Radar · Miljö

Storföretag bryr sig om hållbarhet – på pappret

Preem vann Greenwashpriset 2019, som delas ut av organisationen Jordens vänner, eftersom de hävdar att verksamheten bedrivs med utgångspunkten att bevara miljön för framtida generationer, samtidigt som det planerade raffinaderiets utbyggnad skulle fördubbla företagets utsläpp av växthusgaser.

Hälften av världens storföretag hävdar att de jobbar mot FN:s hållbarhetsmål, men endast en fjärdedel av företagen har relevanta och mätbara mål för att nå dit. Detta enligt en ny studie, som får forskarna att varna för greenwashing.

FN:s 17 globala mål är tänkta att leda till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar framtid. Målen lyfts ofta av världens storföretag, men när forskare undersökt 2000 av dessa är slutsatsen att engagemanget till stor del är symboliskt. Forskarna, från bland annat Chalmers och IVL svenska miljöinstitutet, har främst fokuserat på de miljörelaterade målen, och skriver angående resultatet på DN debatt:

”Analysen visar på vikten av att företagen förhåller sig till målen på ett sätt som hindrar ’grönmålning’. ”

De flaggar för ”en betydande risk att vissa företag använder sig av begrepp som andas FN:s hållbarhetsmål för att kamouflera att deras verksamhet egentligen fortgår precis som vanligt”.

Forskarna pekar även på att företag väljer att fokusera på FN-mål som ger en fördelaktig bild utåt, medan man undviker sådana som skulle ha stor påverkan på hållbarheten. Det kan röra sig om oljebolag som väljer bort övergång till förnyelsebara energislag, eller resebolag som betonar social hållbarhet men undviker frågan om flygets utsläpp.

Vad krävs då för att bolagen ska uppnå verkligt hållbar förändring? Forskarna nämner tre saker: Företagens åtgärder måste vara konkreta och styra mot vad Parisavtalet säger. Åtgärderna måste inkludera de värdekedjor som är relevanta för företaget (alltså de aktiviteter i företaget som skapar värde), och hänsyn måste tas till både kortsiktiga och långsiktiga effekter av strategin.

Studien är publicerad i Renewable and sustainable energy reviews och går att läsa här.

Läs ävenForskare: FN:s hållbarhetsmål kan göra mer skada än nytta för miljön (artikel från augusti 2020), och Ekonomisk ojämlikhet hinder för att nå globala mål (artikel från mars 2020).

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

Syftet med de globala målen är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. De 17 globala målen består av 169 delmål och 244 indikatorer.
Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.
Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Källa: globalamalen.se