Radar · Nyheter

Samröre med terrororganisation förbjuds

Regeringen vill skärpa terrorlagstiftningen.

Regeringen gör ett nytt försök med skärpt lagstiftning mot samröre med terrororganisationer. Det förra fick tummen ner av Lagrådet.

Sedan Lagrådet avvisat ett tidigare förslag om att förbjuda deltagande i terroristorganisation, fokuserar regeringens nya förslag på att förbjuda samröre med en sådan organisation.

Samröre som är ägnat att främja, stärka eller understödja en terroristorganisation förbjuds. Det handlar till exempel om att befatta sig med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor, kommunikationsutrustning och transportmedel eller att upplåta mark eller lokal för en terrororganisation.

Det föreslås vidare bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till samröre med en terroristorganisation, att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation samt att finansiera samröre med en terroristorganisation.

Straffskalan för brottet ska vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

I mars avvisade Lagrådet regeringens dåvarande förslag som främst fokuserade på deltagande i terroristorganisation. Enligt Lagrådet var förslaget inte förenligt med grundlagens skydd av föreningsfriheten.

Regeringen gör nu bedömningen att en straffbestämmelse om samröre med en terroristorganisation kan utformas så att den är förenlig med regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter och med Europakonventionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV