Radar · Migration

Asylrättsjurist om slopad utredning: ”Bekymmersamt för rättssäkerheten”

Magnetröntgenbild av knäled.

Den nya regeringen har lagt ned granskningen av den kritiserade metoden för åldersbedömningar som görs av Rättsmedicinalverket. 
– Det är väldigt beklagligt, det är en fråga om rättssäkerhet i asylprocessen för barn, säger Anna-Pia Beier, jurist på Asylrättscentrum.

När Rättsmedicinalverket (RMV) 2017 började göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden var det med en metod som går ut på att studera utvecklingsstadiet i knäleden. Metoden fick omfattande kritik, bland annat i en artikelserie i SVD; Experter menade att upp till en tredjedel av ensamkommande kan ha blivit felaktigt bedömda som äldre än 18. Detta ledde till att regeringen 2019 tillsatte en oberoende granskning. Den inleddes i juni 2020 och slutredovisning skulle senast den 31 maj 2024. En första delrapport 2021 visade att det vetenskapliga underlaget för metoden var otillräckligt, och också hur felmarginaler redovisades. Men före jul lade den nya regeringen ned utredningen, något som först uppmärksammades av Altinget.

– Det är ju väldigt beklagligt just med tanke på att det var så välkommet. Dels att den oberoende granskningen äntligen blev av, det är en fråga om rättssäkerhet i asylprocessen för barn, och med den omfattande kritik som har framförts. Om det är så att medicinska metoder ska användas måste de ändå uppfylla rimliga krav på rättssäkerhet. Man kan väl konstatera att det som fram kom i det första delbetänkandet var att det fanns stora brister i rättssäkerhet i de metoder som RMV använde och hade tagit fram. Och att deras metod var unik i europeiskt perspektiv, säger Anna-Pia Beier, jurist på Asylrättscentrum.

Kränker barns rättigheter

Under kritikstormen kallades metoden för en rättsskandal, och Anna-Pia Beier ser det som speciellt anmärkningsvärt att man riskerar att tumma på barns rättigheter.

– Den yttersta konsekvensen när man använder osäkra metoder i kombination med otydlighet i felmarginaler, samtidigt som det finns brister i bevisvärdering hos Migrationsverket och hos domstolen, är att barn bedöms vara vuxna och då inte får det stöd – eller det skydd – de har rätt till.

Frågan om ålder har stor betydelse och kan innebära skillnaden mellan avslag på asylansökan och ett uppehållstillstånd, och de medicinska åldersbestämningarna har vägt tungt hos Migrationsverket och domstolarna menar Anna-Pia Beier.

– Det är ett stort problem att metoden presenterats som mer rättssäker än den varit, och att utlåtandena tillmätts väldigt stor tyngd i förhållande till annan bevisning. Ett utlåtande måste redovisa de felmarginaler som finns. För att värna om rättssäkerheten måste handläggare på Migrationsverket ha möjlighet att tillmäta utlåtandet ett korrekt bevisvärde vid den sammanvägda bedömningen. Det medicinska utlåtandet är endast en del i det sammantagna underlaget som ska ligga till grund för bedömningen. För att säkerställa en rättssäker asylprocess för barn måste de vägledande principerna för en bedömning av ålder vara barnets bästa och bevislättnadsregeln.

På onsdagskvällen fick Ekot en skriftlig kommentar av justitieminister Gunnar Strömmer:

”Utredningen tillsattes av den tidigare regeringen. Den nya regeringen har gjort en annan bedömning, vilket är att regeringen ska inte styra myndigheters forskning och metodutveckling. Därför lade vi ner utredningen före jul”, skrev Strömmer.

Rimmar illa med Tidöavtalet

Enligt Anna-Pia Beier handlar det inte så mycket om att styra forskning, utan om att se till att forskning genomförs för att få fram rättssäker metod.

– I och med att dåvarande regering gav en myndighet uppdraget att ta fram en metod, där det betonades att myndigheten skulle beakta krav på vetenskaplighet, rättssäkerhet och barns rättigheter, och när det sedan uppdagats att det finns brister rörande valet av metod är det väl rimligt att det görs en uppföljande och oberoende granskning. Inte minst för att vi ska kunna leva upp till våra åtaganden att säkerställa barns rättigheter vilket följer av barnkonventionen och EU-rätten. I det avseendet är det regeringen som har det yttersta ansvaret.

Dessutom tycker Anna-Pia Beier att det rimmar illa med det faktum att det i Tidöavtalet framgår att man vill göra en översyn av asylprocessen just för att stärka rättssäkerheten.

Läs mer: 

Kritiserad åldersbedömning blir inte utredd

Ny kritik mot medicinska åldersbedömningar

Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV