Radar · Nyheter

Fel avslå Sveriges unga muslimers bidrag

Fredrik Sandberg/TT | Förvaltningsrätten i Stockholm ger föreningen Sveriges unga muslimer rätt till statsbidrag för år 2017.

Återigen får myndigheten MUCF bakläxa i domstol för att ha nekat Sveriges unga muslimer bidrag. Rätten anser att föreningen visat att den respekterar demokratins idéer.

Frågan om det statliga bidraget till föreningen Sveriges unga muslimer (Sum) har blivit en följetong.

Två gånger har Sum nekats bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), med hänvisning till att föreningen inte uppfyller demokratikraven. Två gånger har ärendena överklagats till domstol, som slagit fast att det varit fel att avslå bidrag.

Senast Sum nekades bidrag, i april förra året, var efter en kritisk rapport som MUCF beställt. Den pekade bland annat på att det funnits extremistiska sympatisörer och aktivister i Sums lokalföreningar och även överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön.

Men enligt förvaltningsrätten i Stockholm har föreningen visat att dess verksamhet respekterar demokratins idéer. Man bedömer att Sum vidtagit åtgärder mot personer som agerat odemokratiskt och också arbetat förebyggande mot extremism.

– Vi kunde se att Sveriges unga muslimer hade reagerat och vidtagit åtgärder när man såg att det fanns underorganisationer som hade uttryckt sig på ett olämpligt sätt, och att man också hade uteslutit medlemmar som betett sig olämpligt, säger rådman Kerstin Andres.

Rätten kunde inte heller belägga kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket påståtts i rapporten.

– Domen är helt i linje med vad vi hela tiden har hävdat. Det är viktig seger för organisationen och framför allt för våra medlemmar, säger Rashid Musa, ordförande för Sveriges unga muslimer.

Enligt Musa får domstolsutslaget – och därmed pengarna – stor betydelse för Sums verksamhet: Det betyder bland annat att vi kan arrangera sommarkollo för barn vars föräldrar inte har råd att åka på semester. Det betyder att vi kan ordna träffar för unga muslimska tjejer och stärka deras självbild och självkänsla.

Enligt domstolen finns alltså inte skäl att avslå Sums ansökan för bidrag 2017 eller återkräva bidrag för tidigare år. Det innebär att MUCF nu måste göra en ny prövning av om Sum har rätt till bidrag, såvida myndigheten inte väljer att överklaga.

”Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen”, skriver MUCF i ett pressmeddelande.

Rapportförfattaren Magnus Sandelin, journalist och expert på våldsbejakande extremism, är kritisk till förvaltningsrättens beslut:

– Jag tycker att slutsatsen borde ha blivit en annan. Det finns tydliga kopplingar till extremistiska miljöer, exempelvis att man återkommande bjuder in föreläsare som är kända antisemiter och homofober. Det finns belägg för allt det i underlaget som jag tog fram.

Turerna kring Sum

Hösten 2016
MUCF avslår Sveriges unga muslimers (Sum) ansökan om statsbidrag för 2017. Beslutet grundades på MUCF ansåg att Sum inte hade kunnat visa att de bedrev en verksamhet i enlighet med demokratins idéer.
Sum överklagar beslutet till förvaltningsrätten.
November 2017
Förvaltningsrätten upphäver MUCF:s beslut och återförvisar ärendet till myndigheten för fortsatt handläggning och nytt beslut.
MUCF uppdrar åt Magnus Sandelin, journalist och expert på våldsbejakande extremism, att granska Sum och dess medlemsorganisationer utifrån demokratiperspektivet.
April 2018
MUCF avslår på nytt Sums ansökan om bidrag för 2017 och kräver tillbaka bidragen för tidigare år. Som skäl anges att föreningen inte uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
Sum överklagar till förvaltningsrätten igen.
Januari 2019
Förvaltningsrätten slår fast att det var fel att neka Sum bidrag.
Källa: MUCF