Zoom

Efter kritik om tumlare – regeringen vill utöka fiskeförbud

Tumlare vid vattenytan

Efter ett hot om att ställas inför EU-domstolen vill regeringen nu utöka ett fiskeförbud i fyra Natura 2000-områden i Kattegatt. Det är för att skydda den hotade tumlaren — Sveriges enda val.

Det är illa ställt med tumlaren i både Östersjön och Kattegatt. Bifångster i nätfisket utgör det största hotet, då valarna riskerar att fastna och drunkna. Som Syre rapporterat tidigare dödas över 900 Bälthavstumlare som lever i Kattegatt och delar av Östersjön i fiskenät varje år.

Men inte fler än 24 får dödas för att beståndet ska kunna återhämta sig. Dess kusin, Östersjötumlaren, är läget än värre för – endast runt 500 individer finns kvar.

Samtidigt brister Sveriges arbete med att skydda tumlaren, så pass mycket att EU-kommissionen i februari hotade att dra regeringen inför EU-domstolen om bristerna inte åtgärdas, vilket Sveriges radio var först att rapportera om.

Syre kan nu berätta om regeringens svar på kritiken.

Det började redan i juli 2020 när EU-kommissionen påbörjade ett så kallat överträdelseärende mot Sverige, då man ansåg att konungariket underlåtit att införa EU:s art- och habitatdirektiv från 1992 korrekt — samt underlåtit att förhindra störningar av tumlare i de Natura 2000-områden som utsetts för att skydda dem.

Två år senare införde Sverige fiskeförbud i fyra Natura 2000-områden i Kattegatt. Men i områdena fanns också zoner (runt hälften av det sammanlagda området) där garnfiske fortsatt skulle vara tillåtet, om än villkorat med att fartygen skulle delta i ett nationellt bifångstprojekt för att få in mer data kring hur många tumlare som dödas.

– Vi har väldigt låg kunskap om man får bifångst, det är bara vad fiskarna berättat själva, så vi behövde ha data för att veta – tog vi rätt åtgärder? säger Lena Tingström, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Projekt med bifångst skrotas

Men det föll inte i god jord hos EU-kommissionen, som i sitt brev där man i februari i år hotar med att dra Sverige inför EU-domstolen, kritiserar regeringen för att genom bifångstprojektet inte agera förebyggande mot ”betydande försämring” – så som art- och habitatdirektivet kräver.

”Detta innebär att åtgärder ska vidtas för att ´förhindra´ försämring eller betydande störning, snarare än att endast vara reaktiva – eller ännu värre, icke-reaktiva – när försämring eller betydande störning äger rum”, skriver EU-kommissionen, i brevet som Syre tagit del av.

I regeringens svar på EU-kommissionens brev står det att regeringen tagit fram ett förslag om att utöka förbudet mot garnfiske, till att nu täcka hela området, vilket EU-kommissionen, Tyskland och Danmark tagit del av. Det av EU-kommissionen kritiserade bifångstprojektet skrotas i så fall. Lena Tingström säger att det de facto inte varit tillåtet att fiska med nät eller garnfiske i området, då det aldrig var någon fiskare som anmälde sig till bifångstprojektet, sedan de nya reglerna infördes i juli 2022.

– Det har generellt varit svårt att få fisket att delta i sådana här försök med kamerabevakning, säger hon.

”En glad nyhet”

Regeringen skriver också i sitt svar till EU-kommissionen att regeringen i mitten av mars tog beslut om flera förtydliganden om förordningsbestämmelser om Natura 2000. Något som Niki Westberg, pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, berättade om i samband med ändringarna i ett inlägg på X.

”En glad nyhet i veckan: Regeringen har bland annat beslutat att ändra skyddet för Natura 2000 för att rädda tumlaren som är akut hotad i Östersjön”, skrev hon då.

Men av remissen som regeringen skickade ut bara några veckor tidigare framgår det att Klimat- och näringslivsdepartementet bedömde att ändringarna inte skulle innebära några konsekvenser, utan endast ett ”förtydligande av gällande rätt”.

Minskat nätfiske

Kommissionen anser också att Sverige inte gjort tillräckligt för Östersjötumlaren. Bland annat lyfter kommissionen att det skulle räcka med att endast en individ dödas för att det ytterligare skulle öka risken för att populationen utrotas – och att allt fiske som ger anledning till oro bör upphöra, enligt Internationella havsforskningsrådet Ices.

”Ices konstaterade i sitt råd att skyddsåtgärder, med tanke på småvalarnas livshistoria, endast kan vara effektiva om de tillämpas kontinuerligt under en lång period,” skriver kommissionen.

En inte obetydlig risk

Men regeringen skriver i sitt svar att bifångsten numera ligger under tröskelvärdet och hänvisar i sin tur till en analys av Havs- och vattenmyndigheten, vilket tillskrivs minskat nätfiske de senaste två decennierna. Samtidigt skriver regeringen att man delar kommissionens uppfattning om att de förebyggande åtgärderna ska förbättras på grund av den osäkerhet som föreligger – och att det pågår ett arbete inom regeringskansliet med ett förslag till rekommendation av åtgärder för alla medlemstater runt Egentliga Östersjön.

”Avsikten är att åtgärderna ska gälla i populationens utbredningsområde och innefatta begränsningar av fisket med sådan typer av passiva nätredskap, till exempel grovmaskiga som medför en inte obetydlig risk för tumlarbifångst.”

I en avslutande kommentar skriver regeringen att man ”tar de krav och skyldigheter som uppställs i art- och habitatdirektivet avseende skyddet av tumlare i vatten som omfattas av svensk jurisdiktion på största allvar och ser allvarligt på att Sverige inte fullt ut fullföljt sina åtaganden enligt direktivet”.

Frågan om att utöka förbudet mot garn och nätfiske i de fyra Natura 2000 områdena i Kattegatt, ligger nu på EU-kommissionens bord.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV