Radar · Basinkomst

Liberaler vill att landsmötet röstar för basinkomst och koldioxidavgift

Fyra motioner inför Liberalernas kongress handlar om basinkomst eller ”avgift och utdelning” – ett system som kan påminna om en basinkomst.

Sex liberaler föreslår att partiet ska genomföra försök med basinkomst. Dessutom finns motioner om ”avgift och utdelning” till Liberalernas landsmöte i helgen. Det senare betyder att en koldioxidavgift samlas in och delas ut jämnt fördelat till alla medborgare, liknande en basinkomst eller medborgarlön. Men partistyrelsen vill avslå alla förslagen.

På fredag drar Liberalernas landsmöte i gång och inför det har sex liberaler ställt sig bakom en motion om att partiet bör driva frågan om att genomföra försök med basinkomst i några utvalda kommuner.

”[Basinkomst] är en marknadsekonomisk lösning, där vi låter mottagaren bestämma hur pengarna ska användas. Det handlar om att vi litar på folk” står det i motionen.

De anser att nuvarande trygghetssystem är byråkratiskt och att det är fel att marginalskatten för personer som får försörjningsstöd av socialtjänsten ligger på 100 procent. Det betyder att personer som har försörjningsstöd förlorar lika mycket av sitt ekonomiska bistånd som den lön de skulle dra in om de fick ett extra jobb.

Motionärerna framhåller att Liberalerna i Kanada och i Storbritannien ställer sig positiva till basinkomst, liksom att den liberala ekonomen Milton Friedman förespråkade negativ inkomstskatt – ett basinkomstliknande system, där personer under en viss inkomstnivå får pengar.

Men partistyrelsen håller inte med. ”Socialförsäkringar är just försäkringar mot inkomstbortfall”, skriver de och menar att det är samhällsekonomiskt effektivt att även höginkomsttagare finns i samma system, i stället för att de köper försäkringar vid sidan om.

De lyfter också att grundnivån på sjukpenningen, a-kassan och försörjningsstödet är högre än många andra förslag om basinkomst.

”Och kan [vara högre] eftersom det inte betalas ut till alla. En lika hög basinkomst torde bli svår att finansiera, en lägre skulle å andra sidan vara svår att leva på i ett högkostnadsland som Sverige, och kraven på olika kompletterande stöd skulle kvarstå,” skriver partistyrelsen, som också menar att en basinkomst skulle göra det mindre lönsamt att arbeta.

Så fungerar koldioxidavgiften med utdelning

Förutom basinkomst har medlemmar i Liberalerna lämnat in tre motioner om avgift och utdelning. Det betyder att en koldioxidavgift införs på varor och tjänster som släpper ut mycket växthusgaser. Intäkterna från avgiften fördelas sedan jämnt över befolkningen. Det skulle innebär att de som konsumerar mycket av klimatskadliga varor får betala mer än de som inte gör det, eftersom intäkterna från avgiften delas lika.

”I Kanada har det visat sig att över hälften av hushållen tjänar ekonomiskt på systemet med en ökad disponibel inkomst”, skriver Pia Långström, en av de som motionerat om koldioxidavgiften.

Hon nämner att i den kanadensiska provinsen British Columbia ökade BNP med 17 procent medan utsläppen minskade med 4,7 procent mellan 2007 och 2015.

”Detta är en lösning som värnar om individens frihet, man själv väljer hur man vill prioritera att använda sin utsläppspott,” skriver hon.

Men partistyrelsen avslår även alla förslag med avgift och utdelning. De menar att denna avgift skulle bli lika låg – eller till och med lägre än den koldioxidskatt som redan finns i Sverige. Deras utgångspunkt är att det inte går att sätta ett högre pris på koldioxid än maxpriset för negativa utsläpp.

Men Pia Långström, som har en master i både företagsekonomi och i miljöledning, håller inte med. Dagens koldioxidskatt och EU:s utsläppshandel missar både de klimatpolitiska målen och Parisavtalets mål, skriver hon i ett mejl till Syre.

”Beräkningar med ´korrekt pris´ på utsläpp blir felaktiga eftersom de grundar sig på antaganden som underskattar klimatkrisen. Ett korrekt pris på koldioxid kan inte beräknas, eftersom kostnaden för klimatförändringen är oändlig, vilket skulle innebära ett oändligt högt pris.”

Pia Långström betonar att själva tanken med avgift och utdelning är att koldioxidavgiften höjs i den takt som behövs för att utsläppen ska minska med tio procent årligen, då elimineras utsläppen inom tio år. Men att ha en bestämd avgiftsökning som i Kanada är en bra början, anser hon.

Hon tycker det är fel att partistyrelsen avslår motionerna om avgift och utdelning. Dels för att metoden är beprövad, dels för att klimatkrisen är ett hot mot det liberala samhället, enligt henne.

”Klimatflyktingar är sedan länge en realitet. Sabotaget på Bromma flygplats är bara början och tunga aktörer förespråkar att demokratin ska pausas för klimatet. Det borde vara dånande varningsklockor för alla hållbara, liberala demokratiförespråkare!” skriver Pia Långström.

Läs mer:

Så liknar Kanadas kamp för klimatet en basinkomst

Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna

Han motionerar för basinkomst i Liberalerna