Zoom

Enkät: Så vill partierna rädda Östersjön

Olämpligt badvatten är ett resultat av övergödningen och algblomningen.

Det råder en stor enighet bland de svenska politikerna att övergödningen i Östersjön är ett allvarligt problem som behöver åtgärdas. Att tillförseln av näringsämnen behöver minskas är man överens om, men hur det ska ske finns det lite olika åsikter om. Moderaterna vill ställa tuffare internationella krav, Liberalerna vill ha en läckageskatt på handelsgödsel medan både Miljöpartiet och Socialdemokraterna bland annat lyfter våtmarker som en viktig miljö att bevara och restaurera. Läs mer om övergödningen här.

Vad är den viktigaste åtgärden för att hindra övergödning i Östersjön?

Moderaterna: Helena Walentowicz, pressekreterare

– Moderaterna vill öka stödet till avancerad rening vid svenska avloppsreningsverk för att minska övergödning och mängden miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster i havet. Vi vill även ha en förändring av EU:s lagstiftning med krav på läkemedelsrening i hela EU.

– Moderaterna vill även förstärka Östersjösamarbetet, HELCOM, och ställa tuffare krav på alla länder runt Östersjön att minska övergödning och utsläpp från fartyg.

Socialdemokraterna: Johanna Kvist, pressekreterare 

– Övergödningen av sjöar, kustområden och hav är ett av våra största miljöproblem. Övergödningen orsakas till stor del av näringsämnen som kommer från land och via vattendrag rinner ut i havet. Därför är insatser på land viktiga för att komma åt övergödningsproblemet.

– Socialdemokraterna anser att det behövs flera åtgärder för att komma tillrätta med övergödningsproblematiken. Bland annat krävs insatser för att minska tillförsel av näringsämnen som lagras i botten av sjöar och hav. Därför behöver vi fortsätta arbetet med upprustningen av våra våtmarker för att säkra dricksvattenförsörjningen, vilket i sin tur minskar övergödningen. Det behövs också fler lokala och regionala insatser för vattenförvaltning, kalkning, bevarande av våtmarker och andra vattenvårdsprojekt. Även fler insatser för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i våra sjöar och vattendrag är viktiga, liksom att sanera miljöfarliga vrak.

Sverigedemokraterna: Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson

– Det finns ingen enskild enkel åtgärd. Internationell samverkan mellan alla Östersjöländer för att åstadkomma minskat näringsläckage från lantbruk och hushåll.

Liberalerna:  Nina Lundström, talesperson, Miljö- och jordbruksutskottet

– Utsläppen måste minska. Vi vill skydda vissa känsliga områden med marina reservat. Vi arbetar för en läckageskatt för att minska utsläppen från handelsgödsel. Vi vill också arbeta för att plast och läkemedel inte ska spridas.

Miljöpartiet: Maria Gardfjell, miljöpolitisk talesperson

– Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem för vattendrag, sjöar och vårt innanhav Östersjön. Det är ett systematiskt och enträget brett miljöarbete som behövs för att nå framgång. En hel del görs, mer behöver göras. Sverige behöver fortsatt driva på det internationella miljöarbetet.

– De viktigaste politiska utmaningarna är att minska mängden konstgödsel som tillförs kretsloppet i jordbruk och skogsbruk. En cirkulär ekonomi där man utnyttjar näring som redan finns i kretsloppet mer effektivt är centralt. Det här går också hand i hand med klimatarbetet eftersom framställning och användning av konstgödsel är kraftigt klimatbelastande. All gödselhantering måste förbättras och användningen optimeras.

– Samhället behöver också skapa bättre möjligheter för sommarstugeägare och boende att investera i effektiv utbyggnad av reningsteknik av enskilda avlopp, speciellt i kustnära känsliga områden.

– Att arbeta med naturen genom att anlägga många fler våtmarker, samt att bevara strandskyddet är strategiskt viktigt då naturen kan bidra med en mycket effektiv rening, eller retentionskapacitet som det också brukar kallas.

Vänsterpartiet: Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson

– En enskild åtgärd löser inte övergödningsproblematiken i Östersjön. Vänsterpartiet föreslår på nationell nivå ett flertal åtgärder för att minska övergödningen. Bland viktiga åtgärder vi föreslår hör följande:

– Inför skatt på konstgödsel och återför intäkterna. Ett nytt stöd, som i omfattning motsvarar intäkterna från konstgödselskatten, bör återföras som stöd till jordbruket för hållbar gödselhantering och minskad övergödning.

– Öka takten i åtgärdsprogram för vatten- och havsmiljön och stärk samordningen.

– Stärk lokala stödet för våtmarker och andra vattenvårdande åtgärder. Vänsterpartiet föreslår ökat anslag för fler åtgärder som bland annat minskar näringsbelastningen i våra vattendrag och hav. För att minska övergödning kan en hög bidragsdel ges för till exempel fosfordammar eller för att ta fram planer för vatten och avloppshantering, anlägga samt restaurera våtmarker med mera.

Centerpartiet: Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson

– Dels vill vi fortsätta förstärka satsningarna på att anlägga våtmarker och andra åtgärder i landskapet som bidrar till att minska övergödningen, men också till artrikedom och resiliens vid torka och extrem nederbörd. Dels vill vi se en kraftfull politik för att förbättra reningsverk och VA-nät, så att vi minskar utsläppen från hushåll och industrier. Samtidigt vill vi se att förslagen i Baltic sea action plan genomförs och att vi förstärker arbetet inom bland annat HELCOM för att våra grannländer kring Östersjön också minskar sina utsläpp.

Kristdemokraterna har inte mailat något svar.

Några av svaren har kortats.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV