Radar · Inrikes

”Undantag från sjukskrivningsregler ökar chansen till arbete”

”Långtidssjukskrivna får större möjlighet att återgå till sitt ordinarie arbete i samma omfattning om deras arbetsförmåga bedöms med det nya undantaget som infördes 2021. Men Försäkringskassan använder undantaget onödigt ofta, visa Riksrevisionens granskning”, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

– Undantaget har blivit huvudregel, vilket inte var tanken. Försäkringskassan bör ge sina handläggare bättre verktyg för att kunna tillämpa undantaget där det ger bäst förutsättningar för återgång i ordinarie arbete, säger riksrevisor Helena Lindberg, i en kommentar.

2021 ändrades reglerna för att ge fler långtidssjukskrivna möjligheten att återgå till sitt ordinarie arbete genom att kraven sänktes för att få ta del av det undantag som innebär att personens arbetsförmåga prövas mot det ordinarie arbetet i stället för mot arbetsmarknaden i stort efter 180 dagars sjukskrivning.

Riksrevisionen skriver att granskningen ”visar också att Försäkringskassan brister i sitt samordningsuppdrag. Endast i hälften av de granskade ärendena har Försäkringskassan haft kontakt med arbetsgivarna, och den plan för återgång i arbete som arbetsgivarna ska upprätta anges dessutom sällan som grund för beslut”

– För att de försäkrade ska ha reella möjligheter att återgå i det egna arbetet bör Försäkringskassan tidigt uppmärksamma eventuella behov av rehabilitering. Här behöver myndigheten förbättra sin styrning, säger Nina Granqvist, projektledare för granskningen.

På Riksrevisionens webbplats finns rapporten:

Undantaget som blev regel – Försäkringskassans användning av övervägande skäl vid 180 dagars sjukskrivning (RiR 2024:14)

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer

Till regeringen

• Se över utformningen av 27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken av övervägande skäl i syfte att öka likformigheten och träffsäkerheten i tillämpningen.

Till Försäkringskassan

• Utveckla beslutsstöd i syfte att stärka handläggare i tjänstemannarollen vad gäller krav på likabehandling i prövningen av rätten till sjukpenning.

• Säkerställ att uppföljningar och utvärderingar används för att utveckla kvaliteten i handläggningen.

• Ta i större utsträckning kontakt med arbetsgivare avseende information om plan för återgång i arbete i ärenden där övervägande skäl tillämpas.

Riksrevisionen.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV