Zoom

V vill se klimatråd för unga: En nagel i ögat på politikerna

Vill granskas av unga.

Vänsterpartiet i Region Stockholm vill införa ett klimatråd för att ta vara på ungas engagemang i klimatfrågan. Tanken är att de ska granska politiska beslut utifrån Parisavtalet.

Vänsterpartiet tänker sig att klimatrådet ska bestå av 15 personer som väljs av oberoende och demokratiska miljöorganisationer och ungdomsorganisationer, där minst hälften av medlemmar ska vara under 20 år. Tanken är att de ska granska politikers beslut, i relation till Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader jämfört med förindustriell nivå.

– I ett klimatnödläge kan vi inte ta några beslut som inte sätter klimatet först. Vi upplever att klimat är viktigt när du debatterar, medan det dagliga arbetet rullar på precis som förut, säger Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd i Stockholm.

Hon och partivänner på olika nivåer spånade fram idén om klimatråd som ett sätt att ta vara på det stora engagemang som synts hos unga i samband med vårens skolstrejker med mera.

– Engagemang går upp och ner. Jag tror att det är jätteviktigt att det finns forum för att fortsätta nu, så att vi inte missar den här chansen. Känslan av att de vuxna inte lyssnar kan skapa stor frustration och kan få en att sluta engagera sig, säger Anna Sehlin.

Inte bara miljöorganisationer

Hon tänker sig ett brett deltagande, med representanter valda både från organisationer som Klimataktion, Fältbiologerna och Jordens vänner, men även andra sorters föreningar.

– Jag tror att det är jätteviktigt att ta tillvara på den här bredden av unga, med olika sorters bakgrund. Man behöver inte gå med i en miljöorganisation, utan det skulle kunna vara kulturorganisationer från olika samhällsskikt och ursprung, säger Anna Sehlin.

Hon ser Klimatrådets granskningar som en remissrunda, eller en miljökonsekvensbeskrivning av beslut, som kommer beslutsfattarna till del.

– Så när politiken sen fattar beslutet slutgiltigt för verkställighet finns rådets uttalande med. Förhoppningsvis kan man kanske remittera till rådet, så de kan uttala sig innan skarpt beslut. Jag tror också att det kan ge en tyngd att rådet granskar redan fattade beslut, att det blir klart och tydligt att beslutet är i fel riktning och borde rivas upp.

Har ungdomar kompetens att granska en budget?

– Jag tror att man precis som när man blir politiker lär sig under arbetets gång. Det kan också ingå vuxna, och man kan kalla in expertkunskap när det behövs för att kunna göra en bedömning. Det kan såklart vara väldigt svårt att ta sig igenom ett tjänsteutlåtande eller en motion. Beslutsunderlag är otillgängliga för de flesta, men det är också bra att fler lär sig tränga igenom det materialet.

Förslaget om Klimatråd ska Vänsterpartiet försöka få in i kommunerna, Region Stockholm och på sikt även på nationell nivå.

– Jag tror att ungas röster oavsett var de kommer i från är väl det som kan få oss att tänka en extra gång. De flesta politiker har ju barn själva, säger Anna Sehlin.

Inga unga i idéarbetet

Däremot har unga inte varit med i idéprocessen inför klimatrådet, berättar hon.

– Det kan vara en brist i vårt resonemang, är att ingen är mellan 15 och 20. Vi kanske skulle ha testat idén. Men just nu är vi i formuleringsstadiet, det här är ett förslag.

Det låter lite som att ni vill använda ”unga” som affischnamn, för att det ses som mer neutralt än om en miljöorganisation eller Vänsterpartiet säger nåt?

– När man kommer från en miljöorganisation lyssnar vissa på en. Ett råd med bredare representation kan man inte vifta bort som att det är bara veganer med palestinasjalar eller bara medelklass. Vi vill ge unga klimataktivister mer inflytande. Jag tror det finns jättemycket idéer vi inte ser som inte är unga i dag. Det är viktigt att låta dem utvecklas.

Givet att koldioxidutsläppen ökar i länet igen – tror du det finns nån chans att nå Region Stockholms mål om netto-nollutsläpp år 2045?

– Nej, jag tror inte det. Jag är glad att vi har tagit en klimatfärdplan och ett bra miljöprogram, men jag ser att det inte räcker. Vi skulle behöva göra så extremt stora förändringar för att kunna nå våra egna mål. Det är väl därför som vi försöker se utanför boxen. Jag tror det här kan vara en nyttig nagel i ögat, i ett läge där vi har extremt lite tid på oss.

Parisavtalet och klimatmålen

Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen begränsas till långt under 2 grader och ansträngningar ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå.
 
Sveriges klimatmål är att nettoutsläppen ska vara 0 senast år 2045. 
 
Region Stockholm ska nå netto-noll-utsläpp senast år 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i princip halveras till 2030 jämfört med 2014.
Stockholms stad ska vara en fossilbränslefri stad år 2040. Som ett etappmål ska utsläppen av växthusgaser vara högst 2,3 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2020.
Källa: SLL