Radar · Nyheter

Mobilförbud i skolan ger dubbla signaler

Ett generellt mobiltelefonförbud under lektionstid är på förslag enligt januariöverenskommelsen.

Mobiltelefoner ska förbjudas i skolan, enligt fyrpartiuppgörelsen – något som i praktiken redan är infört på många av Stockholms skolor. En väg mot studiero och sociala elever, eller motsägelsefullt i en skola som ska bli mer digitaliserad? Frågan splittrar forskare, lärare och elever.

Nio av januariavtalets 73 punkter gäller skolan. Däribland betyg från årskurs fyra, ett större statligt ansvar över skolan samt ett generellt förbud för mobiltelefoner under lektionstid.

– Socialdemokraterna vill ha ett mobilförbud i klassrummen. Vi är oroliga över att många lektioner störs av att elever håller på med mobilerna i stället för att koncentrera sig på undervisningen, konstaterade Anna Ekström, ny socialdemokratisk utbildningsminister, i ett replikskifte i Aftonbladet våren 2018.

Liberalerna är inne på samma linje, och Skolverkets undersökningar visar också att en majoritet av de svarande lärarna upplever att elevers mobiltelefonanvändning har stört lektioner och försvårat elevers inlärningsförmåga.

Enligt skollagen får lärare ta ifrån eleverna deras telefoner om de gör bedömningen att telefonen stör. Enligt en enkätundersökning som Svenska Dagbladet gjorde 2017 hade hälften av Stockholms friskolor och en tredjedel av de kommunala skolorna mobilförbud under hela skoldagen. Engelska skolan i Jakobsberg införde mobilförbud under höstterminen 2018 – en omställning som eleverna till en början hade svårt att vänja sig vid:

– Man är van vid att kolla klockan eller vädret eller när man börjar, och så kommer man på sig själv att det inte är tillåtet längre, säger niondeklassaren Sebastian Myhre till Sveriges Radio.

På Engelska skolan skola har förbudet mestadels fått positiv respons och läraren Sofia Falk anser att pedagoger nu har bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete:

– Mycket mer sociala elever och mycket mindre strider som vi vuxna måste ta, så mycket positivt, säger hon till Sveriges Radio.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Påverkar olika

Studien Ill Communication från 2015, genomförd av Louis-Philippe Beland och Richard Murphy vid London School of Economics and Political Science, slog fast att mobiltelefoner och teknologi i skolmiljöer påverkar samtliga elevers skolarbete – men i olika utsträckning. Resultaten visade att framför allt lågpresterande elever presterade bättre i skolor där mobilförbud rådde, medan högpresterande elevers resultat inte påverkas nämnvärt av ett förbud.

I Skolverkets rapport Digitaliseringen i skolan framgår det att olika forskningsstudier pekar på såväl bra som dåliga effekter av en alltmer teknikbaserad undervisning:

”Även om många barn kommer i kontakt med digital teknik utanför förskolan innebär det inte per automatik att de har tillgång till exempelvis appar som är av pedagogisk kvalitet. Amerikanska forskare har uppmärksammat stora skillnader mellan olika hem. Man talar om ett ’app gap’, där familjer med god ekonomi köper pedagogiska appar till sina barn, medan familjer med sämre ekonomi istället använder gratisappar”, skriver Skolverket.

Arbetsplatser näst på tur?

Fastän forskning visar att störande moment påverkar koncentrationen och att det tar mellan 30 och 60 sekunder för hjärnan att hitta fokus efter exempelvis en notis i mobilen, kan ett generellt mobilförbud på sikt misslyckas med att få önskad effekt, enligt Torbjörn Ott, docent i tillämpad it, som har studerat hur elever hanterar mobiltelefoner i gymnasieskolan.

Mobiler kan visserligen rubba elevers koncentrationsförmåga, men ett mobilförbud vore en motsägelsefull åtgärd då skolans undervisning överlag har som mål att bli allt mer digital. Ett generellt mobilförbud skulle lägga locket på för en ”gynnsam användning av mobiltelefoner i skolan”, enligt Torbjörn Ott i Sveriges Radio:

– Eleverna efterfrågar mer hjälp från skolan att strukturera upp sin användning av mobiltelefonen så att de inte blir störda. Så eleverna är väldigt kloka på så vis.

Torbjörn Ott får medhåll från Ebba Kock, ordförande för Sveriges elevkårer.

– Självklart är lugn och ro i klassrummet viktigt för elevers möjlighet att ta till sig studier, men Sveriges elevkårer upprepar än en gång att ett statligt mobilförbud inte är rätt väg att gå. Som folkvald politiker finns det långt viktigare saker att fokusera på än att detaljstyra skolan, menar Ebba Kock i en debattartikel i tidningen Skolvärlden.

Hon välkomnar en blocköverskridande skolöverenskommelse, men varnar samtidigt för att januariavtalet håller på att utvecklas till partipolitiskt smörgåsbord där ”vart och ett av de inblandade partierna har fått möjlighet att lägga in sina partipolitiska förslag, höga som låga”:

– Att lagstifta om mobilanvändning skickar skeva signaler om att regeringen inte litar på att lärare klarar av att göra sitt jobb eller att elever inte kan ta eget ansvar. Är nästa steg att förbjuda mobiler även på andra arbetsplatser?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV