Zoom

Vänsterpartiet kritiskt till fler ordningsvakter

Stina Stjernkvist/TT | Ordningsvakter har till uppgift att "medverka till att upprätthålla allmän ordning" enligt lagen.

Trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) vill fördubbla antalet kommunala ordningsvakter. Oppositionsborgarråd Clara Lindblom (V) är kritisk:
– Överhuvudtaget skulle vi vilja se större satsningar på förebyggande arbete.

Enligt Erik Slottner ökar våldet i Stockholm, narkotikaförsäljning sker på öppen gata och stockholmare uppger att de känner otrygghet när de vistas utomhus.

– Som trygghetsborgarråd i Stockholm är det högprioriterat att göra allt som står i min makt för att vända den negativa trenden. Därför kommer antalet kommunala ordningsvakterna mer än fördubblas redan i början av mars, som ett första steg mot att de ska bli 100 innan årets slut, säger Erik Slottner i ett pressmeddelande.

Ordningsvakter jobbar på ett förordnande från polisen, till skillnad från väktare och trygghetsvärdar, och har större befogenheter.

Erik Slottner (KD) vill ändra lagen

I slutet av förra året hade Stockholms stad 18 mobila ordningsvakter. Då meddelade det grönblå styret att de ville satsa 50 miljoner extra på ordningsvakter, utöver de 20 miljoner som redan var avsatta i budgeten för nästa år. Syftet med att öka antalet vakter är att öka tryggheten för boende, besökare och företagare och minska riskerna för brott och skadegörelse.

Ordningsvakterna ska röra sig på utsatta platser som är förordnade av polisen (så kallade LOV 3-områden) inom stadens 14 stadsdelar. Enligt svensk lag får ordningsvakter inte verka fritt i staden, utan måste ansöka om polistillstånd för varje enskilt område.  Erik Slottner vill nu ändra lagen, som trädde i kraft 1980, så att ordningsvakternas tillstånd gäller i hela kommunen:

– I dag räcker inte polisen till. Under de senaste åren har polisstyrkan i landet minskat. Vi arbetar därför för att de kommunala ordningsvakterna ska kunna hjälpa polisen där närvaron och resurserna brister, säger han.

V: behövs förebyggande insatser

Oppositionsborgarrådet Clara Lindblom (V) är kritisk till satsningen.

– Vi har redan ett antal ordningsvakter anställda i staden och vi tycker inte det är rimligt att lägga ännu mer pengar på det. Vänsterpartiet tycker i stället att pengarna borde gå till förebyggande arbete, sådant som kan förhindra barn och unga från att dras in i kriminella miljöer, säger hon.

Även satsningar på avhopparverksamhet är viktigt, enligt Lindblom.

Är satsningen rimligare när staden anställer vakter i egen regi?

– Nej. Problemet är att pengarna som fler ordningsvakter kostar, cirka 50 miljoner kronor,  i stället skulle kunna användas till förebyggande insatser riktade mot barn och unga, vilket vore en mycket bättre prioritering.

I Vänsterpartiets budget för 2019, ”En jämlik, jämställd och klimatsmart stad” betonas förebyggande arbete: 50 miljoner kronor till trygghetsskapande förebyggande arbete, såsom fler fältassistenter, socialpedagoger i skolorna och fritidsaktiviteter.

Ett nyinstiftat trygghetsutskott

Inför valet lovade alliansen i Stockholms stad, om de vann, 100 nya ordningsvakter, en trygghetsjour dit stockholmare kan ringa när de känner sig otrygga och 24 timmars städgaranti för klotter och nedskräpning.

I 2019 års budget har det grönblå styret med Alliansen och Miljöpartiet i Stockholms stad avsatt 100 miljoner kronor till ett nyinstiftat trygghetsutskott, som kommunfullmäktige väntas klubba igenom den 18 februari. Pengarna ska gå till övervakningskameror, att sätta upp belysning och ta bort vissa buskage.

Ordningsvakterna ska först genomgå en utbildning hos polisen och därefter hos kommunen. Deras primära uppgift är att skapa trygghet genom synlighet, dialog och förebyggande insatser men kan därutöver ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som stör den allmänna ordningen.

Skyldigheter och befogenheter som ordningsvakt

Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt.
Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott.
Om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt.

Befogenheter
• Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.
• Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
• I första hand ska ordningsvakten försöka tala personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.
Källa: Polismyndigheten