Zoom

Sverige fick gehör om kalavverkning: ”En farlig väg att gå”

”Det är en farlig väg som skogsindustrin driver riksdag och regering till genom att behålla skogsbruksmetoder som är kraftigt ifrågasatta,” säger Per bolund (MP).

Tugga för tugga bidrar EU:s medborgare till skogsskövling och utarmning av världens skogar. Med ett nytt lagförslag vill EU-kommissionen stoppa miljöförstöringen – bland annat genom att ”minimera stora kalavverkningar”. Men det är en skrivning som Europeiska rådet nu vill se ändrad, efter starka påtryckningar från Sverige. En farlig väg att gå, menar Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet.

EU vill stoppa den skogsskövling och utarmning av skogar som vi orsakar genom vår konsumtion. Men det lagförslag som EU-kommissionen la i november har fått kraftig kritik från svenskt håll.

– Vi har ett nationellt ansvar att säkerställa att vi inte avskogar våra egna skogar – något vi har skött i över hundra år – och då måste vi också ge andra länder förtroendet att sköta det, sa riksdagsledamoten Isak From (S) i EU-nämnden i samband med att riksdagen tog beslut om att skicka in en formell protest mot förslaget i mars.

Läs mer: Regnskogen ska räddas men Sverige sätter hälarna i marken

Men till ingen nytta – endast Tjeckien gjorde som Sverige. Som Syre berättat har Sverige också velat bromsa förhandlingarna inom Europeiska rådet som pågått under vår och sommar. Det samtidigt som ordförandelandet Frankrike velat skynda på och varit angelägna om att nå en gemensam kompromiss till miljörådsmötet som ägde rum under tisdagen. När miljöministrarna träffades i Bryssel visade det sig att Frankrike lyckats med sin målsättning. En gemensam riktlinje kunde antas, inför de kommande förhandlingarna med EU-parlamentet och EU-kommissionen.

När klimat- och miljöminister Annika Strandhäll tog till orda under mötet var hon ändå påtagligt nöjd med den kompromiss som låg på bordet.

– Lagstiftningen kommer att få följder för producenter över hela världen, från boreala skogar till tropiska och subtropiska, givet den diversitet av skogsekosystem som finns världen över välkomnar jag att den inte inkluderar specifika instruktioner för hållbart skogsbruk, då metoderna skiljer sig världen över, är det avgörande att ta regionala och nationella omständigheter i beaktande, sa hon.

Nya handlingar som Syre tagit del av inför mötet understryker också att Sverige fått igenom flera, för regeringen, viktiga delar.

”Sett till utgångsläget har Sverige fått stort genomslag för sina prioriterade frågor. Redan nu kan konstateras att den problematiska definitionen av hållbara avverkningsmetoder strukits,” står att läsa i en förhandlingsinstruktion som Syre tagit del av.

"Gått andra länder till mötes"

Det som väckt skarpast kritik från svenskt håll är begreppet skogsutarmning som EU-kommissionen vill definiera som motsatsen till hållbara avverkningsmetoder. Vad som är hållbar avverkning, inkluderar bland annat att stora kalhyggen ska minimeras och krav på användning av avverkningssystem som minimerar påverkan på jordmånskvaliteten och den biologiska mångfalden, enligt kommissionens förslag. Men som Syre berättat är det en definition som tidigt i processen sågades av branschorganisationen Skogsindustrierna, som inte ansåg att ett skogsbruk kan bedömas vara hållbart eller inte efter hur enskilda avverkningar genomförs, utan är något som avgörs av ”de sammantagna aktiviteterna i ett landskap, under lång tid”.

”Så som begreppet är definierat i förslaget bör det uteslutas, skrev Skogsindustrierna i ett svar till Näringsdepartementet som Syre tagit del av inför att regeringen skulle ta ställning till förslaget.

Läs mer: Forskare: ”Extremt viktigt att få med utarmning av skogar”

Regeringen hörsammade kritiken och drev att definitionen skulle ändras – eller strykas. Definitionen för skogsutarmning som förhandlades fram och kunde antas av miljörådet idag blev också snäv och begränsas till att gälla när ”urskog förvandlas till skogsplantage eller träd- och buskmark”. Men Sverige fick ge med sig om att definitionen inte ska utvidgas i samband med en planerad översyn av förordningen, två år efter det att den träder i kraft.

”Ordförandeskapet har däremot gått andra medlemsländer till mötes, genom skrivningar om att definitionen om skogsförstörelse (skogsutarmning) ska ses över i direkt syfte att utvidgas och endast gälla under begränsad tid,” står att läsa i det förhandlingsdokument Syre tagit del av.

"Kan utlösa en klimatkris"

Däremot ska översynen ske i nära samråd med medlemsländerna, något som Sverige varit pådrivande för. Sverige kritiska hållning till skogsutarmning och arbetet med att få bort definitioner om hållbara avverkningar har haft brett stöd i riksdagen. Men inte från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som reserverade sig när EU-nämnden nyligen sammanträdde inför miljörådet.

– Eftersom Sverige varit med och vattnat ur definitionerna och själva omfattningen av förordningen så har vi också försämrat skyddet av tropiska skogar och fått en försämrad möjlighet att utkräva ansvar av dem som exporterar skogsråvaror i hela världen, säger Jens Holm (V), ledamot i EU-nämnden, till Syre.

– Det som händer i Amazonas påverkar hela planetens klimatsystem. Blir det en tipping point där kommer det att påverka många andra system som sedan kan utlösa en klimatkris som vi inte någonsin kan komma tillbaka från, det oroar mig att man i Sveriges riksdag och regering inte ser den dimensionen av de här problemen, säger Per Bolund (MP) som också deltog i mötet.

Syre: Anser du inte att de har fog för sin oro om att det skulle kunna drabba svenskt skogsbruk?

– Jo men det är en farlig väg som skogsindustrin driver riksdagen och regering till genom att behålla skogsbruksmetoder som är kraftigt ifrågasatta. Vi vill att skogen ska brukas, men brukas med mer naturnära metoder. Forskning har visat att lönsamheten kan vara lika stor genom att man får fram timmer av högre kvalitet.

Syre: Men för att klara den ökade inblandningen av biodrivmedel som ni varit med om att driva igenom, behövs det inte en hög skogsproduktion för att kunna uppnå den?

– Det går inte att titta på en enskild bit av bioenergin för sig utan att titta på hela uttaget från skogen. Vi ser till exempel en minskande efterfrågan på vissa produkter – så som tidningspapper och man skulle kunna minska efterfrågan på bioenergi i fjärrvärmenätet genom att exempelvis använda solvärme. På så sätt kan man minska efterfrågan i andra sektorer så att den totala efterfrågan inte ökar.

Läs mer: Skogsbrukarna: ”Vi måste nyttja skogsråvaran så bra som möjligt”

Ska rädda regnskogen

Det förslag på ny förordning som EU-kommissionen la i november syftar till att stoppa den avskogningen som utbredningen av jordbruksmark innebär. Men också den utarmningen som sker av skogar världen över. För att inte stöta på patrull från Världshandelsorganisationen WTO måste samma regler gälla i EU som utanför EU. Men förslaget kan ändå sägas ha sin tyngdpunkt riktad mot den utarmning och den avskogning som sker i tropiska länder, då produkterna som inte ska få sättas på EU;s marknad om de anses ha bidragit till utarmning eller avskogning, är virke, kakao, nötkött, kaffe, palmolja och soja.