Radar · Nyheter

Lövstaverket genererar spänning mellan kommuner

Sopförbränningsanläggningen i Lövsta lades ner 1986.

Politikerna i Järfälla är överens i sin kritik mot projektet Lövstaverket men Stockholms stad har inga planer på att ändra placeringen av verket.
– Det finns ingen plan B till placeringen av Lövstaverket, säger Katarina Luhr (MP), klimatborgarråd i Stockholm, till Mitti.

Platsen för Lövstaverket, som ska ersätta Hässelby kraftvärmeverk, är den avvecklade Lövstatippen i nordvästra Stockholm. Naturskyddsföreningen är en av aktörerna som har uppmärksammat risker med det nya verket.

– Det är viktigt att dricksvattentäkten inte riskeras och frågan har länge varit ett orosmoln i projektet. Exergi har i uppgift att klargöra i detalj vilka konsekvenser projektet för med sig, uppgav Anders Tranberg, ordförande i Stockholms naturskyddsförening, tidigare till Stockholm direkt.

Kritiken från Norrvatten, som driver vattenverket Görvälnverket i närheten av platsen för Lövstaverket, menar att bygget och driften kan äventyra vattenkvalitén i Mälaren och riskerar kontaminering av dricksvattnet för de drygt 600 000 människor som får sitt vatten från Görväln.

I somras lämnade samtliga politiska partier i Järfälla, som angränsar strax norr om Lövsta, in ett yttrande med  gemensam kritik till Stockholms stad. Kritiken handlar i huvudsak om att vattenkvalitén måste utredas närmare och om hur Lövstaverket kan påverka reakreationsmöjligheter i området.

Kolkraftverket i Värtahamnen, som står för närmare en tredjedel av Stockholms totala koldioxidutsläpp, ska fasas ut till år 2022 och Lövstaverket är centralt i arbetet för att Stockholm ska bli fossilfritt, enligt Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd.

– Det handlar om att klara energiförsörjningen i Stockholm, när vi växer så kraftigt. Och då har Stockholm stad pekat ut det här området för att bygga ny infrastruktur, fortsätter Katarina Luhr i Mitti.

Det som talar för Lövstaverkets placering är att tung industri ligger på platsen och att hela Lövstakullen är en gammal soptipp, enligt miljö- och klimatborgarrådet. Fortfarande på 1960-talet hade Lövsta sopstation stor verksamhet, i dag är viken igenfylld och tippen en gräsbevuxen kulle.

Även Stockholms stads miljöförvaltning riktade nyligen kritik mot att riskerna med förorenat dricksvatten inte har utretts ordentligt. Nu har Stockholm exergi, företaget som ska bygga kraftvärmeverket, skjutit upp sin ansökan om miljötillstånd till september.

– Jag är glad att Stockholm uttrycker ett behov att utreda vidare, säger Eva Ullberg (S),  oppositionsråd i Järfälla.