Zoom

Trängselskatt bättre än miljözoner

Bertil Ericson/Scanpix | Hornsgatan fick som första körsträcka i landet dubbdäcksförbud och vid årsskiftet 2020 införs miljözon 2 med krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

Nya miljözoner i Stockholm har kritiserats i kommunens egna utredning  –men vad är alternativet? Enligt flera aktörer kan utsläppsdifferentierad trängselskatt vara en bättre åtgärd för förbättrad luftkvalitet.

– Ekonomiska styrmedel som trängselavgifter är mer flexibla än en miljözon, säger Lena Nerhagen, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Sedan snart ett år pågår en häftig debatt om att utöka stadens miljözoner. I dag omfattas i stort sett hela innerstaden av miljözoner för tunga transporter (miljözon 1), men dessa har föreslagits utökas även till personbilar, miljözon 2. Åtgärden är tänkt att förbättra stadens luftkvalité.

När Alliansen och Miljöpartiet förhandlade om makten i stadshuset 2018 var miljözonerna en spelbricka som trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) lobbade hårt för. Resultatet blev att miljözon 2 ska införas på Hornsgatan den 1 januari 2020.

Kritik mot miljözoner

I december 2018 kom rapporten Effekter av miljözoner i Stockholms stad, skriven av miljöförvaltningen och trafikkontoret, där en slutsats var att målen för miljökvalitetsnormen skulle uppnås till år 2022 även utan nya miljözoner. Med det redan beslutade förbudet mot tunga fordon kommer utsläppen av kväveoxider att halveras och hamna under gällande gränsvärden.

Rapporten fastställde även att ”De samhällsekonomiska kostnaderna […] för en miljözon klass 2 i hela innerstaden är tio gånger högre än nyttorna”.

Resultatet kritiserades av trafikborgarråd Daniel Helldén (MP), något chefen för miljöförvaltningen Gunnar Söderholm kommenterade i SvD:
– Den passar inte. Det är prestige. Man vantolkar våra slutsatser och bemöter oss inte i sak.

Rekommendationen från kommunens rapport var att ytterligare miljözoner inte bör införas då uppoffringarna beräknas bli större än vinsterna. Klimateffekten riskerar att bli negativ, och en bättre åtgärd för luften bedömdes vara utsläppsdifferentierad trängselskatt, där äldre fordon får betala högre trängselskatt än nyare.

– De som har en bil som inte uppfyller kraven och kanske inte har möjlighet att byta bil kan i så fall ta sig in till stan någongång och betala lite extra för det, förklarar Lena Nerhagen, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I rapporten Tänk efter före (2018) av Sara Forsstedt, för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, förespråkas också differentiering av trängselavgifterna för att minska luftföroreningarna.

Ytterligare förbättringar i luftkvaliteten förväntas ske över tid i takt med att äldre fordon, oavsett om de drivs med bensin eller diesel, ersätts med nya fordon, enligt rapporten.

"Absolut inte avgjort"

Hornsgatan i Stockholm, som ofta exemplifieras som den mest luftförorenade gatan i Sverige, överskred gränsvärdet under 16 dygn under 2017 enligt den svenska miljökvalitetsnormen – EU:s gränsvärde överskreds däremot inte.

Beslut om utökade miljözoner för Hornsgatan finns alltså redan, men trafikborgarrådet vill även att till exempel Sveavägen och S:t Eriksgatan ska omfattas, enligt SvD. Men det är allianskollegorna i Moderaterna kritiska till. M-gruppledaren Ulla Hamilton, ledamot i trafiknämnden, säger till tidningen att en process pågår i frågan:
– Det är absolut inte avgjort än.

Miljözoner

Kommuner kan i dag stänga ute vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från  särskilt miljökänsliga områden inom städer genom att införa miljözoner.
Miljözon klass 1 (dagens miljözoner för tunga fordon)
Grundregeln är att ett fordon får köra i en miljözon i sex år från första registrering i Sverige, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att
• fordon som uppfyller avgaskrav bättre än Euro II (från 1 september 2013, bättre än Euro III) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat
• fordon som klarar utsläppsklass Euro IV får köra i miljözoner till och med utgången av 2016
• fordon som uppfyller utsläppsklass Euro V får köra i en miljözon till och med utgången av 2020.
• fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras obegränsat i denna miljözon.
Miljözon klass 1 för tunga fordon finns i dag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå.
Miljözon klass 2
I miljözon klass 2 ställs krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att få köra i miljözon klass 2 måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor tillhöra utsläppsklass Euro V eller Euro VI. Från och med den 1 juli 2022 skärps kraven för bilar med dieselmotor. Från den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro VI för att få köra i miljözon klass 2.
Miljözon klass 3
I miljözon klass 3 ställs får endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon köra, lätta som tunga fordon med tillägget att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro VI. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI. I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål.
Källa: Tranportstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV