Radar · Miljö

EU:s miljöbyrå ser grön tillväxt som ”osannolik”

EU vill se grön tillväxt och en cirkulär ekonomi - men är det möjligt.

Att skapa ekonomisk tillväxt är närmast synonymt med politisk framgång. Men oförenligt med jordens ändliga resurser. När EU:s miljöbyrå släpper en rapport om ”tillväxt bortom tillväxt”, är budskapet minst sagt systemkritiskt.

Tankar och idéer som fått finna sig i att luftas under kvava akademiska seminarier eller ute på internetforum för gräsrotsaktivister, har börjat leta sig in i maktens korridorer. Det senaste exemplet på det är en rapport från EU:s miljöbyrå EEA.

Byråns rapport Tillväxt utan ekonomisk tillväxt kan ses som ett inlägg i hur EU:s gröna giv ska genomföras. Det paket av åtgärder som inte bara ska göra unionen klimatneutral, utan också utgöra ”en livlina till en bättre framtid”, som EU:s klimatkomissionär Frans Timmerman formulerat det. Ekosystem ska restaureras och biologisk mångfald bevaras, ”för att skapa en balans mellan mänsklig aktivitet och naturresurserna”.

Grön tillväxt är osannolik

Men är målen förenliga med fortsatt ekonomisk tillväxt? Knappast, menar EEA. I grafer visar miljömyndighetens experter hur nära sammankopplat historisk BNP-tillväxt varit med förbrukningen av naturresurser och utsläpp. Även om målet med EU:s gröna giv är en grön tillväxt, ställer sig rapportförfattarna frågande inför möjligheten att frånkoppla miljöpåverkan (så som utsläpp, föroreningar och förlust av biologisk mångfald) från ekonomisk tillväxt.

Än så länge har det inte skett någonstans i världen och det är osannolikt att det kommer att ske, konstaterar EEA och hänvisar till en rad studier. För EU:s del har enskilda utsläpp minskat i perioder men det miljömässiga fotavtrycket har i regel omlokaliserats till länder utanför unionen. Ny teknik har snarare bidragit till ökad konsumtion, än motsatsen fortsätter miljöbyrån i rapporten.

Inte heller ett cirkulärt användande av resurserna i kombination med ekonomisk tillväxt skulle räcka för att sätta oss på kurs mot ett hållbart samhälle, menar EEA:s experter. De hänvisar bland annat till EU-statistik som visar att endast 12 procent av det material som användes inom unionen 2019 återanvändes.

Demokrati inte beroende av ekonomisk tillväxt

Även om målet är att återvinna mer finns det en gräns för hur mycket det skulle kunna bli. Bland annat för att mycket material degraderas under användningen – och inte kan användas mer än ett fåtal gånger. Men också för att det tar lång tid innan exempelvis nytt byggnadsmaterial kan återvinnas.

”Vad de insikterna pekar mot är att vi måste omvärdera vad vi menar med att ett samhälle utvecklas”, skriver EEA”.

En minst sagt stor utmaning, när politisk framgång ofta mäts mot vilken ekonomisk tillväxt som åstadkommits under en given mandatperiod. Men det är ingen omöjlig uppgift. EU:s grundvärden, så som rättssäkerhet, frihet- och demokrati, är inte beroende av ökad ekonomisk tillväxt, påpekar rapportförfattarna och avslutar med en fråga:

”Vad hade kunnat åstadkommas i fråga om mänskligt framåtskridande om European green deal genomförs med syftet att inspirera europeisk medborgare, samhällen och företag att skapa en innovativ vardag som har liten eller ingen miljöpåverkan samtidigt som dess mål är personlig och samhällelig tillväxt”.

EEA har till uppgift att förse de politiska beslutsfattarna och allmänheten med information om miljötillståndet i Europa och att följa upp effekterna av miljöpolitiken. Syftet är att ge stöd till arbetet med att utforma och genomföra miljöpolitiska åtgärder i EU och dess medlemsstater.

Läs mer: Nooshi Dadgostar: ”Vi behöver grön tillväxt”, 22 oktober 2020

Läs mer: Nya frontlinjer i miljödebatten, 6 november 2020

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV