Radar · Miljö

Budgeten: flera satsningar på giftfri miljö

Brandövningsplatsen i Kallinge använde brandskum innehållande höga halter PFAS.

En del av den miljöbudget som presenterades i fredags kommer att gå till arbetet för en giftfri miljö och att minska spridningen av PFAS (högflourerade ämnen).

− Giftiga ämnen återfinns överallt i vår vardag, och spridningen av dem drabbar såväl människors hälsa som naturen. Nu förlänger vi flera insatser för en giftfri miljö och tar krafttag för att minska spridningen av PFAS, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Därför får myndigheten Kemikalieinspektionen ett anslag på 15 miljoner nästa år som ska finansiera ett utökat ansvarsområde. Regeringen avser att göra Kemikalieinspektionen till ansvarig myndighet för marknadskontroll inom kemikalieområdet, detta efter att EU infört en ny marknadskontrollförordning.

Regeringen föreslår också att Kemikalieinspektionen får ett tillskott på 25 miljoner kronor per år 2023 och 2024, för att stärka arbetet inom kemikalieområdet såväl nationellt som inom EU och globalt.

Arbetet med PFAS kommer att få specifikt öronmärkta pengar. PFAS är en grupp mycket svårnedbrytbara ämnen som kan spridas långa vägar i miljön och till slut hamnar i vår mat och i vårt dricksvatten. De senaste åren har det kommit allt mer forskning som visar på de negativa effekterna på djur och människor, bland annat har de visat sig vara reproduktionsstörande och öka cancerrisken. Så sent som i augusti beslöt EU att förbjuda 200 olika PFAS-ämnen. Men det finns långt fler. I juli lämnade Kemikalieinspektionen och tre andra europeiska myndigheter ett förslag till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda alla PFAS-ämnen som inte är nödvändiga för samhället. Om detta förbud går igenom väntas det träda i kraft 2025.

Vill minska spridningen av PFAS

Regeringen uppger i pressmeddelandet att det är oroande att höga halter av PFAS hittas i mark och vatten i flera svenska kommuner, särskilt när det leder till förorening av dricksvattentäkter. Därför föreslår de nu en satsning med flera åtgärder för att minska spridningen av PFAS om totalt 25 miljoner kronor år 2022. Bland annat vill man öka åtgärdstakten för sanering av områden som förorenats av PFAS, stödja teknikutveckling och få till stånd mer forskning på området för att fylla de kunskapsluckor som fortsatt finns.

Fler än 1100 platser runtom i Sverige är såpass förorenade att de utgör en mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Fler av de mest förorenade områdena ska åtgärdas, uppger regeringen.  I budgetpropositionen för 2021 genomfördes en stor ökning av saneringsanslaget för att åtgärda de mest förorenade områdena på land, samt i hav och vatten. Till följd av pandemin har dock flera projekt blivit försenade, vilket resulterat i att medlen inte har kunnat användas som det var tänkt. Regeringen föreslår därför en senareläggning av delar av ökningen för 2021 till 2022 genom att öka anslaget 2022 med 150 miljoner.

Läs mer: 

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

Seger för PFAS-förening: ”En rättvisans dag”

Åtta år efter PFAS-upptäckten – regionen stämmer försvaret

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV