Radar · Arbetskritik

Låg sjukfrånvaro i Sverige i en internationell jämförelse

”I dag ligger Sverige på en betydligt mer genom­snittlig och stabil nivå när det gäller sjuk­frånvaro än tidigare”, säger Jon Dutrieux, områdes­chef och analytiker på Försäkrings­kassan.

I en internationell jämförelse är sjukfrånvaron låg i Sverige – det visar en ny analys från Försäkrings­kassan som jämfört sjuk­frånvaron och sjuk­försäkrings­systemen i ett antal europeiska länder.

I en europeisk jämförelse är sjukfrånvaron låg i Sverige enligt Försäkrings­kassan (FK), som i en analys, Den svenska sjukfrånvaron i ett europeiskt perspektiv, 1995–2022, jämfört Sverige med andra europeiska länder. Analysens slutsatser är att både hög sysselsättnings­grad, relativt sett starka trygghets­system och därtill en historiskt sett låg och stabil sjuk­frånvaro har betydelse.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att det faktum att vi lyckats förena de olika målen i högre ut­sträckning än andra länder inte betyder att utfallet är att lik­ställa med att målen är upp­fyllda. Det väcker också frågor om vilka mekanis­mer som minskat den svenska sjuk­frånvaron under de senaste decennierna och det är någonting som vi hoppas kunna titta vidare på framöver, kommenterar Jon Dutrieux, områdes­chef och analytiker på Försäkrings­kassan på FK:s hemsida.

Grafik: FK
Grafik: FK

I analysen har FK jämfört Sveriges sjukförsäkringssystem med åtta västeuropeiska länder: Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.

Där Nederländernas sjukfrånvaron visar en liknande utveckling som Sveriges, har sjukfrånvaron stigit Tyskland och Frankrikes under två decennier och ligger under senare år bland de länder med högst sjukfrånvaro, tillsammans med Norge.

En möjlig förklaring, enligt FK, är att både Sverige och Nederländerna gjort stora förändringar inom sjukförsäkringen.

Grafik: FK
Grafik: FK

Kvinnors sjukfrånvaro högre

Analysen visar att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män i samtliga jämförda länder, men skillnaderna är störst i Sverige – 3,3 procent jämfört mäns 2 procent.

En möjlig förklaring till de större könsskillnaderna i Sverige är, skriver FK, är att ”en relativt hög andel av kvinnor i Sverige arbetar heltid jämfört med andra länder samtidigt som de fortsatt tar ett större ansvar för barn och familj”.

Sjukfrånvaro påverkas även av ålder och i samtliga undersökta länder visas ett likande mönster – sjukfrånvaron stiger i högre åldersgrupper.

Sjuknärvaron inte undersökt

FK har däremot inte undersökt sjuknärvaro, vilket Syre tidigare har skrivit om.  År 2020 kom Arbetsmiljöverket med rapport som visade att 70 procent av alla som jobbar någon gång det senaste året gått till jobbet fast de har känt sig sjuka.

Rapporten visade bland annat att kvinnor arbetar oftare sjuka än män. Drygt 20 procent av kvinnorna och drygt 15 procent av männen hade gjort det minst fyra gånger det senaste året.

Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle sa i samband med rapporten, i tidningen Prevent, att det kan få negativa konsekvenser på lång sikt om man går till jobbet när man är sjuk.

– Redan vid en sjuknärvaro på två, tre gånger eller mer under ett år så ökar risken för framtida sjuk-aktivitetsersättning. För de som var sjuknärvarande fyra gånger eller mer ökade risken ännu mer jämfört med de som inte hade någon sjuknärvaro.

Läs mer:
• Sjuknärvaro fortfarande 70 procent
• Vem betalar priset för ”sjuknärvaro”?