Radar · Nyheter

Jord- och skogsbruk viktiga för utsläppsmål

Markanvändning som jord- och skogsbruk både påverkar och påverkas av klimatförändringarna.

Marken och klimatförändringarna är i fokus i en kommande rapport från FN:s klimatpanel.
– Om man inte hanterar klimatutsläpp från markanvändning kan världen inte komma ner till nollutsläpp, säger en expert till TT.
Förväntningarna på rapporten är höga hos Naturskyddsföreningen, där man hoppas att frågan om köttproduktionen ska lyftas.

I dagarna presenterar FN:s klimatpanel, IPCC, en ny klimatrapport. I rapporten tittar man på klimatförändringarna i relation till ett antal globala frågor som har med markanvändning att göra, bland annat ökenspridning, hållbar markanvändning och livsmedelssäkerhet.

– Man ser på hur klimatförändringar kan påverka till exempel markförstöring och livsmedelssäkerhet. Man tittar också på forskning kring vad det finns för möjligheter att anpassa de berörda systemen till klimatförändringar och vad det finns för möjligheter att arbeta med systemen så att de bidrar till utsläppsminskningar för att begränsa klimatförändringar, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid SMHI.

Rapportens resultat, som ska presenteras på torsdag, är ännu inte klart. Men utifrån den forskning som finns i dag kan man tydligt se att markanvändning, som exempelvis avskogning, ger betydande klimatutsläpp och spär på klimatförändringar, säger Markku Rummukainen.

– Även boskapsskötsel och risodlingar genererar stora metanutsläpp i världen.

Omställning av matproduktion

I Parisavtalet, som skrevs under 2015, har länder kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, vilket kräver att utsläppen måste minska betydligt.

Markanvändning, som jord- och skogsbruk, både påverkar och påverkas av klimatförändringarna. Att hitta lösningar som både minskar utsläppen och motverkar negativa klimateffekter är därför viktigt, menar Rummukainen.

– Om man inte hanterar klimatutsläpp från markanvändning kan världen inte komma ner hela vägen till nollutsläpp. Samtidigt innebär klimatförändringar betydande effekter på livsmedelssäkerhet, på ekosystem och på den biologiska mångfalden, allt som vi är beroende av.

Ett läckt utkast till rapporten, som The Guardian rapporterat om, slår fast att det är omöjligt att hålla den globala uppvärmningen inom säkra nivåer om det inte sker en omställning av hur mat produceras och mark brukas.

För att minska den globala uppvärmningen måste bland annat jord- och skogsbruket göras mer hållbart, köttkonsumtionen skäras ned och matavfallet minska, enligt det läckta utkastet.

Viktigt vetenskapligt underlag

Rapporten blir ett viktigt vetenskapligt underlag för beslutsfattare i världen, tror Rummukainen.

– FN:s klimatpanel är en tung kunskapsaktör och dess rapporter är grundläggande för klimatförhandlingarna internationellt.

Även Naturskyddsföreningen ser den som viktig. Man hoppas bland annat att IPCC ska ta upp frågan om avskogningen och vikten av att binda kol för att få ner koldioxidhalterna, och att frågan om köttproduktion ska belysas.

– Köttproduktion är ett relativt ineffektivt sätt att använda marker och det medför ganska stora klimatutsläpp. Om det går att minska på köttkonsumtionen och därmed köttproduktionen får vi ganska stora markarealer som befrias för återskogning eller återställande av våtmarker som då kan binda kol, säger Otto Bruun, bioekonomisakkunning vid Naturskyddsföreningen.

Bruun hoppas också att rapporten ska bidra till att markanvändningens roll i förhållande till klimatförändringarna ska tas på större allvar.

– Vi vill att rapporten leder till skärpning av de nationella klimatmålen i alla länder.

Fakta: IPCC:s rapport om klimatet och marken

Rapporten har utarbetats av över hundra experter från 52 länder från hela världen.
Experterna har arbetat med rapporten i två år. De har tittat på klimatförändringarna i relation till ett antal globala frågor som har med markanvändning och landområden att göra, bland annat ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning och livsmedelssäkerhet.
Klimatpanelens uppgift är att belysa kunskapsläget för det aktuella området och visa vilka möjligheter som finns för att berörda system ska anpassas till klimatförändringarna och möjligheter för att minska utsläppen, bland annat.
Rapporten, vars resultat presenteras på torsdag, är en del i IPCC:s pågående arbete. I oktober förra året släpptes en rapport om 1,5-graders global uppvärmning och i september kommer ytterligare en rapport som fokuserar på klimatet, haven och isarna.
Den 2-6 augusti går klimatpanelen igenom rapportens sammanfattning. Resultatet presenteras i Genève den 8 augusti.
Källa: IPCC och SMHI

Fakta: Växthusgaserna och klimatkrisen

Den globala uppvärmningen och klimatkrisen beror till stor del på ökade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser orsakade av människan. I fjol blev världens utsläpp av fossilt koldioxid högre än någonsin tidigare.
Utsläpp av växthusgaser kommer från många olika källor. Merparten av utsläppen i Sverige kommer från förbränning av bränslen.
Olika växthusgaser har olika egenskaper och bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till koldioxid (eller snarare till så kallade koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.
Källa: Naturvårdsverket, länsstyrelsernas samverkansorgan RUS, SMHI

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV