Radar · Nyheter

Religiösa förskolor kan få skärpt tillsyn

"Skollagen är väldigt tydlig med att eleverna ska lära sig om mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Nya, skärpta regler är att vänta för de religiösa friskolorna.
Regeringens utredare Lars Arrhenius är beredd att föreslå tuffare tillståndsprövning – en prövning som även ska omfatta de cirka 200 religiösa förskolorna.

Under de senaste åren har flera allvarliga problem i religiösa friskolor uppmärksammats. Skolinspektionen har kritiserat att elever inte fått undervisning i sex och samlevnad, att pojkar och flickor hållits åtskilda och att lärare jämställt Bibelns skapelseberättelse med evolutionsteorin. Elever har också vittnat om att de övertalats att delta i de på pappret frivilliga bönestunderna.

– Frivilligheten är viktig och den tycks inte alltid vara garanterad. Det handlar ju om barns rätt att kunna utöva sin religion – men också att kunna säga nej, säger Lars Arrhenius i en TT-intervju.

Lars Arrhenius, jurist med lång erfarenhet av barn- och elevrättsfrågor, har som regeringens utredare besökt ett tiotal konfessionella friskolor. Han har talat med elever men också med skolledare och skolhuvudmän. Samtalen har bekräftat Skolinspektionens bild av att det finns problem i vissa ägarled.

Skollagen tydlig

– En del uttalanden från huvudmän uppfattar jag stå i strid med skollagens värdegrund, det vill säga med respekt för de mänskliga rättigheterna, människors lika värde, jämställdhet och solidaritet, säger han.

Lars Arrhenius vill inte ge exempel på fördömande eller diskriminerande uttalanden eller namnge berörda huvudmän, men konstaterar att problemen finns i både kristna och muslimska friskolor. Han har landat i att Skolinspektionens ägarprövning, som i dag fokuserar på ekonomi och kompetens, måste utökas med en skriftlig försäkran från ägare och ledning att agera efter skolans värdegrund.

– Skollagen är väldigt tydlig med att eleverna ska lära sig om mänskliga rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingarna. Vill man driva skola i Sverige får man vara beredd att följa de reglerna, säger Lars Arrhenius.

Tydligt mandat

Med ett sådan försäkran blir Skolinspektionens mandat också tydligare, fortsätter han.

Med strängare krav vid tillståndsgivningen blir det lättare för Skolinspektionen att inspektera skolorna utifrån värdegrunden.

– Jag har fått intrycket att Skolinspektionen tidigare inte fokuserat så mycket på detta.

TT: Löser detta problemet? Kan det inte vara lätt att skriva under en försäkran och sedan agera annorlunda i praktiken?

– Jag har en del idéer om hur man skulle kunna lösa den frågan men det är för tidigt att gå ut med dem, säger Lars Arrhenius.

Fråga för Säpo

Frågan om lämplighet fick extra tyngd när Säpo tog sex personer i förvar för att de bedöms utgöra hot mot rikets säkerhet. Männen har beskrivits som IS-sympatisörer och flera av dem har kopplingar till friskolor. Säpo har bekräftat att plattformar för radikalisering kartlagts – däribland skolverksamhet.

– Ur mitt perspektiv stärker det mig i att ägarprövningen måste bli noggrannare och kopplad till skolans värdegrund, säger Lars Arrhenius.

Till saken hör att de två aktuella skolorna inte är registrerade som konfessionella. Varje friskola kan nämligen fritt välja hur den ska betecknas. För att skapa en bättre kontroll vill Lars Arrhenius se en lagstadgad anmälningsskyldighet för huvudmän som har en konfessionell inriktning.

– Den som har konfessionella inslag på sin skola utan att ha anmält detta skulle riskera att få ett vitesföreläggande eller till och med tvingas att stänga skolan, säger Lars Arrhenius.

290 kommuner

I det betänkande han lägger fram i december kommer det att föreslås att även landets cirka 200 konfessionella förskolor ska omfattas av de nya och utökade kraven. Kunskapen om hur förskolorna lever upp till dagens krav är begränsad. Det är nämligen varje berörd kommun som ansvarar för tillsynen.

– Det finns 290 kommuner så det är klart att det är svårt att få en likhet i bedömningarna. Skolinspektionen har stor erfarenhet och skulle kunna ha en enhetlig inspektion, säger Lars Arrhenius.

Han tillägger att konfessionella inslag i förskolan har särskilda utmaningar.

– Hur säkerställer man frivilligt deltagande bland så små barn?

Etableringsstopp

Lars Arrhenius utredning berör direkt mer än 10 000 skolelever och kanske lika många förskolebarn. Åsikterna är starka och disparata.

Detta avspeglas också i själva uppdraget, som så sent som den 29 maj utökades till att föreslå hur ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor kan införas. Uppdraget baseras på en överenskommelse i januariavtalet.

– Det är ett svårt uppdrag naturligtvis. Det handlar inte minst om näringsfrihet, alltså rätten att starta och utöka verksamhet. Det handlar också om föräldrars rätt enligt Europakonventionen att få sin religion respekterad i samband med barns utbildning. I slutändan måste jag ju göra min analys och lägga fram de olika förslagen. Sedan är det upp till politiken att bestämma vad man tycker är lämpligast, säger Lars Arrhenius.

Här är några av de skolor som kritiserats

Kritiken mot friskolor med konfessionella inslag rör allt från religiöst färgad undervisning till kränkningar och misstankar om grova ekobrott. Här är några fall som varit aktuella hos Skolinspektionen på senare tid.
Muslimska Al-Azharskolan i Stockholm och Örebro
Fyra tidigare styrelseledamöter dömdes i juni till fängelse för grova ekonomiska brott mot den stiftelse som äger skolan. Grundaren lät föra ut tio miljoner kronor från stiftelsen för att starta en islamisk bank. Skolan har även varit utsatt för kritik tidigare för könsuppdelade lektioner, att flickorna måste använda den bakre dörren på skolbussen medan pojkarna fick kliva på i den främre samt för att hålla bön under lektionstid.
Kristna Ekebyholms grund- och gymnasieskolor i Norrtälje
Skolorna fick i december kritik av Skolinspektionen för obligatoriska morgonsamlingar med bön och bibelläsning, samt undervisning där den kristna skapelseberättelsen jämställts med vetenskapens teorier.
Muslimska Römosseskolan i Göteborg
Fick nyligen kritik för könsuppdelad undervisning, framför allt i idrott men även i slöjd, bild och svenska. Böner upplevs inte som frivilliga bland yngre elever. De berättar att lärare sagt att ”om man inte är med och ber så får man ingen belöning av Allah, man kommer inte till paradiset.”.
Muslimska Primusskolan i Göteborg
Fick nu i juli sitt tillstånd indraget efter att ha varit igång endast en termin, eftersom de lokaler skolan använde inte var godkända för skolverksamhet. Skolan har heller inte kunnat visa att den ordnat nya, lämpliga lokaler. Skolans 144 elever måste börja på annan skola om Skolverkets beslut står fast efter eventuellt överklagande.
Kristna Hällebergsskolan i Uddevalla kommun
Kritiserades förra hösten för religiöst färgad undervisning. Av beslutet framgår att lärare jämställt den bibliska skapelseberättelsen med evolutionsteorin, har alltför begränsad sex- och samlevnadsundervisning och idrottsundervisning där dans lyfts bort. Vidare var morgonsamling med bön obligatoriskt. I mars i år bedömde Skolinspektionen att bristerna var avhjälpta.
Vetenskapsskolan i Göteborg
Skolan har inte registrerat sig som konfessionell men har fått kritik för undervisning med bön och andra religiösa inslag samt utebliven sex- och samlevnadsundervisning. Skolans vd har tagits i förvar av Säkerhetspolisen eftersom han anses utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Enligt en rapport från Försvarshögskolan ska personer knutna till skolan ha uttryckt sympatier för Islamiska staten (IS).
Nya Kastets skola i Gävle
Inte heller denna skola har registrerat sig som konfessionell, men enligt Gefle Dagblad som granskat skolan finns en inofficiell muslimsk profil och täta band till Gävles största moské. Skolan har fått kritik för kränkningar bland eleverna och har även anmälts till Ekobrottsmyndigheten sedan ett stort belopp försvunnit ur bokföringen. Flera av de personer som hålls förvarstagna av Säpo för att de anses utgöra ett hot mot Sverige har direkta kopplingar till skolan.
I april i år fick även den kommunala skolan i Jukkasjärvi i Kiruna kommun kritik av Skolinspektionen för att skolan låtit vissa föräldrar styra undervisningen, utifrån föräldrarnas trosuppfattning. Eleverna hade därför inte fått undervisning i dans, musik, drama eller sex- och samlevnad
Anja Haglund/TT
Anna Lena Wallström/TT