Zoom

Manifestation till stöd för hyresrätten

Ombildningar innebär att göra om bostäder som går att hyra till bostadsrätter för försäljning.

Ett hundratal personer demonstrerade för ”rätten till en bra bostad som vi har råd med” utanför Stockholms stadshus måndagen den 28 januari. Allmännyttan ska vara tillgänglig för alla, oavsett plånbok, menar Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

I Januariavtalet, uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, listas de 73 politiska frågor som partierna kommit överens om ska utgöra politiken under mandatperioden.

Punkt 44 i överenskommelsen mellan S, MP, C och L rör en friare hyresreglering: ”fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt”. Därutöver står: ”Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen”.

– Det är ohållbart att sälja ut allmännyttan till privata aktörer som ofta bara vill göra stora ekonomiska vinster. Bostadsförsörjningsansvaret ligger på kommunerna enligt lag, detta är inget som de kan avsäga sig ifrån, säger Simon Safari.

Han betonar att Stockholms stad behöver en stark allmännytta (kommunägda bostadsbolag) som satsar på att bygga fler bostäder.

Allmännyttan utgör cirka 17 procent

”Allmännyttan utgör endast cirka 17 procent av det totala bostadsbeståndet i kommunen. Ombildningar gör att det blir fler bostadsrätter på hyresrättens bekostnad, i en tid av stor brist på hyresrätter är detta helt fel.” Det skriver Hyresgästföreningen region Stockholm och nätverket Rädda hyresrätterna som stod bakom demonstrationen mot ombildningar, utförsäljningar och marknadshyror.

Hyresgästföreningen driver även kampanjen ”Sälj inte våra hem” med en namninsamling som avslutas den 31 januari 2019.

– Vi misstänker att till exempel bostäder i Hagsätra är aktuella att säljas ut, säger Simon Safari.

När Dennis Wedin (M) blev bostads- och fastighetsborgarråd var ett av hans första besked att öppna för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i ytterstaden.

En rättighet enligt FN och svensk lag

Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (artikel 25) och i regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: ”Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet”.

– I hemmet tillbringar du mest tid, du samlar energi och planerar för livet. Du kan inte vara en bra student eller anställd om du ständigt bekymrar dig för att ha tak över huvudet, säger han.

Över 50 000 av allmännyttans lägenheter i Stockholmsregionen har sålts de senaste tio åren. Samtidigt söker 60 000 aktivt bostad i Stockholm i dag, enligt Hyresgästföreningen.

– Det är en allvarlig situation, särskilt för unga och äldre. Yngre som vill etablera sitt liv i Stockholm kommer inte in på bostadsmarknaden utan hamnar hos oseriösa värdar.

Karin Wanngård (S): Jag står på er sida

– Våra hem ska inte vara en spekulationsvara, säger Simon Safari som inleder demonstrationen.

Förra gången som det var aktuellt med ombildningar stoppades 40 procent, enligt Elin Gauffin från Nätverket Rädda Hyresrätten.

– Vår demonstration handlar om att försvara att alla har rätt till ett hem oavsett inkomst, säger hon.

En rad talare följde och politiker från Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet fick kommentera kraven ”att bygga bort bostadsbristen, stoppa bostadsprofitörer, sänka hyrorna och garantera bättrat underhåll”.

– Jag vill meddela att jag står på er sida, säger oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S).

"Hatar Stockholm för mina barns skull”

Dan Hallemar, landskapsarkitekt, frilansskribent och som driver podcasten ”Staden”, skriver om marknadshyror i artikeln ”Jag hatar Stockholm för mina barns skull” i Expressen.

”Här är en stad som ser sin ägda mark, vår gemensamt ägda mark – 70 procent av all mark i Stockholms stad – som en sedelpress man ska tjäna pengar på. En stad som åter vill börja sälja ut sin gemensamt ägda allmännytta, trots lärdomarna från grannkommunen Botkyrka där Socialdemokratierna blev förvånade – hehe – över att företaget som köpte allmännyttans lägenheter på Albyberget sålde dem vidare – med stor vinst – till några som nu vill tjäna stora pengar på höjda hyror.”

Han skriver att hade han kommit till Stockholm i dag hade han inte haft råd till ett hem.

Så tycker Hyresgästföreningen om regeringens politik

1. Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021).
Hyresgästföreningens kommenterar: En förändring som vi naturligtvis ställer oss mycket kritiska till. Ett mycket kontroversiellt och illa berett förslag. Vi behöver inte flera hyresrätter med högre hyror utan fler hyreslägenheter med rimligare hyror. Det är dessutom mycket oklart hur systemet är tänkt att fungera. Hur ska det förhålla sig till presumtionshyrorna? Hur ska tarifferna tas fram? Är det Boverket eller genom gängse förhandlingar? Ska systemet komplettera dagens hyressättning? Konsekvenserna blir oavsett att konsumentskyddet försvagas och de höga hyrorna i nyproduktionen riskerar bli ännu högre. Hur direktiven till utredningen utformas är mycket viktigt.

2. Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021).
Hyresgästföreningens kommenterar: Mycket oklart förslag. Det här är ju precis de frågor vi hanterar i vår systematiska hyressättning. Det är dock viktigt att det arbetet fortskrider och intensifieras på de orter där det inte finns någon systematisk hyressättning. Arbetet med Stockholmshyran är ett sådant positivt exempel. Vad en kommission skulle kunna tillföra i detta läge är mycket oklart. Där får man se hur direktiven utformas.
3. Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls (Ds våren 2020. I kraft från 2021).
Hyresgästföreningens kommenterar: Detta förslag skär direkt in i de pågående trepartssamtalen som precis inletts med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Fastighetsägarna. Arbetet ska slutföras den 31 mars 2019. Hyresgästföreningen anser att utvecklingen av förhandlingssystemet bäst utförs av de förhandlande parterna.
Ytterligare information och punkter finns på Hyresgästföreningens hemsida.
Källa: Hyresgästföreningen