Radar · Inrikes

Försäkringskassans internutredning anses bristfällig

Granskningen granskas.

Försäkringskassan har kritiserats, och efter det tillsattes en internutredning. Men den är ofullständig, anser Statskontoret som har granskat utredningen. Bland annat saknas konsekvensanalys och tydlig prioritering.

Andelen avslag inom sjukförsäkringen har åkt berg- och dalbana de senaste åren, även när det inte skett några regelförändringar på området. Detta är en av flera punkter som Försäkringskassan har kritiserats för. Variationen i avslag antas bero på att regelverket har tolkats och tillämpats på olika sätt över tid. Kritiken har också gällt otillräcklig samordning för bland annat sjukskrivnas rehabiliteringsinsatser. Myndigheten fick därför i uppdrag av regeringen att granska sin egen verksamhet och komma med förslag på åtgärder, ett arbete som inleddes 2021.

Granskningen har nu i sin tur granskats av regeringens utredningsmyndighet Statskontoret, som har kommit med en första delrapport. Hittills är man inte helt nöjd – utredningen blev inte så djup och heltäckande som det var tänkt, skriver Statskontoret i rapporten. De beslut om åtgärder som fattades är visserligen relevanta, men man har gått för snabbt fram utan att ha gjort en övergripande bedömning av vad som behövs göras. Det är inte heller tydligt hur förbättringarna ska genomföras, konstaterar rapporten.

Saknas detaljer

De åtgärder Försäkringskassan presenterar går i korthet ut på att samtliga försäkringsavdelningar ska inrätta funktioner för juridiskt stöd till handläggarna i rättsliga frågor – planen är att rekrytera över 100 jurister. Man ser också behov av att bredda och fördjupa den löpande uppföljningen i all kärnverksamhet, och man vill stärka kunskapen om psykisk ohälsa genom att bland annat titta närmre på vilka rehabiliteringsinsatser som faktiskt är effektiva.

Men några närmare detaljer verkar inte vara klara, invänder Statskontoret, och det finns inte heller någon konsekvensanalys eller tydlig prioritering av frågorna. Formerna för det rättsliga samarbetet behöver till exempel klargöras, och man konstaterar att på det stora hela har Försäkringskassans arbete resulterat i relativt få skriftliga underlag. Statskontoret efterlyser alltså en mer sammanvägd bedömning som kan ligga till grund för mer konkreta förslag.

”Men att ändra en förvaltningskultur kan ta tid, så myndigheten behöver vara förberedd på ett långsiktigt arbete”, fastslår rapportförfattarna.

Läs mer:

Ny rapport: Så leder sjukförsäkringssystemet till fler avslag

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV