Zoom

Medborgarråd hjälper politikerna forma framtiden

Under Klimatriksdag 2022 lade bland andra Roger Bydler fram en motion om att regeringen bör tillsätta ett medborgarråd för klimatåtgärder.

Politikers åtgärder är inte tillräckligt tuffa. Nu ställs krav på att regeringen måste inrätta medborgarråd för klimatåtgärder.

Medborgarråd har under lång tid varit ett sätt att föra fram allmänhetens vilja. När de folkvalda församlingarna haft svårt att hantera kontroversiella frågor har medborgarråd fungerat som ett komplement.

Generellt väljs deltagarna ut slumpvis efter deras ålder, kön, etnicitet, inkomst och var i landet man bor för att få ett representativt urval.

Deltagarna får sedan hjälp med bakgrundsinformation av experter och relevanta intressegrupper, och efter diskussion tas beslut.

Irland har aborträtten och samkönat äktenskap efter många år kunnat implementeras med hjälp av medborgar­råd.

2019 tillsatte Frankrikes president Emmanuel  Macron ett medborgarråd för att tillsammans med landets befolkning hitta lösningar för att reducera landets utsläpp med minst 40 procent fram till 2030.

150 delegater lottades fram baserat på urvalskriterier som ålder, kön, inkomst och bostadsort.

Resultaten presenterades i juni 2020 och president Macron har lovat gå 146 av de 149 förslagen till mötes.

Motion i riksdagen

Exemplet i Frankrike användes av riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt, båda från Miljöpartiet, när de hösten 2020 lade fram motionen “Medborgarråd för rättvis omställning”.

I den föreslog de att regeringen skulle inrätta ett medborgarråd som skulle hjälpa Sverige med en rättvis omställning av samhället.

Riksdagen ställde sig bakom motionen om att regeringen skulle undersöka möjligheterna för ett medborgarråd, men efter att ha behandlas i Konstitutionsutskottet blev det sedan avslag.

Nu är förslaget aktuellt igen.

Vinnande motion på Klimatriksdagen

När Klimatriksdag 2022 hölls på Kulturhuset i Stockholm hade det kommit in 149 motioner på omställning från 187 olika personer och 18 organisationer.

Under helgen röstade deltagarna fram de två bästa ur sex olika kategorier. De vinnande motionerna lämnas sedan vidare till Sveriges Riksdag.

Ett av de vinnande bidragen var motion nummer 115 “Regeringen tillsätter ett medborgarråd för klimatåtgärder” skriven av Roger Bydler, styrelsemedlem i föreningen Klimatriksdagen, Cecilia Emanuelsson, professor vid Biokemi och strukturbiologi vid Lunds universitet, trafikutredare Marika Jenstav och Charlotte Bydler, professor vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola i Stockholm.

– Politiker kommer inte att komma fram med åtgärdsförslag som är tillräckligt tuffa. Det kommer inte att ske. De vill bli återvalda. Då tänkte vi att genom ett medborgarråd kan vi skapa opinion och ge dem ett sätt att visa att det finns acceptans för tuffa åtgärder, säger en av dem bakom motionen, Roger Bydler, till Syre.

– De åtgärder som regering och riksdag hittills har beslutat räcker inte för att Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet ska uppfyllas. De räcker inte ens för att uppfylla klimatmålen i det klimatpolitiska ramverket. Betydligt skarpare åtgärder krävs. Medborgarråd är ett sätt att bidra både till delaktighet och till åtgärder som leder till minskade utsläpp, säger Roger Bydler.

Det är bråttom

De fyra bakom motionen vill att regeringen tillsätter ett medborgarråd med omkring 150 medlemmar. Miljödepartementet ansvarar för att utse medlemmar i medborgarrådet, administrera arbetet och bereda de förslag som kommer från medborgarrådet till färdiga beslut.

Klimatpolitiska rådet får i uppdrag att utse och administrera de experter som ska ge faktaunderlag till medborgarrådet.

Och det är bråttom. Redan före sommaren 2022 vill motionärerna att medborgarrådet har tillsatts.

– Blir det en helt annan konstellation som vinner valet kan det dröja länge innan vi skulle få till ett medborgarråd. Blir det exempelvis en borgerlig regering tror jag att det blir knepigt att få till överhuvudtaget.

Roger Bydler vill nu att Klimatriksdagen tar med sig motionen till regeringen och i första hand klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Det blir mer tyngd bakom om Klimatriksdagen presenterar förslaget och vi kan då också visa på att det är ett förslag som tagits fram på demokratisk väg, säger Roger Bydler.

Ger politikerna legitimitet

Tanken är att deltagarna i medborgarrådet ska sitta under den kommande mandatperioden och arbeta ideellt, men att staten ska stå för alla kostnader likt resor, uppehälle och andra utlägg.

– Förslagen som kommer från medborgarrådet kommer att komma från medborgarna och det ger politikerna en legitimitet att exempelvis ta obekväma beslut, och det kommer också tydliggöra att klimatkrisen blivit allvarligare, säger Roger Bydler.

– Människors kunskap om orsakerna till klimatförändringen och engagemang i de förändringar som krävs är en förutsättning för att lösa klimatkrisen, säger Roger Bydler.

Extinction rebellion kräver medborgarråd

Medborgarråd  för klimaträttvisa förespråkas av flera, bland annat av klimatrörelsen Extinction rebellion. Ett av deras krav är just att regeringen måste inrätta och vägledas av medborgarråd “för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet”.

Extinction rebellion anser att medborgarråd är en form av “deliberativ demokrati”. I många demokratier begränsas medborgarnas deltagande till att rösta, men en deliberativ demokrati “kräver att medborgarna överlägger, lär sig och samarbetar om beslut”.

Nio av tio svenska kommuner har redan medborgarråd
Nio av tio svenska kommuner har redan medborgarråd. Vanligast är medborgarråd för äldre personer och personer med funktionsvariationer. Foto: Janerik Henriksson/TT

Nio av tio kommuner har redan medborgarråd

På kommunal nivå är medborgarråd redan en vanligt förekommande process i Sverige.

Statistikmyndigheten SCB:s undersökning av den lokala demokratin i kommuner och regioner från 2021 visar att nio av tio kommuner, 92 procent av de 247 kommuner som deltog i undersökningen, uppgav att de hade minst ett medborgarråd.

Vanligast var det med medborgarråd för äldre personer, vilket fanns i 90 procent av kommunerna.

Nästan lika många kommuner, 85 procent, hade medborgarråd för personer med funktionsvariation.

Enbart 40 procent av kommunerna angav att det fanns ett medborgarråd för ungdomar.

Läs mer:

Hungerstrejkade i elva dagar: ”Behöver lära oss på nytt vad demokrati är”

Extinction rebellion trappar upp inför valet

Medborgarråd kan ge långsiktighet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV