Zoom

Större andel drabbades av avslag på sjukpenning under de rödgröna

Antalet avslag på sjukpenning sköt i höjden under tiden då Annika Strandhäll (S) var socialförsäkringsminister.

Försäkringskassan för enbart statistik över antal avslag, inte antal individer som drabbas av nekad sjukpenning. En och samma person kan alltså ha fått flera avslag under ett år. Därför har Syre begärt ut särskild statistik för att ta reda på hur många individer som drabbats av utförsäkring under Alliansen respektive under de rödgröna.

Statistiken handlar om antal individer som någon gång under dessa tidsperioder har nekats sjukpenning eller rehabiliteringspenning minst en gång. Det gäller även personer som utförsäkrades vid den bortre tidsgränsen som fanns fram till februari 2016. Avslagen handlar om att personen anses vara tillräckligt frisk för att arbeta. Personer som inte beviljas sjukpenning på grund av för låg SGI eller fel ifylld ansökan med mera är inte inräknade.

En person som både har nekats och beviljats sjukpenning under en viss tidsperiod finns med i båda kategorierna.

Siffrorna tar upp avslag av sjukpenning från dag 1 och framåt.

Antal avslag under den rödgröna regeringen

Under de rödgröna fick 263 702 personer någon gång avslag, men de allra flesta blev också någon gång beviljade sjukpenning

Av dessa blev 21 326 personer (1 procent) aldrig beviljade sjukpenning utan fick enbart avslag.

1 879 000 fick inte ett enda avslag utan beviljades sjukpenning med en gång.

Tidsperioden för de rödgröna är januari 2015 – februari 2022. Orsaken är att även om den rödgröna regeringen tillträdde hösten 2014 började inte deras budget och politik på området verka förrän 2015.

Antal avslag under Alliansen

Under den borgerliga Alliansen fick 143 696 personer någon gång avslag, men de allra flesta blev också någon gång beviljade sjukpenning.

Av dessa blev 15 806 personer (1 procent) aldrig beviljade sjukpenning utan fick enbart avslag.

Antal personer som bara har beviljats och inte fått ett enda avslag är ungefär 1 510 000.

Tidsperioden för statistiken när det gäller Alliansen är mars 2009 – december 2014, trots att Alliansen kom till makten 2006. Orsaken är att Försäkringskassan inte har jämförbar statistik från tidigare år, men årsrapporter visar att det inte skedde någon större ökning av andelen avslag jämfört med 2005 förrän efter 1 juli 2008, då rehabiliteringskedjan infördes. År 2009 och 2010 skedde en ökning av överklaganden om avslag på sjukpenning, vilket tyder på ett ökat missnöje. Att tillämpningen av sjukförsäkringen ändrades först vid rehabiliteringskedjan bekräftas även i en analys från Försäkringskassan.

Jämförelse

Andelen individer som någon gång fick avslag ökade från 8,7 procent under Alliansen till 12,3 procent under de rödgröna. Den procentuella ökningen av andelen unika personer som får avslag blir 41,7 procent. Under Alliansen var den totala mängden sökande 1 654 105 unika personer. Under de rödgröna var de 2 142 467 personer som sökte sjukpenning eller rehabiliteringspenning. Personer som sökte, men som nekades på grund av för lågt SGI eller fel ifylld ansökan är dock inte inräknade.

Andelen som sökte sjukpenning men fick avslag på grund av att Försäkringskassan ansåg dem arbetsföra ökade från 8,7 till 12,3 procent, vilket är en ökning på 41,7 procent
Andelen som sökte sjukpenning men fick avslag på grund av att Försäkringskassan ansåg dem arbetsföra ökade från 8,7 till 12,3 procent, vilket är en ökning på 41,7 procent. Då är även den bortre tidsgränsen inräknad, då i princip alla långtidssjuka blev av med sin sjukpenning om de hade varit sjuka i 2,5 år.

Orsaken till att fler personer sökte sjukpenning under de rödgröna, var att lagändringar infördes 2008 som gör det svårare att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension. Dessa personer söker nu istället sjukpenning.

Vissa saknas

Tidigare fanns en ersättningsform som hette tidsbegränsad sjukersättning för personer som var långtidssjuka. De nådde också den bortre tidsgränsen. Majoriteten av dessa finns med i denna statistik, eftersom de senare antingen beviljades sjukpenning, fick avslag eller både och. Men statistiken kan sakna ett mindre antal som hade haft tidsbegränsad sjukersättning och som aldrig sökte sjukpenning igen efter att ha nått maxgränsen.

Av alla de 121 092 personer som nådde den borte tidsgränsen (och som hade antingen tidsbegränsad sjukersättning eller sjukpenning) var det 23 582 personer som ansågs för sjuka för att utförsäkras och fortsatte därför att få antingen permanent sjukersättning eller sjukpenning. De kan ha upplevt stor oro innan den bortre tidsgränsen, och kan på så vis ha påverkats negativt av den, men eftersom de aldrig utförsäkrades räknas de inte med bland avslagen i statistiken. Innan 2011 fanns också en lucka i lagen som ledde till att många med tidsbegränsad sjukersättning förlorade sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, när de nådde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Källor: Försäkringskassan

Läs mer:

Fler utförsäkrade under de rödgrönas styre än Alliansens

Så har sjukförsäkringen mjukats upp: ”Jätteskönt!”

Alliansens bortre tidsgräns fungerade inte