Zoom

”Vi behövs för nästa generation”

Nina Lundberg arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen i Farsta.

Tolka myndighetsspråk, agera förebilder och sprida kunskap om minoritetens kultur och historia är några av de romska brobyggarnas uppgifter. Arbetet ska minska misstron mellan majoritetsbefolkningen och romer i Stockholm. Brobyggaren Nina Lundberg hoppas att nästa generation ska kunna leva ett normalt liv.

Rasbiologi. Omhändertagande av barn. Tvångssteriliseringar. Förvägrad bostad och skolgång. Trots 500 år i Sverige är romernas historia ganska okänd för många. Folk blir skakade när de får veta hur minoritetsbefolkningen har behandlats genom historien, berättar Eva Balok, romsk brobyggare på socialförvaltningen i Stockholm.

– En romsk brobyggare är en förmedlare mellan majoritet och minoritet, en person som möjliggör bättre förståelse. Jag brukar också kalla mig kulturtolk, säger hon.

Eva Balok arbetar med att sprida kunskap om romsk kultur och historia. En stor del av den historia som Eva pratar om stavas antiziganism.

– Antiziganismen är en av de största anledningarna till den misstro som finns mellan romer och majoritetssamhället. Förtroendeklyftan är jättestor. Myndigheter behöver förstå varför den finns. En av mina största utmaningar när jag föreläser är att få de som lyssnar att ta in och faktiskt förstå historien, säger hon.

Och inte bara historiskt. För inte så länge sedan, 2013, slog nyheten om polisens romska register ner som en bomb. För många drabbade var det som att återuppleva egna och tidigare generationers diskriminering.

– Jag vill försöka berätta hur det är att leva med diskriminering varje dag, säger Eva Balok.

Flera personer med romsk tillhörighet demonstrerade på Mynttorget i Stockholm med anledning av den registreringsskandal som uppdagades hos skånepolisen 2013
Flera personer med romsk tillhörighet demonstrerade på Mynttorget i Stockholm med anledning av den registreringsskandal som uppdagades hos skånepolisen 2013.Foto: Pontus Lundahl/TT

Skapar trygghet

Regeringens strategi för romsk inkludering från 2012 har som målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Strategin är en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk för den svenska minoriteten romer. EU-migranter som vistas i Sverige omfattas alltså inte.

År 2016 blev Stockholms stad en romsk utvecklingskommun, som får särskilt stöd från regeringen för att arbeta fram nya metoder för romsk inkludering. Verksamheten med brobyggare är en del i detta arbete. Totalt arbetar sex romska brobyggare i Stockholms kommun. Centralt i arbetet är att romska företrädare deltar. En av dem är Nina Lundberg, som arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen i Farsta. Hon hjälper till med myndighetskontakter, tolkning, att fylla i och förklara brev och blanketter.

– Jag följer med till exempelvis socialtjänsten. Det kan vara att en person tycker att det finns kommunikationssvårigheter med socialsekreteraren. Att jag finns med på mötet skapar en trygghet för individen, säger hon.

Först på 1960-talet fick romer rätt att gå i skolan
Först på 1960-talet fick romer rätt att gå i skolan. Under 1940- och 50-talet var det sommarskola som gällde. Här syns Erik Valfrid Taikon, Keti och Maritza Dimitri samt Axel Bessik på en bild från sommarskolan i Älvsjö 1957. Foto: Gunnar Lantz/Svd/TT

Tar helhetsgreppet

Mycket av Nina Lundbergs jobb handlar om att motivera till någon typ av aktivitet, som att arbeta eller studera. Alla romer som tar kontakt med brobyggaren har inte försörjningsstöd utan vissa lever på existensminimum. Hennes roll blir att ta ett helhetsgrepp över deras situation och hjälpa till med skuldsanering, inskrivning på Arbetsförmedlingen, ansökan om försörjningsstöd och möjliga vägar till arbete eller studier.

Många romer vill inte ha kontakt med myndigheter vilket i många fall försvårar deras möjligheter att ta del av sina rättigheter.

Med hjälp av en romsk brobyggare blir steget lättare att ta. Nina Lundberg menar att de romska brobyggarna har en avgörande betydelse för att nå andra romer.

– Vi brobyggare behövs så att inte nästa generation ska drabbas – så att nästa generation ska kunna leva ett normalt liv, ha en egen bostad, arbeta, studera, ha fritidsaktiviteter och kunna ta lån.

Hon ser tydligt att barnen blir motiverade till förändring när föräldern är aktiv i studier eller arbete. Romska förebilder är enligt Nina Lundberg nödvändigt, och inger hopp om jämlika villkor och möjligheter.

Eva Balok arbetar som brobyggare på socialförvaltningen i Stockholm
Eva Balok arbetar som brobyggare på socialförvaltningen i Stockholm. Hon beskriver sig som en förmedlare mellan majoritet och minoritet. Foto: Karin Skoglund

Tar tid

Nina Lundberg har under de senaste åren sett en förändring för enskilda romer, men att förändra strukturer tar tid, menar hon. Statskontoret har utvärderat brobyggarverksamheten 2012–2015 och gör bedömningen att den har bidragit till ökad romsk inkludering.

Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar i sin senaste nulägesbeskrivning från 2018 att arbetet i kommunerna fortfarande till stor del är avhängigt bland annat enskilda brobyggare. De bör ses som en resurs men är inte den enda lösningen på romsk inkludering.

Är strategin för romsk inkludering väl tilltagen eller är tiden för kort? Kommer romer ha lika rättigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen år 2032? Frågorna debatteras flitigt bland romer och tjänstepersoner som arbetar med romsk inkludering.

– Den största utmaningen är att romer varit i ett utanförskap under så lång tid. Det som fungerar för majoritetssamhället fungerar inte alltid för en minoritet, säger Nina Lundberg.

Ett sätt som hon återkommer till är att skapa riktade aktiviteter för romer, en typ av särlösningar där romer till exempel kan studera tillsammans med andra romer. Flera sådana insatser har visat sig vara positiva då de skapar en trygg miljö för lärande.

Stockholms kommun har till exempel erbjudit en fyra månader lång utbildning i kallkök för romer, som ledde till anställning för nästintill alla deltagare.

Romska förebilder är nödvändigt och inger hopp, säger Nina Lundberg
Romska förebilder är nödvändigt och inger hopp, säger Nina Lundberg. Hon ser tydligt att barn blir motiverade till förändring när föräldrarna är aktiva i studier eller arbete. Foto: Karin Skoglund

Riktade insatser

Trots flera bra resultat finns det ofta ett motstånd hos kommuner mot säråtgärder, och ändå finns en minoritetslagstiftning som både påbjuder och ger utrymme för det.

– Vi behöver riktade insatser för romer initialt för att utjämna de skillnader som finns, säger Nina Lundberg.

Eva Balok tror att romska brobyggare kommer behövas några generationer till, minst. Kunskapen om romers kultur och historia är fortfarande låg, till exempel att den romska gruppen består av flera olika romska undergrupper med olika språk, kultur, historia och behov.

– Många har också svårt att ta in att andra grupper tänker och agerar annorlunda, säger hon.

Brobyggarnas roll handlar mycket om att motivera till någon typ av aktivitet
Brobyggarnas roll handlar mycket om att motivera till någon typ av aktivitet. På Jobbtorg Stockholm får personer med försörjningsstöd hjälp med att börja arbeta eller studera. Foto: Karin Skoglund

Regeringen satsar på brobyggare

Regeringen har utsett pilot- och utvecklingskommuner som fått ett ekonomiskt stöd för att utarbeta nya metoder för romsk inkludering. Utvecklingskommuner 2016–2019 är bland annat Haninge och Stockholm.
Stockholms kommuns strategi för romsk inkludering har tagits fram i samarbete med romska företrädare. Områden i fokus är precis som i den nationella strategin utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet.
Under åren 2012–2019 har totalt 48 romska brobyggare utbildats eller är i pågående utbildning. År 2017 fanns verksamheten i 14 av landets kommuner, där brobyggare arbetade inom förskola, förskoleklass, skola, socialtjänst och inom närliggande verksamheter.
Statskontoret i Stockholm har bedömt att brobyggarna har fungerat som förebilder, medverkat till fullföljd skolgång för romska elever och motiverat vuxna till studier och arbete. Brobyggarna har genom sitt arbete bidragit till att negativa föreställningar mot romer som grupp har motverkats. Problem som nämns med rollen är otydliga uppdragsbeskrivningar och svårigheter att avgränsa arbetet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV