Zoom

EU-kommissionär vill klassa fossilgas som hållbart – beslut i januari

"Ett koldixidneutralt EU 2050 är inte möjligt utan kärnkraft", säger Thierry Breton, EU-kommissionär med ansvar för den europeiska inre marknaden, till Die Welt.

Beslutet om hur kärnkraft och fossilgas ska klassificeras i EU:s så kallade taxonomi väntades före jul, men dröjer till mitten av januari. Det säger EU-kommissionär Thierry Breton till tyska tidningen Die Welt. Enligt honom bör båda energislagen klassas som hållbara.

Hur miljömässigt hållbar är kärnkraft och fossilgas? Frågorna har rönt stor debatt i EU under året, inför ett beslut om hur energislagen ska klassificeras i den så kallade taxonomin (se faktaruta). För att nå EU:s klimatmål ska investeringar styras om till mer hållbara verksamheter. Då blir det gemensamma klassificeringssystemet ett viktigt verktyg, som kommer att påverka miljardinvesteringar framöver.

Beslutet om kärnkraft och fossilgas har skjutits upp flera gånger under hösten, och slutgiltiga formuleringar har väntats presenteras av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den 22 december.

Men kommissionen behöver ytterligare tid, säger Thierry Breton, fransk EU-kommissionär med ansvar för den europeiska inre marknaden till tyska Die Welt.

I mitten av januari bedömer han att kommissionens slutgiltiga förslag ska läggas fram. Och enligt Breton bör såväl kärnkraft som fossilgas ingå i taxonomins hållbara energikällor.

– Vårt mål är koldioxidneutralitet till år 2050, och för att nå dit måste vi välkomna varje teknisk möjlighet som kan hjälpa oss. Ett koldixidneutralt EU 2050 är inte möjligt utan kärnkraft, säger han till Die Welt.

"Måste vara pragmatiska"

Även fossilgas bör ingå i taxonomin, fortsätter Thierry Breton.

– Gas är definitivt ingen ideal energikälla för att nå koldioxidneutralitet, eftersom den frisätter koldioxid vid förbränning. Men det är ändå bättre än kolkraft. Vi måste vara pragmatiska i vårt val av energimix.

Fossilgas, eller naturgas som det också kallas, ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet jämfört med andra fossila bränslen. Förutom den koldioxid som släpps ut vid förbränning av gasen bidrar den till växthuseffekten genom läckage av metan under utvinningen. Metan har 34 gånger högre klimatpåverkan än koldioxid, beräknar FN:s klimatpanel.

EON:s kraftvärmeverk i Heleneholm producerar el och fjärrvärme från naturgas, eller fossilgas som det också kallas
EON:s kraftvärmeverk i Heleneholm producerar el och fjärrvärme från naturgas, eller fossilgas som det också kallas. Naturgas släpper ut nästan 40 procent mindre koldioxid än kol och 25 procent mindre än olja, men läcker metan vid utvinning. Foto: Johan Nilsson/TT

Såväl kärnkraft som fossilgas kommer att hjälpa oss att nå klimatmålen, resonerar Thierry Breton.

– Därför driver vi inom kommissionen på för att lägga fram en taxonomi där både kärnkraft och fossilgas ingår, säger han till Die Welt.

Men hur formuleringarna kommer att lyda återstår alltså att se. Enligt tidningen Aktuell hållbarhet handlar det om en ”komplicerad kompromiss”.

Syre har tidigare skrivit om att ett av de expertorgan som EU-kommissionen lutar sig mot i sin bedömning av energikällors hållbarhet vill inkludera kärnkraft i den gröna taxonomin.

"Skamligt" att kalla fossilgas hållbar

Sverige har vacklat i frågan. När elva länder i höstas undertecknade ett brev till EU-kommissionen med en uppmaning att klassa kärnkraft som hållbart valde den svenska regeringen att inte underteckna brevet. Men i en interpellationsdebatt i riksdagen 17 december beskrev det socialdemokratiska statsrådet Max Elger regeringens uppfattning som ”entydig”.

– Vi anser att kärnkraften är viktig, och vi anser att den kan inkluderas i taxonomin. Detta är en uppfattning som vi har framfört i Europeiska unionens olika organ en längre tid, sade han då.

När planerna på att klassificera fossilgas som hållbart läckte i våras gav det upphov till stora protester inom miljörörelsen.

– Gas är ett fossilt bränsle – blotta tanken på att klassificera det som miljömässigt hållbart är skamligt, sade Sebastien Godinot från Världsnaturfonden i ett pressmeddelande.

Läs mer: 

Uppgifter: Expertgrupp vill inkludera kärnkraft i den nya gröna taxonomin

Miljögrupper rasar över EU-förslag: ”Det är skamligt”

Vad är taxonomin och varför är den viktig?

Taxonomin är ett EU-gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. Det i sin tur är en förutsättning för att EU:s klimatmål ska kunna nås.
För att en viss verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål:
1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem
Verksamheten ska inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet.

En ekonomisk verksamhet antingen är miljömässigt hållbar eller inte, enligt taxonomin.
Tanken är att taxonomin ska ligga till grund för framtida standarder och märkningar av hållbara finansiella produkter.
Källa: Regeringen.se