Radar · Miljö

Avverkningar utan tillsyn – nu polisanmäls skogsindustri

Avverkad skog vid Kårby, Törnsfall.

Skogsstyrelsens minskade resurser innebär att färre avverkningsanmälningar utreds, samtidigt som mängden ärenden kopplade till artskyddet ökar. Skogsgruppen i Tjust begärde tillsyn av flera avverkningar som Södra skogsägarna gjorde, utan resultat. Nu har man polisanmält skogsindustrikoncernen Södra.

Skogsgruppen i Tjust gick härom veckan ut och kritiserade både Södra skogsägarna och Skogsstyrelsen för ett antal avverkningar som enligt gruppen bryter mot artskyddsförordningen, skogsvårdslagen, miljöbalken och EU:s timmerförordning. En vecka senare valde gruppen att polisanmäla Södra avseende sex avverkningar i Västerviks kommun i Kalmar län. Ytterligare ett antal är dokumenterade och kommer att polisanmälas, skriver organisationen på sin hemsida.

Bland de arter som ideella inventerare påträffat på Södras hyggen finns orkidén knärot, som är rödlistad som sårbar och fridlyst enligt artskyddsförordningen, och lunglav och vedsvampen ullticka, som är rödlistade som nära hotade. Man har också observerat fridlysta och rödlistade fåglar, bland annat järpe, spillkråka, mindre hackspett och talltita. Skogsgruppen har i flera fall begärt att Skogsstyrelsen upprättar ett tillsynsärende, utan att få gehör.

– Skogsstyrelsen verkar ha havererat helt och gör ingenting trots inskickad info och begäran. Det borde vara tillsynsmyndighetens plikt att förhindra lagbrott. Detta är inte något enstaka ”misstag” av Södra, utan verkar vara ett systematiskt och upprepat mönster att bryta mot gällande lagstiftning, kommenterar Skogsgruppen i Tjust i ett pressmeddelande från Skydda skogen.

Välkomnar granskning

Therese Nilsson, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kalmar, säger att de har tagit del av kritiken.

– Det är klart att det är markägarens ansvar att följa lagen, och att ha den kunskap som krävs för att följa artskyddsförordningen. Och vi som tillsynsmyndighet har fått i uppdrag att göra tillsyn enligt de här lagarna i förhållande till de resurser vi fått. Vi har äskat medel för att klara av det, men vi har minskade medel just nu, och det gör att vi behöver prioritera lite snävare urval bland de avverkningsanmälningar som kommer in till oss.

Södra skogsägarna skriver i ett mejl till Syre att man välkomnar en granskning i de fall en avverkning anses bryta mot regelverk eller certifieringskrav, och att det nu är upp till myndigheterna att utreda de åtgärder som anmälts.

Bolaget kommenterar vidare att ”generellt utgår Södra i hanteringen av fridlysta arter från gällande praxis och myndigheternas tolkning av reglerna för artskydd”, och att verksamheten är dubbelcertifierad enligt skogsbruksstandarderna FSC och PEFC.

”Flera av de ärenden som nämns har granskats och kommer att granskas för att säkerställa att ärendena har hanterats korrekt enligt standardkraven”, skriver Södra via sin kommunikationsavdelning.

Ökat antal ärenden

Alla avverkningsanmälningar som kommer in till Skogsstyrelsen granskas automatiskt när de kommer in, och om det i det inskickade underlaget tillförs information i ärendet som man inte hade sedan tidigare, till exempel om naturvärden eller artskyddarter, så tas den informationen in i respektive ärende, förklarar Therese Nilsson. Detta kan tillsammans med tidigare information ligga till grund för om ärendet utreds vidare. Men det är inte alla ärenden som går vidare till handläggning och utredning, och den som gjort anmälan behöver inte vänta på beslut för att börja avverka.

– Men verksamhetsutövaren är skyldig att följa lagen oavsett om de fått beslut från oss eller inte. Vi har signalerat att resurserna påverkar vilka ärenden som kan handläggas och utredas fullt ut, säger Therese Nilsson.

Ideella inventerare hittade lunglav, en nära hotad art, på tre ekar i kanten av ett Södras hyggen i Småland
Ideella inventerare hittade lunglav, en nära hotad art, på tre ekar i kanten av ett Södras hyggen i Småland. Foto: Privat

Mängden avverkningsärenden där Skogsstyrelsen behöver utreda och fatta beslut kopplat till artskyddet har ökat kraftigt under det senaste året, och enligt ett pressmeddelande från myndigheten den 14 mars i år så strävar man efter att minska antalet ärenden som kräver handläggning.

– Det här är en direkt följd av rättsutvecklingen där vi behöver utreda och fatta beslut i ärenden på ett sätt och i en omfattning vi aldrig tidigare sett. Samtidigt har vi fått minskade resurser till tillsynen och därför måste vi agera för att skapa en rimlig arbetssituation. En åtgärd innebär därför att färre avverkningsärenden granskas manuellt, sa Thomas Mårtensson, chef för tillsynsenheten, i pressmeddelandet.

Artikeln har uppdaterats, i en tidigare version uppgavs att Skydda skogen stod bakom polisanmälningar, men det är alltså Skogsgruppen i Tjust. 

Läs mer: 

Oenighet om naturvärden efter avverkning

Ökad risk för att Sveriges sista gammelskogar avverkas

Naturskogen Fallebo avverkad