Radar · Miljö

Ekomaten för dyr – försäljningen minskar

Ekologiska livsmedel tappar försäljningsandelar och enligt en enkät från Konsumentverket tycker de flesta att priset är för högt.

Försäljningsandelen av ekologiska livsmedel minskar och en avgörande faktor är priset. Fler skulle välja ett ekologiskt alternativ om priset var detsamma som för en icke-ekologisk produkt, visar en enkät från Konsumentverket.

I Konsumentverkets enkätstudie framkommer att 76 procent av konsumenterna är positivt inställda till ekologiska produkter men att höga priser är det största hindret när det kommer till att faktiskt välja det ekologiska alternativet i butiken. Endast en av fem konsumenter uppger att de i ganska eller mycket hög grad köper ekologiska livsmedel.

Det har under året rått viss oklarhet om huruvida ekologiska livsmedel ökar eller minskar i försäljning. I januari konstaterade Ekoweb i en rapport att den svenska marknaden minskade med 2 procent under 2020, men två månader senare visade Ekologiska lantbrukarna upp siffror som pekade på motsatsen. Det faktum att försäljningen av ekologisk mat inte ökat lika mycket som annan livsmedelsförsäljning gör dock att andelen sålda ekovaror ändå minskar.

Olika köpvanor och attityder

Den trenden ser ut att fortsätta, åtminstone för detaljhandelskedjan Axfood, rapporterade Ekoweb i veckan. Det är förvisso inga enorma tapp: enligt de senaste delårsrapporterna sjönk andelen ekologiska varor från 6,3 procent till 5,9 procent och hållbarhetsmärkta varor från 29,2 procent till 28,5 procent.

Konsumentverkets enkät visar att köpvanorna skiljer sig en hel del mellan olika grupper. Bland studenter anger 27 procent att de i hög grad köper ekologiska livsmedel, jämfört med 19 procent bland yrkesarbetande och endast 15 procent bland pensionärer. Män, pensionärer och utlandsfödda är överlag mer ifrågasättande till miljömärkningar och nyttan av ekologiska livsmedel.

Faktorer som ålder, kön, inkomst, utbildning, sysselsättning eller attityd till ekologiska livsmedel påverkar dock inte hur hindren rangordnas, och där är som sagt högt pris i topp, följt av att man helst köper varor på erbjudande.

Klimatvänligt och ekologiskt inte samma sak

28 procent anser att det är viktigt för dem att de livsmedel de köper är ekologiska, medan 57 procent anser att det är viktigt att de livsmedel de köper inte påverkar miljön negativt. Av detta drar Konsumentverket slutsatsen att konsumenterna inte verkar sätta likhetstecken mellan ekologiska livsmedel och liten negativ miljöpåverkan.

Att försäljningen av närodlat haft framgångar det senaste året skulle kunna bekräfta den tesen.

För att vända trenden krävs enligt Konsumentverket mindre prisskillnad, större utbud, ökad kunskap bland konsumenterna om olika märkningar samt större tillit till märkningarna och nyttan av ekologiskt producerade livsmedel.

Läs mer:

Ekomarknaden ökar i världen men tappar i Sverige (Syre 28/1 2021)

Inga ekologiska alternativ bland vegoprodukter (Syre 6/9 2021)