Radar · Miljö

Riksrevisionen granskar sjöfartens utsläpp i havet

Sjöfarten bidrar till en rad utsläpp till havsmiljön.

Gör staten tillräckligt för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet? Det ska Riksrevisionen nu utreda. 

Miljön i Östersjön och Västerhavet har länge varit hårt påverkad av en rad miljöfaktorer och miljömålen nås inte. Sjöfarten är en av de faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen och för att den inte ska fortsätta åt fel håll så behövs omfattande åtgärder, enligt Riksrevisionen. 

Därför startar de nu en granskning, efter att ha fått indikationer på att statens insatser brister när det gäller hamnarnas mottagningskapacitet för tvättvatten och andra skadliga ämnen liksom när det gäller att upptäcka och utreda utsläpp av skadliga ämnen i havet.

– Sjöfartens utsläpp i havet har uppmärksammats alltmer på senare tid. Nu vill vi ta reda på vad staten faktiskt gör på området – och om det kan göras mer effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande

Några av de faktorer som påverkar vattenmiljön är fartygens utsläpp av tvättvatten från rening av avgasrök (så kallat skrubbervatten), utsläpp av lastrester och tvättvatten från rengöring av lasttankar. Detta är problem som förväntas öka, då fartygstrafiken bedöms fortsätta att öka i framtiden. 

Förutom regeringen kommer även Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen att granskas i utredningen. Resultatet planeras publiceras i september.