljär utbildning med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning breddas till att även gälla grupper utanför ramprogrammen. Utbildningsinsatserna bör kunna ges tidigare under arbetslöshetsperioden.
12. Öka tillgängligheten till snabbspår för nyanlända med utbildning eller erfarenhet inom bristyrken.
13. Öka tillgången till kompletterande utbildning inom reguljär utbildning på alla utbildningsnivåer och utred hur högskolans utbud kan bli mer tillgängligt för omställning och kompetensutveckling.
Arbetslöshetsförsäkringen
14. Permanenta den tillfälliga höjningen av taket på 1 200 kronor i dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen.
15. Indexera taket i arbetslöshetsförsäkringen mot pris- eller inkomstbasbeloppet.
16. Ge i uppdrag till IFAU att följa gruppen långtidsarbetslösa samt effektutvärdera det stöd och de insatser som ges.