Zoom

Riksdagen vill stoppa ”historisk” miljölag

För två år sedan tog EU beslut om en strategi för den biologiska mångfalden.

Med bred majoritet tog riksdagen i dag beslut om att protestera mot ett skarpt lagförslag som ska tvinga EU:s medlemsländer att återställa natur.
– Ett hårt slag i luften, kallade Miljöpartiets riksdagsledamot Maria Gardfjell beslutet.

En klyfta har uppstått mellan Bryssel och Sveriges riksdag om synen på EU:s befogenhet att lagstifta på miljöområdet. I dag sattes ytterligare en kil i den sprickan.

– Ska vi lägga oss på rygg och blotta strupen?, frågade sig centerpartisten Peter Helander retoriskt under dagens riksdagsdebatt.

Det som fått en bred majoritet i riksdagen att se rött är ett förslag från EU-kommissionen som ska tvinga länderna att återställa sargade ekosystem. M, KD, SD och S röstade för att skicka en formell protest till Bryssel, medan L, V och MP yrkade emot. Om en tredjedel av medlemsländernas parlament protesterar likt Sverige måste kommissionen omvärdera lagförslaget. Men vid tidigare försök har Sverige inte lyckats. I mars protesterade riksdagen mot en förordning som ska hejda EU:s bidrag till den globala avskogningen, men då var det endast Tjeckien som gjorde detsamma.

Det som fått klyftan mellan Sverige och EU att vidgas är synen på skogen. I EU-fördraget nämns inte skogen som ett gemensamt politikområde, därför borde också politikerna i Bryssel hålla fingrarna borta, anser en riksdagsmajoritet. Men den minoritet som ansett att lagförslagen är motiverade pekar på att både den biologiska mångfalden och klimatet är av gränsöverskridande natur – och hanteras av EU.

"Känn på den. Över 200 miljarder kronor."

– Kommissionens förslag är att bromsa in, att göra rätt och göra det tillsammans i EU, det är något som vi i Liberalerna ställer oss helt och fullt bakom, en restaureringslag på EU-nivå behövs för att bekämpa gränsöverskridande hot mot miljö och natur, sa Jakop Olofsgård (L).

Syftet med lagförslaget, som kallats historiskt, är att säkerställa att Europas biologiska mångfald är på väg mot återhämtning senast 2030, och att alla ekosystem senast 2050 är återställda, motståndskraftiga och tillräckligt skyddade. I regeringens konsekvensanalys av förslaget framkommer att det både skulle vara kostsamt och ”kräva omfattande arbetsinsatser för många aktörer under lång tid framöver”. Det skulle också påverka virkesförsörjningen och andra råvaror från jord- och skogsbruket. EU-kommissionen pekar å sin sida på att de kostnader som åtgärderna innebär betalas tillbaka i form av ekosystemtjänster som ”har en avgörande betydelse för människors välbefinnande”. Nyttor som värderas många gånger högre än kostnaderna.

Men klart var att oenigheten mellan V, MP och L å ena sidan och M, KD, S och SD å den andra, var stor.

– Skogsstyrelsens preliminära bedömning talar om ersättningar till skogsägare fram till 2050 på över två hundra miljarder, det är mycket pengar ur statskassan. Känn på den. Över 200 miljarder, sa John Widegren (M).

– Restaurering av natur är utan tvekan en av de bästa investeringarna vi kan göra. I kommissionens konsekvensanalys drogs slutsatsen att det ger mellan åtta och trettioåtta euro i ekonomiskt värde, för varje euro som spenderas, kontrade Maria Gardfjell (MP).

Syre har tagit del av Skogsstyrelsen bedömning av förslaget, som konstaterar att förslaget skulle innebära betydande kostnader, men att det inom ramen för myndighetens uppdrag inte gått att avgöra vad nettoeffekten skulle bli, om man också tar hänsyn till förslagets nyttor, som ”positiva effekter på alla ekosystemtjänster förutom virkesproduktion”.

"Då kan den sista låsa dörren"

När Mats Nordberg (SD) och Peter Helander (C) intog talarstolen sågade de lagförslaget, längs med fotknölarna.

– Om vi av det här förslaget och andra tvingas minska avverkningen i någon stor grad i Sverige innebär det mindre råvara och mindre investeringar till nya skogsprodukter. Men det är ju vår största potential för att bidra till förnybara produkter inom EU, sa Mats Nordberg.

Centerpartisten Peter Helander varnade för att det skulle innebära en detaljreglering av svenskt skogsbruk, men han fick mothugg av liberalen Jakop Olofsgård, som framhöll att flera delar av förslaget till stor del är upp till medlemsländerna att uppfylla.

– Att vi står handfallna inför EU, det stämmer inte. Jag tror inte det beror på okunskap, väljer man att bortse från det?

Slutrepliken som leverades av Peter Helander (C), var hans sista i riksdagen. En replik han ägnade sig åt att beskriva vad som skulle kunna hända om stora arealer skog skulle skyddas – istället för att brukas.

– Då kommer butiken att läggas ned, bensinmacken försvinna och skolan läggas ned. Då kan den sista låsa dörren, släcka lyset och kasta nyckeln. Det är det perspektivet vi måste ha med oss när vi protesterar när EU ska detaljreglera och minska brukandet av den svenska skogen.

Läs mer: Ris och ros till EU:s plan för att återställa förlorade ekosystem

Läs mer: Svensk protest när EU vill återställa natur: ”Mycket riskabel politik”