Radar · Miljö

Dom: Försvaret ska ersätta Uppsala vatten för PFAS-föroreningar

Fyrisån i Uppsala var ett av de områden där höga halter av PFAS uppmättes.

Försvarsmakten ska betala skadestånd till Uppsala vatten för de kostnader som uppstått efter att PFAS-ämnen läckt ut från deras verksamhet på en flygplats i kommunen och förorenat mark och grundvatten. Det meddelade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt idag.

I domen konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att Uppsala vatten genom utredningar och provtagningar kunnat visa på att det är Försvarsmaktens aktiviteter med brandskum på Ärna flygplats som har förorenat vattnet i Uppsala med PFAS-ämnen. 

Domstolen dömer därför att Försvarsmakten ska betala för de kostnader som Uppsala vatten redan har haft för att rena vattnet från PFAS-ämnen, men inte för framtida kostnader. 

Hittills har reningen kostat drygt 37 miljoner kronor, och Försvarsmakten ska enligt domen betala denna summa plus ränta. 

Domen upphäver den dom som kom i Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt i oktober 2021 och som dömde till fördel för Försvarsmakten. Den domen menade på att det förmodade utsläppet från militärflygplatsen ”kan anses vara försumbart som skadeorsak”.

Det menar däremot inte Mark- och miljööverdomstolen. I domen skriver de att ”Uppsala Vatten har gjort det övervägande sannolikt att den störning som Försvarsmakten ansvarar för i form av PFAS-förorening i mark och grundvatten vid Ärna har orsakat minst 90 ng/l PFAS i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården. Störningen har utgjort en tillräcklig betingelse för skadan” och tillägger att Försvarsmakten därmed är ansvarig för skadan. 

Uppsala vatten skriver på sin hemsida att deras främsta mål med domstolsprocessen inte är den ekonomiska kompensationen – ”utan i första hand att skapa incitament för Försvarsmakten att vidta nödvändiga saneringsåtgärder för sin förorening av vårt gemensamma vatten”.

De skriver vidare att  ”(s)å länge Försvarsmakten inte sanerar sitt område på Ärna flygplats kommer läckagen av PFAS till grundvattnet att fortsätta i samma utsträckning som i dag – och Uppsala Vatten räknar i så fall med en fortsatt årlig kostnad på 4 miljoner kronor för reningen.”

Det var år 2012 som PFAS-föroreningana började saneras i Uppsala, strax efter att de upptäckts. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV