Zoom

Kommuner och Tiptapp i återvinningssamarbete: ”Olämpligt ge kvalitetsstämpel”

Flera kommuner samarbetar med Tiptapp för att återvinna hushållens grovavfall.

Flera kommunala bolag har inlett ett samarbete med delningstjänsten Tiptapp – trots att det råder oklarhet om både vem som är arbetsgivare och vem som får hantera avfall. Nu ligger Tiptapp i tvist med både Stockholms stad och Arbetsmiljöverket. ”Djärvt beslut,” säger forskare om samarbetet.

Slavjobb, svartjobb och förlegat daglöneri är tillmälen som kunnat läsas om plattformen Tiptapp i media. Tiptapp är en app där privatpersoner utlyser önskemål om tjänster, ofta hämtning av sådant som ska flyttas eller slängas, och de som tar uppdrag via appen utför dessa efter överenskommelse med annonsören. Tiptapp tar 25 procent av beloppet i förmedlingsavgift.

Företaget har sedan starten 2015 mötts av stark kritik och anklagats för att vara ett så kallat gig-företag.

En beskrivning Tiptapp själva inte håller med om.

I Stockholm har staden också tagit strid mot företaget då man anser att verksamheten strider mot den kommunala ensamrätten på avfallshantering. Fallet hanteras just nu i Mark- och miljööverdomstolen.

Trots det ingår Tiptapp sedan den 5 oktober i ett pilotprojekt med de tre kommunägda bolagen Sörab, Nacka vatten och avfall och Telge återvinning. Enligt bolagen är syftet dels att underlätta för invånarna att bli av med grovavfall, dels att förhindra att avfallet dumpas på olämpliga platser.

Problem med dumpning

I Södertälje står det kommunala bolaget Telge återvinning för ortens renhållning.

– Vi har haft jättemycket problem med dumpningar, som är det största problemet inom avfallssfären. Delningstjänsten kan bli ett skäl till dumpning. Vi kan inte göra nåt åt att folk använder appen, men vi kan hjälpa till att kvalitetssäkra och på så vis hindra dumpning, så däri ligger vår delaktighet, förklarar Katja Pettersson, ÅV-strateg på Telge.

För att kunna verifiera att avfallet hamnar på rätt plats har Tiptapp lagt till en funktion i appen där avfallet fotograferas vid hämtning och lämning, och på återvinningscentralen måste ”hjälparen” scanna en QR-kod. Först efter dessa steg sker betalning.

Det finns dock bestämmelser kring vem som har rätt att transportera avfall. 2018 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm att förbjuda Tiptapp att förmedla transport av hushållsavfall inom kommunen. Tiptapp överklagade till Mark- och miljödomstolen som upphävde beslutet i maj 2020.

Under domstolsprocessen fick Tiptapp stöd av Nacka och flera andra kommuner som också var av uppfattningen att renhållningslagstiftningen inte var något hinder mot företagets tjänst.

Var det upptakten till samarbetet? 

– Ja, det kan man säga, andra i liknande positioner som de på Stockholm stad tyckte inte att det fanns någon logik i förbudet och ville samarbeta med oss. Avfallsbolagen ansåg att vi kunde komplettera deras verksamhet på ett bra sätt och via vår app erbjuda ett effektivt alternativ för hämtning av grovavfall hos kommunens invånare, säger David Höök, en av Tiptapps grundare.

Stockholms stad överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen och beslut därifrån väntas senare i höst.

Bör betraktas som arbetsgivare

Parallellt med renhållningsaspekten har Arbetsmiljöverket tagit strid mot Tiptapp, där myndigheten anser att företaget ska betraktas som arbetsgivare och upprätta rutiner därefter.

Niklas Selberg är universitetslektor i juridik vid Lunds universitet, och han tycker att beslutet att ingå samarbete med Tiptapp är ”djärvt” av kommunerna.

– Är Tiptapp arbetsgivare och alltså företag i relation till sopstationerna? Innan det är avgjort så tycker jag det är olämpligt att kommunerna ger Tiptapp en kvalitetsstämpel, det är att föregripa bedömningen av Tiptapp.

David Höök säger att det har funnits en otydlighet kring detta på återvinningscentralerna, men att alla nu är ”superinformerade” och vet vad som gäller när en Tiptappare kommer dit.

– De kommer dit i egenskap av privatperson.

Om det skulle hända något under tiden en ”helper” kör avfall till en av era återvinningsstationer, till exempel att vederbörande skadar sig vid lastning eller avlastning, vem bär ansvaret? 

– En komplicerad frågeställning som bör utredas, svarar Jan Setréus, avdelningschef på Nacka vatten.

Det finns en försäkring för användarna, förklarar David Höök.

– Den gäller alla användare som utför uppdrag och hjälper någon annan via appen. Händer något så kan man vända sig till försäkringsbolaget (If Skadeförsäkringar) och få hjälp. Behöver man hjälp med hur man ska gå tillväga kan man vända sig till oss och så hjälper vi till.

För Telge återvinning var det tillräckligt att tingsrätten upphävde förbudet för Tiptapp att förmedla avfallstransport.

– Det blev ju ingen dom, och då får vi utgå från det. Vi har haft kontakt med Naturvårdsverket och Skatteverket som har gett grönt ljus, säger Katja Pettersson.

I Nacka har man också haft problem med ökande dumpning, framför allt under 2020, medan trenden ser ut att vända nedåt igen 2021. Men samarbetet är inte en direkt följd av det, säger avdelningschef Jan Setréus.

– Problematik med dumpning är mer komplex än så. En kontrollfunktion i Tiptapps tjänst säkrar en korrekt hantering av avfallet som omfattas av projektet. Om utslaget från högre instans blir annorlunda får vi ta upp det då, säger Jan Sétreus om den kommande domen som ska avgöra vem som har rätt att transportera avfall.

Det är ännu oklart vem som får hantera avfall i kommunen
Det är ännu oklart vem som får hantera avfall i kommunen. Mark- och miljööverdomstolen fattar sitt beslut i höst. Foto: Johan Nilsson TT

Ingen intressekonflikt

Det regionala bolaget Sörab ägs av flera kommuner i Stockholms län, bland annat Danderyd och Vallentuna. Bland ägarkommunerna återfinns också Stockholm, som alltså är part i miljöförvaltningens tvist med Tiptapp.

– Det är korrekt att Stockholms stad är en av bolagets ägare, men det är en passiv ägare vilket betyder att Sörab inte har behandlingsansvaret i Stockholms kommun, utan det har deras eget bolag, Stockholm vatten och avfall, förklarar Sörabs kommunikationschef Beatrice Tjärnhell.

Stockholm vatten och avfall vill avvakta med att kommentera frågan om vem som har rätt att hantera avfall tills Mark- och miljööverdomstolen fattar sitt beslut. Beatrice Tjärnhell tillägger dock att när Sörab tog upp ärendet i bolagets styrelse hade de inte något att invända mot pilotprojektets genomförande.

Andrea Hjärne, rådgivare och senior miljöjurist hos branschorganisationen Avfall Sverige, tycker däremot att det hade varit bra om kommunerna hade väntat in Mark- och miljööverdomstolens dom innan de startade projektet.  Den överklagade domen säger nämligen att kommunen inte har ensamrätt på att hantera avfall, medan Naturvårdsverket i ett yttrande säger att kommunen har det.

– Det vore bra att få det klargjort innan man ingår ett samarbete som utgår från att kommunen inte har ensamrätt.

Oklart om Tiptapp är avfallsförmedlare

Så ska Tiptapp betraktas som en avfallsförmedlare? Hjärne förklarar att även privatpersoner som yrkesmässigt transporterar avfall ska ha transporttillstånd av länsstyrelsen, och de ska också rapportera transport av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Bara kommunen eller de som anlitats av kommunen slipper rapportera. Om privatpersonerna ”anlitas” av kommunen omfattas de av undantaget, annars inte.

Men kommunerna ser inte Tiptapp eller deras användare som några de anlitar.

– Nej. Vi möjliggör för Tiptapps helpers att lämna avfall på våra kretsloppscentraler. Ingen ekonomisk ersättning utgår mellan Tiptapp och Nacka vatten och avfall, säger Jan Setréus.

Arbetsmiljöverket överklagar förvaltningsrättens beslut om att Tiptapp inte är att betrakta som arbetsgivare
Arbetsmiljöverket överklagar förvaltningsrättens beslut om att Tiptapp inte är att betrakta som arbetsgivare. Foto: Naina Helén Jåma TT

I sina användarvillkor skriver Tiptapp att det inte är tillåtet att använda tjänsten för att yrkesmässigt utföra uppdrag som ”hjälpare”, och att man som användare ansvarar för att de uppdragen inte är av ”sådan omfattning eller varaktighet att de utgör näringsverksamhet eller kan anses vara yrkesmässiga”.

Arbetsmiljöverket ser Tiptapp som arbetsgivare

Även om yrkesmässigt tiptappande inte är tillåtet förekommer det i praktiken, och Arbetsmiljöverket anser att Tiptapp ska betraktas som arbetsgivare. I december 2020 togs beslut om föreläggande där myndigheten hotade med vite om inte Tiptapp säkerställde arbetsmiljön. Bland annat anser Arbetsmiljöverket att bolaget ”utövar viss arbetsledningsrätt och kontroll över arbetet”. Förvaltningsrätten i Malmö kunde dock inte se att Tiptapp utövade någon sådan arbetsledning eller kontroll och upphävde beslutet.

I november överklagade Arbetsmiljöverket domen, något som inte förvånar universitetslektor Niklas Selberg.

– Domen åberopar märkliga källor, som regeringsskrivelser som inte bör åberopas vid tolkning av lag. Och man skriver om saker man inte måste skriva om, då blir man fundersam. Det vore värdefullt med en dom från högsta instans, det finns ett klart prejudikatintresse. Det är inte den kommunala sophanteringens roll och uppgift att legitimera nya sätt att organisera arbete på, innan plattformsarbetet är ordentligt prövat ur arbetsrättslig synvinkel.

David Höök, en av Tiptapps grundare, tycker å sin sida att domen var tydlig, och tror inte att resultatet kommer bli annorlunda i högre instans.

Har du förståelse för hur Arbetsmiljöverket och andra kritiker ser på er verksamhet? 

 Arbetsmiljöverket drar väldigt långtgående paralleller till exempelvis Uber och Foodora, men vi fungerar inte alls på samma sätt, och det hade vi kunnat reda ut. Det finns många missuppfattningar om Tiptapp, och vi tar avstånd från jämförelser mellan oss och traditionella gig-bolag, säger David Höök.

Jan Setréus på Nacka vatten och avfall säger att de givetvis har varit medvetna om kritiken mot Tiptapp och att den har diskuterats.

– Det är en del i projektet att följa upp och utvärdera. Vi har haft diskussioner med Tiptapp och institutioner som Naturvårdsverket, och vi söker dialog med Skatteverket. Det är ett pilotprojekt och självklart tror jag att vi kan påverka

Beatrice Tjärnhell på Sörab återkommer också till att det rör sig om någon form av work in progress.

– Detta är som sagt ett pilotprojekt där vi tillsammans med Tiptapp testar deras plattformslösning för att se vad den här typen av teknik kan innebära för oss som mottagningsaktör av avfall i framtiden. Vi följer de ärenden som drivs mot Tiptapp och utslagen kan komma att påverka pilotprojektets framtid, skriver Beatrice Tjärnhell i en mailväxling.

Enkelt - och billigt

Både Telge återvinning och Stockholm vatten och avfall erbjuder också egna lösningar för sina invånare när det gäller grovavfall, där kommunen eller dess entreprenörer hämtar avfall mot en ersättning. På SVOA:s hemsida försäkras att ”de företag vi samarbetar med uppfyller våra miljökrav och använder miljöbilar. De erbjuder sina anställda bra arbetsvillkor och har ansvarsförsäkring”. Priset är 800 kronor per insamlingstillfälle och en avgift på 228 kronor för varje påbörjad kubikmeter. Lägsta taxa landar alltså på 1028 kronor, vilket gör det uppenbart att man kommer betydligt billigare undan med Tiptapp.

Sophämtning några klick bort
Sophämtning några klick bort. 

Som exempel är appens rekommenderade pris för en 90-säng två trappor upp utan hiss 599 kronor, och motsvarande annonser som ligger ute erbjuder runt 500-lappen. När en annons väl är upplagd får man inte be om eller föreslå ett annat belopp, eller en annan metod, för betalning. Om ingen nappar på erbjudandet får annonsören en notis med en rekommendation om att höja ersättningen. 

I Södertälje kör Telge en ambulerande återvinning, men den åker bara ut två gånger om året.

– Om man missar den kan Tiptapp vara ett alternativ, om man inte ringer oss och beställer hämtning. Men vi tar betalt per kubik och det måste vara emballerat, Tiptapp är kanske enklare, säger Katja Pettersson.

Och billigare?

– Ja.

Är Tiptapp tänkt som ett komplement till nuvarande tjänster eller ska den ersätta arbetstimmar hos Telge?

– Det ersätter inga arbetstimmar hos oss utan är en del i en omfattande plan för att underlätta och möjliggöra för våra kunder att göra sig av med grovavfall på ett smidigt och korrekt sätt. Egentligen kan man se Tiptapp som en konkurrerande tjänst, men det är viktigt för oss och viktigt för Södertälje att delningstjänster används på rätt sätt, det vill säga att avfall hamnar på återvinningscentral – därför vill vi vara med och kvalitetssäkra, säger Katja Pettersson.

Det finns inga pengar inblandade mellan Telge och Tiptapp, förklarar Katja Pettersson. I avtalet står bland annat att ”Tiptapp tillgängliggör sin tjänst med funktionalitet specifikt utvecklad för pilotprojektet. Telge tillgängliggör personal på kommunens återvinningscentraler för att utvecklad funktionalitet ska kunna tillämpas. Respektive part bär sina egna personal- och andra omkostnader.”

Ställer nu högre krav på användaren

Juristen Andrea Hjärne på Avfall Sverige tror att samarbetet med Nacka och Södertälje har fått Tiptapp att rätta till en del brister.

– Som vi förstått det har samarbetet lett till att Tiptapp utvecklat tjänsten för att rätta till en del lagbrott av användarna, till exempel kontrollfunktioner för att soporna inte dumpas olagligt på fel ställe. Tiptapp ställer numera en del krav på användarna, i form av kvitton, foton etcetera. Det är i sig ett bevis på att Tiptapp faktiskt är avfallsmäklare så som Stockholms tillsynsmyndighet menar. Vi ser alltså att samarbetet visar att det behövs kontroll över denna typ av avfallsförmedling. Just det som den kommunala ensamrätten har som syfte att garantera.

Niklas Selberg frågar sig däremot om det verkligen är en vettig ansvarsfördelning som sker här.

– Varför kräver man inte av Tiptapp att soporna kastas där de ska? Om man skräpar ner spelar det ingen roll vems sopor det är, egna eller något man åtagit sig att hämta. Man borde försöka hålla Tiptapp ansvariga innan man inleder samarbete – hur kan det accepteras att Tiptapp inte garanterar att de inte skräpar ned?

Tingsrättens och förvaltningsrättens domar har gett Tiptapps verksamhet grönt ljus, men det finns utrymme för fler tolkningar om vem som har rätt att hantera avfall – och om vem som har arbetsgivaransvar. Det återstår att se om det nu dras andra slutsatser i högre instans. Besluten lär bli vägledande för hur vi ska hantera den allt populärare delningsekonomin.

Rättelser:

I inledningen stod ursprungligen att Tiptapp omtalats som svartjobbsförmedling – ordet förmedling har strukits då det skulle kunna misstolkas som att företaget själva aktivt ägnar sig åt sådan förmedling. 

Tidigare stod i artikeln att ”Inget hindrar dock den som lägger ut annonsen att välja den som erbjuder sig att ta uppdraget till lägst kostnad”. Detta är inte förenligt med appens användarvillkor och har förtydligats. 

Läs mer: 

Populär app stoppas i Stockholm

Den förbjudna appen överklagar kommunens beslut

Fakta

Telge återvinning ingår i Telgekoncernen. Moderbolaget Telge AB ägs av Södertälje kommun.
Nacka vatten och avfall AB ägs av Nacka kommun.
Sörab är ett regionalt bolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna
Tiptapp är ett aktiebolag som ägs av Fredric Gustaf Bertil Rylander, David Martin Höök och aktiebolaget Nordic Explorer som ägs av Tiptapps vd Peter Timothy Bjelkstam.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV