Glöd · Debatt

Ekeroth med järnrören ligger bakom angiverilagen

Kent Ekeroth (SD) under en rättegång där han stod åtalad för slagsmål i en krogkö 2017.

Utifrån regeringens pressträff om ”effektiviserad återvändarverksamhet” funderar Petra Flaum över vad som egentligen ligger bakom förslagen. Det visar sig att de kommer från två motioner från 2011 och 2012 av Kent Ekeroth (SD). Debattartikeln publiceras i två delar varav det här är den första.

DEBATT. 230831 höll M, SD, KD och L en pressträff för att informera om att de går vidare med Utredning om tilläggsdirektiv för stärkt återvändarverksamhet. Den så kallade angiverilagen. De fyra partierna har tagit fram förslag på verktyg som ska effektivisera inre utlänningskontroller.

En utredare ska se över om dessa verktyg kan bidra till att hitta individer/familjer som befinner sig illegalt i Sverige för att därefter skicka ut dem från landet. Under pressträffen stod de fyra partierna bakom varsin pulpet utan namnskyltar. Dock hade pulpeterna varsin skylt där det stod ”Regeringen”. Fyra regeringspartier i Sverige? Söker på regeringens hemsida och finner denna koncisa mening: ”Sverige styrs av en regering bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna”. Det var säkert bara någon som råkade kasta in en extra regeringsskylt till pressträffen.

Fastnar för ordet styrs. Finner ännu en koncis mening på Regeringens hemsida: ”Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle.” Regeringen har tveklöst en oerhörd makt. I en rättsstat åtföljs makt av möjlighet till insyn och ansvarsutkrävande. Söker vidare på ordet regeringsansvar och hittar fram till vår grundlag Regeringsformen. Under rubriken ”Statsskickets grunder” står:Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” Skrollar för att försäkra mig om att essensen av vårt demokratiska system är intakt. Jodå: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Vår parlamentariska statsapparat bygger fortfarande på en tydlig modell för makt, ansvar, insyn och arbetsfördelning. Tack.

Pressträffen. Fyra partier. Fyra regeringsskyltar. Fyra till synes likvärdiga partier. Ett paradigmskifte inom svensk migrationspolitik. Migrationsminister Malmer Stenergard förklarar att den nya migrationspolitiken är ”ansvarsfull, ordnad och rättssäker”. Hon poängterar även att den nya migrationspolitiken ska harmonisera med internationella regler och konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Som exempel nämner hon Europakonventionen och Barnkonventionen. Jag hajar till och spolar tillbaka. Inte med ett ord nämner hon att Barnkonventionen är en svensk lag sedan 2020. Ahh, inget att tjafsa om, talskrivaren har väl missat det. För visst har de full koll på att de är juridiskt bundna till samtliga artiklar i Barnkonventionen/svensk lag, och då även artikel 3:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Funderar på migrationsministerns normativa uttryck ansvarsfull, ordnad och rättssäker. Vilka verktyg har utredaren att förhålla sig till för att effektivisera det som de fyra partierna om vartannat kallar den inre utlänningskontrollen/öka kontrollen av utlänningar/öka kontrollen över utlänningar/kontrollera utlänningar?

Ett förslag är att myndigheter ska få befogenhet att genomföra selektiva kontroller av individer. De säger dock ingenting om på vilka grunder. Jag söker och hittar lagrådsremissen Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden (230216):

”Regeringen anser att det som bör övervägas är om inre utlänningskontroller i gränsnära områden i en större utsträckning än i dag ska få utföras som s.k. selektiva kontroller, dvs. kontroller där den som ska kontrolleras väljs ut utifrån t.ex. riskprofiler eller den enskilde tjänstemannens kunskap och erfarenhet.”

Jag har aldrig stött på subjektiva bedömningar som basis för rättssäkerhet, men det är säkert bara något jag råkat missa. Myndigheter föreslås även få befogenhet att använda sig av fingeravtryck, biometrisk teknik för ansiktsigenkänning och dna-teknik. Åldersgränsen för att ta fingeravtryck är i dag 14 år. Utredaren ska se över om den kan sänkas.

Barn. Går tillbaka till lagrådsremissen för att se vad som står om barn. Får 42 träffar. Under rubriken ”En befogenhet att kroppsvisitera samt göra husrannsakan i transportmedel för att söka efter identitetshandlingar” står:

”Även med beaktande av det integritetsintrång som åtgärderna innebär för barnet och den restriktivitet som bör gälla för användning av tvångsmedel mot barn, anser regeringen därför vid en intresseavvägning att barn inte bör undantas från de nu föreslagna bestämmelserna.”

Kan de faktiskt missat att Barnkonventionen är en svensk lag? För de kan väl inte med berått mod tillintetgöra själva fundamentet för Barnkonventionen/svensk lag, genom att hävda att de kommer att strunta i barnets bästa vid eventuella intressekonflikter?

Lyssnar vidare på presskonferensen. Förlängd eller avskaffad preskriptionstid för utvisningsbeslut. Förlängd tid vid återreseförbud. Migrationsministern berättar om vikten av att få till ett utökat informationsutbyte. Det vill säga att anställda inom offentliga, privata och sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, myndigheter ska kunna tvingas att ange illegala individer/familjer. Söker på ”angiverilagen”. En storm av kritik. Yrkesgrupp efter yrkesgrupp protesterar. Lärare påtalar att angiveri strider mot såväl deras uppdrag enligt skollagen och Barnkonventionen/svensk lag.

Funderar på hur de kom fram att just de här ”verktygen” är de bästa för ett ansvarsfullt, ordnat och rättssäkert paradigmskifte inom vår nya migrationspolitik. För att förstå får vi gå tillbaka i tiden till något som Sydsvenskan uppmärksammade 230901. 2010 blev Kent Ekeroth (SD) känd för den så kallade järnrörsskandalen. 2011 skriver Ekeroth med en partikamrat en motion, 2011/12:Ju390, som heter Utvisa kriminella utlänningar. Texten är förkortad. Samtliga meningar börjar med ”Riksdagen tillkännager”:

… att man ”inte ska ta hänsyn till utlänningars levnadsomständigheter eller hur länge de har vistats i Sverige”.

… att ”utvisning ska vara obligatorisk och på livstid i de fall där en utlänning dömts för brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid, sexualbrott, narkotikabrott, stöld, rån och andra brott som t.ex. mord, dråp, våldtäkt, rån, misshandel”.

… att man ska ”upprätta avtal med andra länder för att möjliggöra att en utlänning som är dömd till fängelsestraff följt av utvisning kan avtjäna sitt straff i ett annat land”.

… att man ska ”upprätta en databas där utvisningsdömdas foto, fingeravtryck och dna-prov lagras”.

… att ”foto, fingeravtryck och dna-prov tas och lagras i minst 80 år. Alla immigranter som på något sätt söker uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige ska kontrolleras mot detta register”.

Då vet vi. Det är Kent Ekeroth (SD) som står bakom större delen av de ”verktyg” som nu ska effektivisera arbetet med ”inre utlänningskontroller”. Funderar vidare på det essentiella narrativet som ligger till grund för ett ansvarsfullt, ordnat och rättssäkert paradigmskifte.

Del 2 av Petra Flaums debattartikel publiceras den 21 september.

Ingressen är korrigerad den 20 september 2023.