Radar · Politik

Spänd väntan på beslut om kärnavfallet

I den här bassängen i mellanlagret Clab i Oskarshamn förvaras uttjänt kärnbränsle.

Innan augusti är slut måste beslut fattas om kärnavfallet – annars kan reaktorer behöva stängas. Det varnar representanter för kärnkraftsindustrin. Miljöorganisationer å sin sida vädjar till regeringen att inte forcera fram förhastade beslut. Från Miljödepartementet är det tyst i nuläget.

Mellanlagret för kärnavfall i Oskarshamn är snart fullt. En ansökan om utbyggnad av lagret ligger på regeringens bord för avgörande. Samma ansökan omfattar också de betydligt mer omstridda planerna ett slutförvar för kärnavfall i Östhammar.

I en debattartikel i Dagens nyheter på måndagen kräver företrädare för kärnkraftsbolagen Vattenfall, Uniper och Fortum ett beslut från regeringen om båda frågorna – innan månadens slut. Annars kan stängningar av reaktorer kan bli nödvändiga redan år 2024, enligt kärnkraftsbolagen.

Regeringen har under sommaren haft ute ett förslag på remiss om att fatta beslut om att först bestämma vad som ska ske med mellanlagret och sedan fortsätta behandla frågan om slutförvaret. Men den tanken vänder sig kärnkraftsbolagen emot. De varnar för att detta skulle kunna leda till att beslutet om slutförvar försenas på ett sätt som de anser vara oacceptabelt.

Vill utreda alternativa lösningar

I miljörörelsen hörs andra tongångar. I ett gemensamt remissvar till regeringen ställer sig Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning bakom förslaget att dela upp beslutet i två delar för att undvika ett förhastat beslut i slutförvarsfrågan.

Miljöorganisationerna anser att alternativ till den lösning för slutförvar som är planerad behöver utredas. Detta mot bakgrund av att det finns forskare som pekat på risken för korrosion i de kopparkapslar som är tänkta att användas.

Från regeringens sida kommenterar man inte kraven från kärnkraftsbolagen och ger inget besked om när beslut kan komma att fattas.

– Man jobbar på det. När man har något att säga, då kommer man att säga det, säger Josefin Sasse, pressekreterare hos miljöminister Per Bolund (MP), till Altinget.

Läs mer:

Här ska vårt kärnavfall vila i 100 000 år

Fullt i lagret för kärnavfall – Bolund slår i från sig kritiken