Radar · Nyheter

De tar strid mot avverkningar i Tyresta naturreservat

”Basväg” inför skogsavverkning.

I den privatägda delen av Tyresta naturreservat har skogsägaren kört upp ”basvägar” inför avverkning, vilket fått lokalbor att starta en namninsamling.

– Skogsmaskiner har kört rakt in i naturreservatet med påtagliga skador på markvegetationen. Det borde vara totalt oacceptabelt inom ett vilket naturreservat som helst. Skogsmaskinerna har kört rakt in i en viktig tjäderspelplats. Fortsätter avverkningarna i området försvinner ovärdeliga naturvärden inklusive tjäderspelplatsen, säger Mattias Bernharsson, initiativtagare.

Tyresta naturreservat sträcker sig runt Tyresta nationalpark. Tillsammans utgör områdena landets största urskog söder om Dalälven.

Naturreservatet är tänkt som en buffertzon kring nationalparken, som alltså klassificeras som mer skyddsvärd. I den nu avverkningshotade zonen, privatägd av KMN Förvaltning AB, tilllåts skogsbruk.

– Vi vill att ett nytt förslag till skötselplan tas fram, som inte tillåter skogsbruk någonstans inom naturreservatet. Och att marken tas över av kommunen eller länet för att trygga ett fullvärdigt och långsiktigt skydd av skogen. Sveriges gammelskogar krymper i rasande takt. Det är förödande för djurlivet såväl som oss människor, säger Mattias Bernharsson.

Namnlistorna, som i skrivande stund har undertecknats av drygt 1 400 personer, ska skickas till länsstyrelsen Stockholm, Stiftelsen Tyrestaskogen, Haninge kommun och skogsägaren KMN Förvaltning AB.

2016 beslutade länsstyrelsen i Stockholm, apropå ett önskemål om att säkra tjädrarnas spelplats, att inte prioritera ytterligare skydd av skog i det aktuella området.